Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз ефективності використання основних засобів

Узагальнюючим показником ефективності використання є фондовіддача – виробництво товарної (валової) продукції розраховуючи на 1 грн. середньої вартості основних фондів, грн./грн.:

. (2.35)

 

Для оцінки використання окремого обладнання або машин, або виробничої площі можуть застосовуватися натуральні показники в знаменнику: кількість обладнання, м2 площі й т.п.

Для аналізу ефективності використання основних фондів також часто використовуються показники: фондоємність і рентабельність основних фондів.

Фондоємність є зворотним показником фондовіддачі й показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих засобів для виробництва 1 грн. продукції.

Рентабельність основних фондів розраховується як відношення прибутку (операційного, чистого) до середньої вартості основних фондів (див. формулу 2.36).

. (2.36)

 

У процесі дослідження ефективності вивчається динаміка перерахованих показників, проводиться порівняльний аналіз за різними напрямками, визначаються фактори зміни їх величини.

Наприклад, розрахуємо основні показники ефективності використання основних фондів (табл. 2.13).

На підставі розрахунків можна зробити висновок: на підприємстві фондовіддача збільшилася з 4,25 грн. на 1 грн. вартості основних засобів до 5,1 грн./грн., тобто на 20%. Рентабельність підвищилася на 68%: якщо в базисному році на 1 грн. вартості основних засобів доводилося 8,5 коп. прибутку, то у звітному - 14,3 коп. Отже, у звітному періоді в порівнянні з базисним підвищилася ефективність використання основних засобів.

Таблиця 2.13 – Показники використання основних засобів

№ пп Найменування показників Од. вим. Базовий рік Звітний рік і
  Середньорічна вартість тис. грн. 519,9 541,8 х
  Об’єм реалізації продукції тис. грн. 2209,6 4293,2 х
  Чистий прибуток тис. грн. 44,2 120,2 х
  Фондовіддача ОЗ грн./грн. 4,25 5,10 1,2
  Рентабельність ОЗ грн./грн. 0,085 0,143 1,68

Аналіз фондовіддачі провадиться за двома напрямками: вивчення впливу факторів на зміну фондовіддачі та вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва.

На рівень фондовіддачі впливають різні фактори, пов'язані як зі зміною обсягів продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих засобів, зокрема їх активної частини. При відборі факторів для подальшого аналізу потрібно враховувати ті, що:

1) прямо пов'язані з рівнем фондовіддачі, характеризують її як з точки зору екстенсивного завантаження знарядь праці (завантаження за часом), інтенсивності їх використання, так і з точки зору вартості знарядь праці, яка склалася на ринку;

2) містять параметри, які мають кількісну визначеність і можуть бути отримані з даних бухгалтерського обліку (або визначені на їх базі).

Використовуючи методики, викладені в працях вітчизняних і зарубіжних фахівців, можна побудувати мультиплікативну модель, за допомогою якої виявляється вплив окремих факторів на фондовіддачу. Робиться це шляхом перетворення формули фондовіддачі способами розширення й подовження факторної системи за рахунок введення в неї параметрів, потрібних для побудови логічної та зручної для обробки моделі.

З цією метою спочатку окреслюється коло показників, які стосуються функціонування основних виробничих засобів, формують рівень фондовіддачі, відомості про які накопичуються засобами управлінського обліку та статистичних спостережень. До них належать:

ОЗАкт – вартість активної частини основних засобів, грн.;

ОЗд – вартість діючих основних засобів, грн.;

К – кількість одиниць діючого обладнання;

С – середня вартість одиниці обладнання, грн.;

Тзм – кількість верстато-змін, відпрацьованих усім обладнанням;

Тгод – кількість машино-годин, відпрацьованих усім обладнанням.

Перетворення формули фондовіддачі виконується у наступній послідовності:

  . (2.37)

Відповідно, фондовіддача всієї сукупності виробничих засобів прямо пропорційна питомій вазі їх активної частини, питомій вазі діючих об'єктів у активній частині основних засобів та їх фондовіддачі. Далі, враховуючи, що вартість основних засобів можна подати у вигляді добутку кількості одиниць і середньої вартості одиниці, а також вводячи у модель параметри Тзм і Тгод, одержуємо формулу:

 

. (2.38)

Таким чином, рівень фондовіддачі прямо пропорційно залежить від питомої ваги активної частини основних засобів, питомої ваги діючого обладнання, середньої тривалості однієї верстато-зміни. середньої кількості відпрацьованих верстато-змін на одиницю обладнання й зворотно пропорційний середній вартості одиниці обладнання. Оскільки кількість відпрацьованих верстато-змін на одиницю устаткування (Тзм / К) можна представити як добуток коефіцієнта змінності роботи обладнання (Кзм) й кількості робочих днів у періоді, що аналізується (Д) отримаємо наступну модель:

  . (2.39)

 

Використання персонального комп’ютера робить вирішення подібного аналітичного завдання технічно досить простим.

