Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Поняття договору на виконання науково-дослідних або дослід­но-конструкторських та технологічних робіт. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, згідно з ч. 1 ст. 892 ЦК України, підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника нау­кові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструктор­ську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зо­бов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Даний договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

Сторонами цього договору є підрядник (виконавець) та замов­ник.

Особливості прав та обов'язків сторін за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологіч­них робіт. Виконавець зобов'язаний:

1) провести особисто, якщо інше не встановлено договором, за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, но­ву технологію тощо (ст. 892, 893 ЦК України);

2) виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (техніко-економічних показників) або тематики і передати замовникові результат у строк, встановлений договором;

3) додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелекту­альної власності;

4) утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

5) вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це замовника;

6) своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його ви­ни недоліки в технічній документації, які можуть спричини­ти відступи від техніко-економічних показників, передбаче­них у технічному завданні замовника або в договорі;

7) негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжу­вати роботу (ст. 897 ЦК України).

Виконавець має право:1) залучати інших осіб до виконання науково-дослідних робіт лише за згодою замовника та виконання дослідно-конструк­торських і технологічних робіт, якщо інше не встановлено договором (ст. 893 ЦК України);

2) використати одержаний ним результат робіт також для себе, якщо інше не встановлено договором. Договором може бути передбачено право виконавця передавати результати робіт ін­шим особам (ч. 2 ст. 896 ЦК України).

Замовник зобов'язаний:

1) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

2) передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

3) прийняти виконані роботи та оплатити їх (ст. 898 ЦК України);

4) оплатити роботи, проведені до виявлення неможливості от­римати передбачені договором результати, але не вище відпо­відної частини ціни робіт, визначеної договором, якщо у ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досяг­нення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця (ч. 1 ст. 899 ЦК України);

5) відшкодувати витрати виконавця, якщо у ході виконання дослідно-конструкторських та технологічних робіт виявля­ється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що виникли не з вини виконавця (ч. 2 ст. 899 ЦК України). Замовник має право:

1) зменшити плату за виконання науково-дослідних або дос­лідно-конструкторських робіт та технологічних робіт, вста­новлену договором, залежно від фактично одержаних резуль­татів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від нього, а можливість такого змен­шення та його межі були передбачені домовленістю сторін (ч. 2 ст. 894 ЦК України);

2) використовувати передані йому результати робіт у межах і на умовах, встановлених договором (ч. 1 ст. 896 ЦК України).

Крім того, виконавець і замовник зобов'язані забезпечити конфі­денційність відомостей щодо предмета договору на виконання нау­ково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфі­денційних, встановлюється договором (ст. 895 ЦК України).

Відповідальність виконавця за порушення договору. Виконавець несе відповідальність перед замовником за порушення договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору ста­лося не з його вини.

Він зобов'язаний відшкодувати замовнику реальні збитки у ме­жах ціни робіт, в яких виявлено недоліки, якщо договором вста­новлено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної ці­ни робіт за договором. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, встановлених законом (ст. 900 ЦК України).

Змістовий модуль 6. Договори про надання послуг

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Договір підряду | Поняття та загальна характеристика договору про надання послуг

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 343; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.