Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Історія виникнення і розвитку системи управління охороною праці в організаціях (СУОП). Політика в галузі охорони праці
В Україні СУОП вперше була розроблена, теоретично обґрунтована і пропонована кафедрою охорони праці Національного університету «Львівська політехніка», а саме проф. Г.Г. Гогішвілі у 1976 році. Підґрунтям для створення СУОП була база існуючих стандартів з охорони праці.

Львівська обласна рада профспілок активно підтримала цю роботу і в 1976 р. видала комплекс типових стандартів підприємства:

– СТП 12.0.001-76. Система управления безопасностью труда. Общие положення. Организационное построение;

– СТП 12.0.002-76. Система управления безопасностью труда. Порядок разработки и контроля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда;

– СТП 12.0.003-76. Система управления безопасностью труда. Методика оценки безопасности труда производственных подразделений;

– СТП 12.0.004-76. Система управления безопасностью труда. Порядок проведения «Дня безопасности труда».

В той же рік було опубліковано «Методичні рекомендації з розробки та впровадження стандартів підприємств і системи управління безпекою праці». Всього було розроблено і видано 15 стандартів підприємств з безпеки праці.

Українська рада профспілок, ВЦРПС і Держстандарт СРСР затвердили «Рекомендації. Управління охороною праці. Основні положення», які були переглянути 07.02.2008 р. Впровадження системи дозволило вже у 1980 р., тобто за п’ять років, знизити виробничий травматизм у Україні на 25 %.

В 1982 р. значимість СУОП вперше було глибоко розглянуто вченими Інституту економіки промисловості Академії наук України. Вони підтримали впровадження СУОП і трактували її як комплекс постійно діючих заходів і засобів, спрямованих на зниження ризику життя і здоров’я працюючих.

Закон «Про охорону праці», прийнятий в Україні в 1992 р. вимагає забезпечувати функціонування СУОП на всіх підприємствах. В 1999 р. в багатьох європейських країнах та Росії був прийнятий міжнародний стандарт ОНSAS 18001 «Occupational Health and Safety Assessment Serias» (Серія «Система управління охороною здоров’я і безпекою праці»).

СУОП і ОНSAS мають аналогічні завдання, логічно доповнюють одна одну і відповідно до ст.9 Конституції України діють на території України. Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, у яких бере участь Україна, запроваджено інші правила, ніж ті, які містять законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди (ст..1-8 КЗп П України). Таким чином, у Конституції і Кодексі законів про працю України закріплено принцип пріоритету міжнародно-правових норм перед нормами національного законодавства. Це дає можливість перевіряти функціонування СУОП на підприємстві сторонніми сертифікаційними фірмами.

У Євросоюзі страхові компанії не працюють з підприємствами, які не дотримуються вимог ОНSAS, а банки не дають або обмежують надавання кредитів.

Політика в галузі охорони праці в Україні визначена основними положеннями Конституції України з охорони праці, а саме:

– «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3);

– «Кожен має право на належне, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від назначеної законом» (ст.43);

– «Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров я роботах забороняється» (ст.43);

– «Кожен, хто працює, має право на відпочинок» (ст.45);

– «Громадяни мають право на соціальний захист" (ст.46);

– «Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» (ст.50).

Наведені статті Конституції реалізуються за допомогою ряду Законів, основними з яких є закон України «Про охорону праці» і Кодекс законів про працю (КЗпП). Останній безпосередньо регулює трудові відносини працівників всіх категорій і спрямований на охорону трудових прав працюючих. Основні положення закону:

– «Створення безпечних й нешкідливих умов праці на всіх підприємствах» (ст.153);

– «Власник або уповноважений ним орган забезпечують безпечні і нешкі­дливі умови праці» (ст. 153);

– «Власник або уповноважений ним орган забезпечують систематичне
проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, проти­
пожежної охорони" (ст. 153);

– Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, виро-­
бів виробництва та ін. повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці» (ст. 154);

– «Власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від ор­ганів державного нагляду за охороною праці дозвіл розпочати роботу" (ст. 155);

– «Виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів­, устаткування та інших засобів виробництва,.а також впровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці заборо­няється» (ст. 156);

– «Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вживати заходів щодо полегшення умов праці працівників, впровадження прогресивних техно­логій, досягнень науки і техніки» (ст. 158);

– «Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким на­дано чинність правових норм, обов'язкових для виконання» (ст. 157);

– інші статті Закону.

Виконання статей Закону Україні дозволяє реалізувати методологію стовідсоткового захисту працівників на кожному робочому місці незалежно від професії або роду діяльності.

2. Структура СУОП, зміст її розділів. Міжнародний стандарт ОНSAS 18001:2007, 18002: 2000

Структура СУОП, зміст її розділів, завдання, функції встановлені в Положенні про СУОП підприємства. Воно розробляється координаційною радою під керівництвом суб’єкта господарювання в складі представників служби охорони праці і профспілок або уповноважених трудовим колективом. Зміст Положення визначається «Рекомендаціями щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві», які затверджені наказом МНС України № 398 від 27.06.3006.

Положення СУОП повинні містити наступні розділи та підрозділи:

1. Загальні положення

1.1. Відповідальність вищого керівництва.

