Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етапи планування капітальних вкладень на підприємствах


Розрахунок потреби у виробничих інвестиціях

Обчислення необхід­ного обсягу виробничих інвестицій на розрахун­ковий період;

Визначення джерел фі­нансування капіталу

 

Встановлення необхідного обсягу капіталовкладень зале­жить від економічної ситуа­ції на ринку, яка може бути такою:

ринковий попит на про­дукцію підприємства задо­вольняється повністю, і це не вимагає нарощування обсягів виробництва на даному під­приємстві. У такому випадку повинно здійснюватись лише просте відтворення основних фондів за рахунок амортиза­ційних відрахувань. Необхідний розмір капіталу визнача­ється на основі даних про потребу в новому устаткуванні, цін на нього з врахуванням вартості його монтажу;

попит на продукцію підприємства є зростаючим, тому має сенс нарощування обсягів виробництва продукції з метою збільшення приросту прибутку. В такому разі необ­хідне розширене відтворення основних фондів і нарощу­вання виробничої потужності підприємства шляхом рекон­струкції, технічного переоснащення, розширення вироб­ництва за попередньо розробленим проектом. Такий проект складається за розділами:

• зведені техніко-економічні показники;

• заходи по окремих напрямах технічного, технологічного та організаційного розвитку;

• потреба в устаткуванні.

Для визначення необхідного обсягу капіталовкладень у такій ситуації користуються методом прямих розрахунків за даними кошторису технічного переозброєння, реконст­рукції або розширення виробництва;

попит на пропоновану підприємством продукцію різ­ко зменшився, вона втратила конкурентоспроможність. Підприємство повинно модернізувати виробництво або орга­нізувати виробництво нової продукції. В такій ситуації слід здійснити докорінну перебудову техніко-технологічної ба­зи виробництва. Розрахунок необхідного обсягу капітало­вкладень проводять аналогічно, як в попередній ситуації, але враховують значні розміри капітальних затрат на мар­кетингові дослідження, можливу диверсифікацію виробни­цтва.

6. Джерела фінансування виробничих інвестиційДжерелами фінансуванняперелічених вище заходів, тобто відшкодування капітальних затрат, можуть бути:

власні кошти підприємства у вигляді залучення час­тини нерозподіленого прибутку, доходи від реалізації цін­них паперів, амортизаційні відрахування, іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних активів, реінвестована в результаті продажу частина основних фондів;

позичкові інвестиційні кошти у формі довгострокових кредитів банків, емісія облігацій підприємства, цільових державних кредитів на певні види інвестування та ін.;

залучені інвестиції: засоби Державного бюджету, тобто централізовані капіталовкладення, внески іноземних інвес­торів та створення спільних підприємств, внески вітчизня­них інвесторів до статутного фонду підприємства.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Структура виробничих інвестицій підприємства | Формування та оцінка інвестиційної стратегії підприємства

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 841; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.