Проведемо аналіз використання основних засобів за даними таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 - Дані для аналізу використання основних засобів.

№ з/п Показник Оди­ниці ви­міру Умовні позна­чення 1 рік 2 рік Відхилення
Абсо­лютне Відно­сне
  Середньорічна вар­тість основних вироб­ничих засобів тис. грн. О3     +2800 + 14,0
  Активна частина осно­вних засобів, у т.ч.: тис. грн. ОЗакт     +1200 +12,0
невстановлене й зако­нсервоване облад­нання         +1100 +12,0
діючі основні засоби   ОЗд     +100 +12,5
  Кількість робочих днів у році дні Д     +5 +1,9
  Середньорічна кіль­кість одиниць діючого обладнання од. К     +21 +5,0

Продовження табл. 2.14

№ з/п Показник Оди­ниці ви­міру Умовні позна­чення 1 рік 2 рік Відхилення
Абсо­лютне Відно­сне
  Кількість відпрацьова­них верстато-змін усім обладнанням верс­тато-змін Тзм     +500 +0,4
  Кількість відпрацьова­них машино-годин усім обладнанням, тис. ма­шино-годин Тгод     +100 +10,0
  Обсяг товарної проду­кції тис. грн. ТП     +4000 +18,2
  Фондовіддача Фв 1,10 1,14 0,04 +3,6
                 

 

Визначимо вплив різних факторів на зміну фондовіддачі способом ланцюгових підстановок (можна і іншім).

В першому році фондовіддача розраховується таким чином:

  . (2.40)

 

В другому році фондовіддача дорівнює:

  . (2.41)

 

Проведемо розрахунок умовних результативних показників, поступово замінюючи значення фактора за перший рік його значенням на другий рік:

Розрахуємо вплив зміни факторних показників на рівень фондовіддачі:

1) збільшення фондовіддачі за рахунок збільшення робочих днів:

= ФУм1 -Ф0= 1,12- 1,10 = +0,02;

2) зменшення фондовіддачі за рахунок зменшення коефіцієнту змінної роботи обладнання:

= ФУм2 - ФУм1 = 1,05 - 1,12 = - 0,07;

3) збільшення фондовіддачі за рахунок зміни середньої тривалості однієї зміни:

= ФУм3 - ФУм2: = 1,15 - 1,05 = + 0,10;

4) зменшення фондовіддачі за рахунок зменшення питомої ваги активної частини основних виробничих засобів:

= ФУм4 - ФУм3 = 1,1З - 1,15 = - 0,02;

5) збільшення фондовіддачі за рахунок збільшення питомої ваги діючого обладнання:

= ФУм5 - ФУм4 = 1,14 - 1,13 = 0,01;

6) зміна фондовіддачі за рахунок зміни середнього випуску продукції за одну машино-годину:

= ФУм6 - ФУм5 = 1,22 - 1,14 = 0,08;

7) зміна фондовіддачі за рахунок зміни середньої вартості одиниці обладнання:

= Ф1 - ФУм6 = 1,14 - 1,22 = - 0,08.

Перевіримо баланс відхилень:

Ф1Ф0 =

= 1,14 - 1.10 = 0,02 - 0,07 + 0,10 - 0,02 + 0,01 + 0,08 - 0,08

0,04 = 0,04

Для проведення розрахунку впливу факторів за допомогою способу ланцюгових підставок можна використати допоміжну таблицю 2.15.

Таблиця 2.15 - Порядок виявлення величини впливу факторів на фондовіддачу способом ланцюгових підстановок

№ підста­новки Параметри
Д Кзм Тгод: Тзм ОЗАКТ: 03 ОЗд:.О3акт ТП: Тгод С = Озд: Q Фондо­віддача (Ф) Вплив фактора на зміну фондо­віддачі
    1,20 0,008 0,50 0,08 22,0 1,90 1,10
    1,20 0,008 0 50 0,08 22,0 1,90 1,12 +0,02
    1,12 0,008 0,50 0,08 22,0 1,90 1,05 –0,07
    1,12 0,008 0,50 0,08 22,0 1,90 1,15 +0,10
    1,12 0,008 0,49 0,08 22,0 1,90 1,13 –0,02
    1,12 0,008 0,49 0,08 22,0 1,90 1,14 +0,01
    1,12 0.008 0.49 0,08 23.6 1,90 1,22 +0,08
    1,12 0,008 0,49 0,08 23,6 2,04 1,14 –0,08

 

Для визначення зміни обсягу виробництва продукції при зміні фондовіддачі використовують спосіб абсолютних різниць. Для цього зміну фондовіддачі основних виробничих засобів за рахунок кожного фактора необхідно помножити на фактичні середньорічні залишки основних виробничих засобів за звітний період, а зміну середньорічної вартості основних виробничих засобів – на рівень фондовіддачі основних засобів за минулий період.

