Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні поняття, завдання та інформаційне забезпечення для аналізу

Аналіз ефективності використання оборотних активів

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені в використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання упродовж операційного циклу або упродовж дванадцяти місяців з терміну балансу (див. П(С)БО).

У економічній теорії існує аналогічне поняття – оборотні фонди. Вони, у свою чергу, розподіляються на оборотні виробничі фонди та обігові фонди. До оборотних виробничих фондів відноситься частина засобів виробництва (виробничих фондів) речовинні елементи котрих в процесі труду (у відмінність від основних засобів) витрачаються у кожному виробничому циклі та їх вартість переноситься на продукт труду цілком і відразу. Обігові фонди (якщо провести трансформацію згідно бухгалтерського обліку) містять: готову продукцію на складах, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його оборотними активами і, перш за все, матеріальними ресурсами: сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектуючими, напівфабрикатами тощо.

У процесі споживання матеріальні ресурси трансформуються в матеріальні витрати. У загальній сукупності витрат витрати на виробництво займають, як правило, найбільшу частку, що свідчить про високу матеріаломісткість продукції. Відповідно виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального та економного використання матеріальних ресурсів.

Як відомо, у економічному аналізі оборотні активи аналізуються з декількох точок зору: з точки зору фінансового стану підприємства, з точки зору забезпеченості активами потреб виробництва та з точки зору ефективності використання активів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз використання обладнання | Завдання аналізу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 361; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.