Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормування оборотних коштів підприємства
Норматив оборотних коштів- це грошовий вираз вар­тості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей.

 

Процес встановлення нормативу оборотних коштів, не­обхідних для нормальної діяльності підприємства, назива­ється нормуванням.


Основним методом нормування оборотних коштів є ме­тод прямого рахунку.

Норматив власних оборотних коштів у виробничих за­пасах (Нвир.зап) визначається шляхом множення денної по­треби у певному виді матеріальних ресурсів (Д) на норму запасу, в днях (3дн):

Денна потреба визначається за формулою:

де: Мзаг - загальна річна потреба в даному виді ресурсів, на­тур, одиниць, грн.

де: Ni - маса (площа) заготовки однієї деталі (виробу) і-го ви­ду, натур, одиниць.

Масу (площу) заготовки знаходимо виходячи із коефіці­єнта використання матеріалу (Квик.матер) і чистої ваги деталі (виробу) (Мі):

 

Виробничі запаси залежно від їх призначення поділя­ються на:

 

Транспортний запас (3гр) - на час знаходження товар­но-матеріальних цінностей в дорозі від постачальника до споживача;

 

Підготовчий запас (Зпідг) - на час приймання, перевір­ки якості і складування сировини і матеріалів;

 

Технологічний запас (Зтехн) - на час підготовки сиро­вини і матеріалів до виробничого споживання;

(Кожен із цих видів запасів обчислюється множенням даної потреби в матеріальних ресурсах (Д) на відповідну величину запасу, в днях).

 

Поточний запас (Зпоточн) - для забезпечення безпере­бійного процесу виробництва матеріальними ресурсами між двома черговими поставками; визначається:

де: Тпост - період поставки даного матеріального ресурсу, в днях.

Середній поточний запас обчислюється:

 

Страховий запас (Зстр) - це мінімальний запас на ви­падок непередбачених перебоїв у постачанні, визначається:

де: Тзрив пост - період зриву поставки, у днях.

Максимальний виробничий запас max) обчислюється:

Середній виробничий запас (Зсер) можна знайти:Мінімальний виробничий запас (Зmin):

Норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві (Ннзв) визначається за формулою:

де: Ср - собівартість річного випуску продукції, грн.;

Тц - тривалість циклу виготовлення продукції, днів;

Кнз - коефіцієнт наростання затрат.

Норматив оборотних коштів в запасах готової продукціїгп) визначається як добуток одноденного випуску продук­ції за виробничою собівартістю (Вд) на норму запасу готової продукції на складі, у днях дн):

 

Норматив оборотних коштів у витратах майбутніх пері­одів майб.пер) розраховується, виходячи із залишків коштів на початок періоду поч) і суми витрат, які слід буде зроби­ти у плановому році пл), за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості продукції погаш.пл):

Сукупний норматив власних оборотних коштів підприємства(Нсукупн) обчислюється:

Оборотні кошти підприємства перебувають у безперерв­ному русі, переходячи із однієї стадії кругообігу в іншу. Оборот оборотних коштів, виміряний у часі, називається їх оборотністю.

 

В загальному вигляді кругообіг оборотних коштів мож­на представити схемою:

 

На І стадії оборотні кошти змінюють грошову форму на товарну (виробничі запаси); на II стадіїйде процес спожи­вання предметів праці у виробництві і їх перетворення у готову продукцію, включаючи стадію незавершеного вироб­ництва. На ПІ стадіїобігові кошти у формі готової продук­ції вступають у сферу обігу і знову перетворюються на грошову форму.

 

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 414; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.