Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку


Поряд із визначеними законодавством України нормами і правилами господарювання та юридич­ної відповідальності за порушення таких у рин­ковій економіці сформувалися й широко вико­ристовуються в підприємницькій діяльності загальновизнані прин­ципи поведінки суб'єктів господарювання на ринку. Особливе місце займає принцип соціального партнерства, який, виходячи із широ­ти охоплення поведінкових аспектів і напрямків їхньої реалізації, належить до базових, а відтак визначає будь-яку розвинуту ринко­ву економіку як соціально орієнтовану.

Цей принцип випливає з того, що підприємство як соціально-економічна цілісність водночас є складовою частиною свого зов­нішнього оточення. Тому разом із суто економічними функціями з виробництва продукції і послуг та одержання завдяки цьому мак­симально можливого прибутку підприємство зобов'язане постійно опікуватися питаннями соціального розвитку не тільки свого тру­дового колективу, а й місцевого населення. Соціально відповідаль­на поведінка всіх суб'єктів господарювання уможливлює необхід­ний громадський консенсус, надійне партнерство підприємців та інших суверенних соціальних верств і груп, державних і громадсь­ких організацій.

Іншим важливим принципом поведінки на ринку є принцип сво­боди підприємництва. Останній забезпечується певними правами підприємства, а саме:

по-перше,можливістю ініціативної, самостійної, здійснюва­ної на свій ризик і під свою майнову відповідальність економічної діяльності будь-якого дієздатного громадянина держави, громадян інших держав у межах правових повноважень, а також будь-якої групи громадян (партнерів), що об'єднуються для колективного підприємництва (акціонерні товариства, орендні колективи, спілки, спільні підприємства тощо);

по-друге,самостійністю в організації виробництва (вибір на­прямків діяльності, постачальників, посередників, споживачів виготовлюваної продукції чи послуг) та його ресурсному забезпечуванні (використання з цією метою власного майна, залучення на добро­вільних засадах майна (коштів) юридичних осіб і громадян, а та­кож будь-яких інших матеріальних, трудових, інтелектуальних і природних ресурсів за винятком тих, застосування яких забороне­не чи обмежене законодавством);по-третє,самостійністю у прийнятті будь-яких господарських рішень, комерційною свободою ціноутворення, виходячи з еконо­мічної вигоди і ринкової кон'юнктури, правом визначення шляхів і способів реалізації продукції, у тім числі експортованих товарів і послуг;

по-четверте,реальним правом розпорядження майном, а та­кож прибутком, що залишається після сплати податків та інших платежів, установлених законом.

Ці принципи конкретизуються через певні локальні засади са­морегуляції господарської поведінки. Основними з них є:

спільність комерційних інтересів і постійний пошук засобів максимального задоволення потреб споживачів;

взаємовигідність ділових стосунків, що передбачає забез­печення достатнього прибутку партнерам за господарськими уго­дами;

рівноправність у взаємовідносинах, що означає однакову відпо­відальність за порушення умов угоди, альтернативу у виборі контрагентів господарських зв'язків;

відповідальність перед кінцевим споживачем продукції всіх суб'єктів господарювання (виробників, продавців, торгових посе­редників), що беруть участь у виробництві та обігу товарів;

самообмеження особистого споживання, добровільне праг­нення постійного виробничого інвестування, якісного задово­лення нових суспільних потреб, створення додаткових робочих місць;

підпорядкування виробничої та комерційної діяльності не до­сягненню короткочасних успіхів, а забезпеченню стійкого еконо­мічного стану підприємства в тривалій перспективі; досягнення комерційної переваги тільки завдяки інноваційним перетворенням в усіх сферах діяльності.

З метою формування сприятливого економічного середовища треба розробити й дотримувати також певних етичних норм пове­дінки суб'єктів господарювання на будь-якому ринку. Вони поряд із загальними етичними цінностями (взаємна довіра, порядність, сумлінність, чесність, повага до людини та віра в її сили, висока мо­тивація творчої праці) включають також правила етичної поведінки в бізнесі: вірність слову та послужливість у взаємостосунках, діло­ва чесність і партнерська надійність, збереження комерційної таєм­ниці та інші правила, що відповідають вищим стандартам ділової честі. Усе це разом сприяє формуванню іміджу фірми як партнера, з яким можливе тривале, надійне і взаємовигідне співробітництво, що є життєво важливим у швидко мінливому ринковому середовищі.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні засади ринку | Загальна характеристика продукції

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 530; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.