Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Формування та оцінка інвестиційної стратегії підприємства


 

Необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльно­сті підприємства є розробка його інвестиційної стратегії. Процес її розробки включає:

ü формування напрямів інвестиційної діяльності, сис­теми довгострокових цілей;

ü вибір найефективніших шляхів досягнення поставле­них цілей.

Формування інвестиційної стратегії підприємства скла­дається з таких етапів:

1) Визначення часових горизонтів формування інвести­ційної стратегії, які залежать від галузевої приналежності підприємства, прогнозованого розвитку економіки в цілому та інвестиційного клімату, зокрема.

2) Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяль­ності, які можуть полягати у забезпеченні приросту капіта­лу, зростанні рівня прибутковості інвестицій, зміни техно­логічної та відтворювальної структури капітальних вкла­день, зміни співвідношення між фінансовими та реальними інвестиціями.

3) Вибір найбільш ефективних шляхів реалізації стра­тегічних цілей інвестиційної діяльності, які повинні перебувати в тісному взаємозв'язку із загальною стратегією підприємства (місією, загальними стратегічними цілями) і визначати цілі та принципи розподілу інвестиційних ресур­сів на визначений період.

4) Оцінка розробленої інвестиційної стратегії, основ­ними критеріями якої можуть виступати:

• збалансованість самої інвестиційної стратегії;

• узгодженість інвестиційної стратегії із загальною стра­тегією розвитку підприємства та зовнішнім середовищем його функціонування;

• відповідність ресурсного потенціалу підприємства сформованій інвестиційній стратегії;

• прийнятність рівня ризику;

• одержані внаслідок реалізації інвестиційної стратегії економічні результати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Етапи планування капітальних вкладень на підприємствах | Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Акціонерні підприємства.
 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами, руху робочої сили
 3. Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів
 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 5. Аналіз структури та динаміки активів підприємства
 6. Аналіз структури та динаміки пасивів підприємства.
 7. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва
 8. Визначення типу фінансової стійкості підприємства.
 9. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
 10. Виробничі фонди підприємства: визначення, склад, поняття.
 11. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці
 12. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.