1.2. Основні принципи політики у сфері охорони праці.

1.3. Функції системи управління охороною праці.

2. Структура і документація СУОП.

2.1. Права, обов’язки і відповідальність керівників служб та підрозділів, а також працівників.

2.2. Служба охорони праці.

2.3. Комісії та громадські органи.

2.4. Використання законодавчих актів та нормативно-правових актів з охорони праці.

2.5. Управління внутрішніми нормативно-правовими актами.

3. Завдання СУОП та їх вирішення.

3.1. Планування та фінансування заходів з охорони праці.

3.2. Професійний відбір.

3.3. Навчання з питань охорони праці та система інструктажів.

3.4. Поточні перевірки, огляди окремих підрозділів і підприємства в цілому.

3.5. Організація інформаційної роботи.

3.6. Засідання координаційної ради.

3.7. Наради і збори.

3.8. Безпека виробничих приміщень, засобів виробництва, технологічних процесів.

3.9. Організація робочого місця.

3.10. Організація робочого часу.

3.11. Заміна засобів виробництва.

3.12. Заміна матеріалів, що застосовуються.

3.13. Зміни в організації праці.

3.14. Організація безпечного проведення робіт при залученні сторонніх суб’єктів господарювання.

3.15. Вимоги безпеки при введенні в експлуатацію, поточній експлуатації, виведення з експлуатації виробничого обладнання.

3.16. Засоби індивідуального захисту.

3.17. Аналіз попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих.

3.18. Дії у випадку аварії.

3.19. Коригувальні заходи.

Функціонування СУОП можна визначити наступним:

– прогнозування і планування робіт з охорони праці;

– організація функціонування СУОП;

– мотивація роботи з охорони праці на підприємстві;

– контроль, облік і аналіз роботи з охорони праці;

– ідентифікація, аудит, моніторинг і оцінка ризику на робочих місцях;

– контроль впровадження запланованих заходів з охорони праці;

– розробка пропозицій щодо подальшого вдосконалення СУОП та інше.

Міжнародні стандарти серії OHSAS були розроблені для створення загально прийнятого стандарту по системі менеджменту в галузі охорони праці і попередження професійних захворювань. Так, OHSAS 18001: 1999 «Системи менеджменту в галузі охорони праці і попередження професійних захворювань. Вимоги» вже дозволив проводити оцінку і сертифікувати системи менеджменту. Розробка OHSAS 18001 проводилася з урахуванням його сумісності зі стандартами систем менеджменту ІSО 9001: 1994, ІSО 9001: 2000 (системи якості) та ІSО 14001: 1996 (Системи заходів з охорони праці і раціональному використанню навколишнього середовища). Це було зроблено з метою сприяння інтеграції систем менеджменту в галузі якості, охорони навколишнього середовища, а також охорони праці і попередження професійних захворювань. OHSAS поширюється на охорону праці і попередження професійних захворювань, але не на безпеку продукції і послуг.

OHSAS 18001: 2007, розроблений у відповідності з правилами Директив ИСО / МЕК, 4.2 відміняє і замінює перше видання (OHSAS 18001: 1999), яке технічне переглянуте.

Стандарт OHSAS 18001: 2007 буде переглянуте після опублікування нових версій ІSО 9001 або ІSО 14001 для їхньої безперервної сумісності.

Успішне впровадження OHSAS 18001:2007 може бути використане організацією для того, щоб переконати зацікавлені сторони в наявності у неї відповідної системи менеджменту (Рис. 1)

 
 

 


Примітка. Даний стандарт OHSAS базується на методології, відомої як Планування – виконання – перевірка – дія (PDCA). Коротко PDCA можна описати наступним чином:

– Plan: визначити цілі та процеси, які необхідні для отримання результатів у відповідності з політикою ОНSAS організації;

– DO: впровадити процес;

– Check: здійснити моніторинг і вимірювання процесів відносно політики ОНSAS, цілій, законодавчих та інших вимог і скласти звіт про результати;

– Act: починати дії з постійного поліпшення діяльності в області ОНSAS.

Стандарт OHSAS має відношення до безпеки і охороні здоров’я на виробництві і не відноситься до інших сфер здоров’я і безпеки: програми забезпечення благополуччя / здоров’я співпрацівників; безпеку продукції, збиток для майна або вплив на навколишнє середовище тощо.

В OHSAS 18002: 2000 роз’яснюються основні принципи документу OHSAS 18001, а також описуються його цілі, типові вхідні дані, процеси і типові результати, які відповідають виконанню кожної вимоги документу OHSAS 18001. Документ OHSAS 18002 не містить додаткових вимог, які розширюють вимоги документу OHSAS 18001, а також не пропонує обов’язкові методики впровадження документу OHSAS 18001. Нумерація розділів документу OHSAS 18002 погоджена з нумерацією розділів документу OHSAS 18001. OHSAS 18002 буде переглядатися або змінюватися за необхідністю. Перегляди будуть проводитися після публікацій нових видань документу OHSAS 18001 (які очікуються після публікацій нових видань міжнародних стандартів ІSО 9001 або ІSО 14001).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 631; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.048 сек.