На підставі даних таблиці 5.8 розрахуємо зміну обсягу виробництва за рахунок зміни:

– кількості робочих днів у звітному періоді проти базового (розраховується множенням середньорічної вартості основних виробничих засобів за 2-й рік на зміну фондовіддачі за рахунок збільшення кількості робочих днів):

Δ ОВД = Δ ФД х ОЗ1 = 0,02 х 22800 = 456 тис. грн.

– коефіцієнта змінності роботи обладнання:

Δ ОВКзм = Δ ФКзм х ОЗ1 = - 0,07 х 22800 = - 1596 тис. грн.

– середньої тривалості однієї зміни:

Δ ОВТ = Δ Фт х ОЗ1 = 0.10 х 22800 = 2280 тис. грн.

– питомої ваги активної частини основних виробничих засобів:

Δ ОВОЗакт, = Δ ФОЗакт, х ОЗ1 = - 0,02 х 22800 = - 456 тис. грн.

– питомої ваги діючого обладнання у складі активної частини основних засобів:

Δ ОВОЗд = Δ ФОЗд х ОЗ1 = 0,01 х 22800 = 228 тис. грн.

– середнього випуску продукції за одну машино-годину:

Δ ОВв = Δ ФВ х ОЗ1 = 0,08 х 22800 = 1824 тис. грн.

– вартості обладнання:

Δ ОВС - Δ ФС х ОЗ1 = - 0,0Н х 22800 = - 1824 тис. грн.

– вартості основних виробничих засобів:

Δ ОВОЗ1 Δ ОЗ = 1,1 х (22800 - 20000) = 3080 тис. грн.

Перевіримо баланс відхилень:

Δ ОВ = Δ ОВд + Δ ОВКзм + Δ ОВТ + Δ ОВОЗакт + Δ ОВОЗд + Δ ОВв + Δ ОВС + Δ ОВОЗ = 4000,0 тис. грн.

ОВ2ОВ1 = 26000 - 22000 = 4000,0 тис грн.

Проводячи дослідження, необхідно враховувати, що використання основних засобів визнається ефективним, якщо відносний приріст обсягу продукції або прибутку перевищує відносний приріст вартостей основних засобів за аналізований період.

Співвідношення темпів приросту вартості основних засобів і темпів приросту обсягів виробництва дозволяє визначити граничний показник фондомісткості, тобто приріст основних засобів на 1 % приросту продукції. Якщо граничний показник фондомісткості менше 1, має місце підвищення ефективності використання основних засобів та збільшення коефіцієнта використання виробничої потужності.

Збільшення фондовіддачі призводить до відносної економії виробничих основних засобів і збільшення обсягу продукції, що випускається. Відносна економія основних засобів розраховується як різниця між величиною середньорічної вартості основних засобів звітного періоду й середньорічної вартості основних засобів базового (попереднього) року, скоригованої на збільшення обсягу виробництва продукції.

Запропонована методика факторного аналізу показників фондовіддачі в динаміці може бути використана для обґрунтування управлінських рішень у сфері управління ресурсами, вкладеними в основні виробничі засоби підприємства, якщо за період, що аналізується, не спостерігається суттєвої зміни матеріалоємності виробленої продукції.

Якщо ж у зв'язку з переходом на випуск іншого асортименту продукції зміни матеріалоємності мали місце, формулу аналізу факторів, що впливають на фондовіддачу, обов'язково необхідно доповнити співмножником Км (коефіцієнт співвідношення матеріаломісткості), прийнявши його значення у базовому періоді за 1, а у звітному – відповідно Км < або >І.

У такому разі ланцюгових підстановок буде на одну більше, що надасть змогу відокремити фактор зміни випуску продукції в розрахунку на одну машино-годину на зміну як таку, що характеризує саме зміну продуктивності використання обладнання, і таку, що викликана збільшенням (зменшенням) матеріаломісткості продукції й не пов'язана з рівнем використання обладнання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Індекс розвитку виробничої бази | Аналіз використання обладнання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3952; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.