Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом


Коефіцієнт страхування бізнесу

Коефіцієнт поточних зобов'язань

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

КДЗ= Р 480 / (Р 480 + Р 620). (2.19)

Визначає частину довгострокових зобов'язань в загальній сумі джерел фінансування. Нормативне (рекомендо­ване) значення <0,2.

КПЗ = Р 620 / (Р 480+ Р 620). (2.20)

Визначає частку (питому вагу) поточних зобов'язань в загальній сумі джерел фінансування. Нормативне (рекомендо­ване) значення >0,5.

КСТР.Б = Р 340 / Р 280. (2.20)

Визначається як відношення суми резервного капіталу до загальної вартості майна. Показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню майна. Нормативне (рекомендо­ване) значення >0,2.

КЗРК = (Р 260 – Р 620) / ∑(Р 100 ÷ Р 140) . (2.20)

Характеризує рівень покриття матеріальних оборотних активів. Нормативне (рекомендо­ване) значення >0,2.

Розглянемо на прикладі (за даними додатку 1) розрахунок основних показників оцінки фінансової стійкості підприємства (табл. 2.7).

Таблиця 2.7. – Оцінка показників фінансової стійкості

№ з/п Назва показника На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення
І Коефіцієнт автономії 0,76 0,82 + 0,06
Коефіцієнт фінансової залежності 1,32 1,22 -0,10
Маневреність робочого капіталу 1,25 0,99 -0,26
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу 0,45 0,50 + 0,05
Коефіцієнт фінансової стійкості 3,13 4,65 + 1,52
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (фінансування) 0,32 0,22 -0,10
Коефіцієнт стійкості фінансування 0,76 0,82 + 0,06
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу 0,24 0,18 -0,06
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами 0,58 0,70 + 0,12
Коефіцієнт поточних зобов'язань 1,00 1,00  
Коефіцієнт страхування бізнесу 0,09 0,08 0,0
Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом 0,80 1,00 + 0,20

В цілому відбулися позитивні зміни у складі показників фінансової стійкості підприємства. Значення коефіцієнту автономії перевищує нормативне значення та свідчить про незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, так на кінець періоду підприємство на 82 % фінансувалось за рахунок власного капіталу. Відповідно, протягом періоду відбулося зменшення фінансової залежності. У структурі пасиву підприємства як на початок, так і на кінець періоду, відсутні довгострокові зобов'язання – коефіцієнт поточних зобов'язань дорівнює одиниці). Негативний характер носять зміни коефіцієнта страхування бізнесу, протягом періоду резервний капітал підприємства не поповнювався і лише незначна частина майна підприємства покривається відповідними резервами.Зменшення коефіцієнту співвідношення залученого та власного капіталу свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Так, на початок періоду на 1 грн. власного капіталу випадало 0,32 грн. залучених засобів, що на 0,10 грн. більше, ніж на кінець періоду. При чому частка залучених засобів у загальній сумі джерел ; творення незначна, відповідно 24 % і 18 %. Динаміка наведених показників, тому числі коефіцієнта фінансової стійкості (+1,52), свідчить про покращання фінансового стану підприємства.

Оцінка змін, які відбулися в структурі джерел, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для інвесторів ситуація більш надійна, якщо частина власного капіталу у клієнта більше 50 %, що виключає високий фінансовий ризик. Підприємства, як правило, зацікавлені у наявності залучених коштів. Отримавши позикові кошти під менший відсоток, ніж рентабельність підприємства, можна розширити обсяги виробництва, підвищити прибутковість власного капіталу.

Залучення позикового капіталу в оборот підприємства - нормальне явище, що сприяє тимчасовому покращанню фінансового стану за умови, якщо кошти не заморожуються на тривалий час в обороті та своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що призводить до виплати штрафів, застосування санкцій і погіршення фінансового стану.

На співвідношення власного і залученого капіталу впливають фактори, обумовлені внутрішніми та зовнішніми умовами діяльності суб'єкта господарювання і обраної ним фінансової стратегії:

– різниця величин відсоткових ставок за кредит і ставок на дивіденди. Якщо відсоткові ставки менші ставок на дивіденди, то потрібно збільшити частку залученого капіталу, і навпаки;

– розширення чи скорочення діяльності суб'єкта господарювання на зниження чи збільшення потреб у залученні коштів;

– накопичення надлишкових або маловикористовуваних запасів, недіючого обладнання, матеріалів;

– вилучення коштів на створення сумнівної дебіторської заборгованості, що спричиняє збільшення додатково залученого капіталу.

При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку та структуру власного і залученого капіталу, з'ясувати причини зміни окремих складових і дати оцінку цим змінам за звітний період.

Питання для самоконтролю

1. Розкрити порядок проведення аналізу економічного потенціалу.

2. Дати визначення поняттям ліквідність, платоспроможність і кредитоспроможність.

3. Розкрити порядок аналізу ліквідності підприємства.

4. Охарактеризувати показники ліквідності.

5. Розкрити методику визначення кредитоспроможності підприємства.

6. Розкрити необхідність і методику здійснення фінансової стійкості підприємства.

7. Охарактеризувати типи фінансової стійкості, пояснити порядок розрахунку показників, що характеризують фінансову стійкість.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами | Основні завдання і джерела інформації

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2857; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Важливим моментом при призначенні коефіцієнта дисконтування є урахування ризику.
 2. Договірно-правове забезпечення
 3. Документальне оформлення надходження і вибуття запасів. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії
 4. Елементний склад оборотних фондів, характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.
 5. Забезпечення безпеки при зварювальних роботах.
 6. Забезпечення безпеки при роботах на висоті і за бортом судна.
 7. Забезпечення безпеки при роботах у закритих, погано вентильованих судових ємкостях.
 8. Забезпечення доказів
 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ
 10. Забезпечення робочого місця менеджера
 11. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів
 12. Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.