Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тема 2. Населення і трудові ресурси суспільства
 

1.Населення, як суб”єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ.

2.Відтворення населення, показники його природного і механічного руху.

3.Структура і розміщення населення України.

4.Соціально-кономічна категорія „трудові ресурси”.

 

2.1. Населення як сукупність людей, що природно-історично склалася, постійно відновлюється і проживає на визначенній території. У цьому ж розумінні в економічній літературі може використовуватися категорія „народонаселення”.

Населення це найбільш загальне поняття для означення людських ресурсів.

Як самостійна етнічна спільність українська народність склалася в 16 столітті. Починаючи з 17 соліття українська народність трансформувалася в націю.З того часу вперше була визначена більш менш достовірна чисельність населення України- 5,6 млн, у 1870 році населення України вже складало 18 млн., у 1913 році- 35,2 млн осіб.На початку сторіччя населенню України були властиві високий рівень народжуваності і смертності, перехід до сучасного типу відтворення населення почався в кінці 19 століття з повільгого зменшення смертності, а потім і народжуваності.

Перенаселення в кінці 19- початку 20 століття призвело до масової міграції населення за межі України в основному в Сибір і Далекий схід. Значним було перенаселення і за океан, переважно із західно українських земель. Еміграція західноукраїнського населення продовжувалося і в 1919-1939 роках.

Великі людські втрати Україна понесла у роки Великої вітчизняної війни, коли загинув кожний шостий мешканець і більше 2 млн. Було вивезено в гітлерівське рабство. Довоєнний рівень населення було відновлено і дещо перебільшено лише в 1959 році.

В останній чверті 20 сторіччя збільшення населення України уповільнилося

У зв”язку зі зміною типу відтворення населення і довготерміновими демографічними наслідками війн. А починаючи з 1993 року населення України щорічно зменшується приблизно на 300-400 тис. Фактори: економічна криза, зміна типу відтворення, негативні тенденції у міграційних процесах.

Населення залежно від цілей аналізу класифікують за різними ознаками. Міжнародною організацією праці рекомендована класифікація населення, відповідно до якої воно поділяється на економічно активне і економічно неактивне.

Економічно активне населення- це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.Економічно активне населення складається з кількості зайнятих і кількості безробітних.

До зайнятих економічною діяльністю належать особи у віці 15-70 років, які виконують роботи за винагороду за наймом на умовах повного і неповного робочого часу, працюючи індивідуально, працюючі в особистому підсобному господарстві. Зайнятими за цією методикою вважаються особи, які працювали протягом тижня не менше 4 годин., незалежно була це постійна чи тимчасова робота.

Безробітні за методикою МОП – це особи у віці 15-70 років(як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі зайнятості, які не мають роботи, шукають роботу або намагаються організувати власну справу, готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

Економічно неактивне населення за методикою МОП- це особи у віці 15-70 років, які не можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні. Д оних належать:

- учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання,

- особи, що одержують пенсії за віком або пільгові.,

- Особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими,

- Особи, які зневірилися знайти роботу і припинили її пошук.

- Динамика основних показників ринку праці

-

  Одиниця виміру 1999 2000 2001 2006 2007 У % до 1999
Економічно Активне населення Тис.осіб 22747 23127,4 22755,5 22245,4 22322,3 98,1
З них зайняті Тис. осіб 20048,2 20419,8 20238,1 207304, 20904,7 104,2
Безробітні Тис.осіб 2698,8 2707,6 2516,9 1515,0 1417,6 52,5
Економічно неактивне населення Тис.осіб 13782,7 13275,3 13528,9 13500 13300 96,5

 

       
     
     
     
     
     

 

Намалювати діаграму.

Привести статистичні дані по зайнятості.

Привести дані по Євросоюзу.

2.2 Відтворення населення.,

показники його природного і механічного руху.

Відтворення населення це процес постійного поновлення населення через зміну поколінь у результаті народжуваності і смерті.У процесах відтворення населення розрізняють види руху, типи і режими.

Рух населення характеризується особливостями зміни чисельності та складу населення:

-природний-результата народження і смерті людей,

-механічний- просторове переміщення населення,

-соціальний-зміни освітньої,професійної, та інших структур.

-економічний-зміни трудової активності населення.

У природному русі населення розрізняють традиційний і сучасний типи відтворювання. Під традиційним типом розуміють такий рух при якому спостерігається високий рівень народжуваності і високий рівень смертності.Цей тип був властивий раннім стадіям розвитку людського суспільства.

Сучасний тип відтворення характеризується зменшенням рівня народжуваності, зменшенням рівня смертності і зростанням середньої тривалості життя.

Щодо режимів відтворення то виділяють такі його типи:

Розширене відтворення- характеризується переважанням нарооджуванності над смертністю та, відповідно природним приростом населення.

Просте відтворення- характеризується постійною кількістю населення в результаті приблизно однакової народжуваності і смертності;

Звужене відтворення- характерне для країн, в яких показники смертності перевищують показники народжуваності, внаслідок чого населення країни зменшується, як це спостерігається в Україні.

Показники природного руху населення розподіляють на абсолютні і відносні.До абсолютних належать:

-кількість народжених,

кількість померлих,

середня тривалість життя,

кількість зареєстрованих шлюбів,

кількість розлучень в даній країні за певний проміжок часу.

(вставити з книжки стор.23)

До відносних показників належать:

1.коефіцієнт народжуваності Кн.=Н / Ч*1000

2.коефіцієнт смертності Кс= П/ Ч*1000

3.коефіцієнт шлюбності Кш= Ш / Ч *1000

4.коефіцієнт розлучень Кр = Р / Ч*1000

(Привести дані з книги стор. 24)

Показники механічного руху населення-характеризується просторовим переміщенням населення. Виділяють такі види міграції:

Постійна- населення переміщується на постійне проживання в іншу країну, регіон, місто.

Тимчасова-переїзд в іншу місцевість на роботу терміном до двох місяців,

Сезонна-переїзд в іншу місцевість на роботу терміном до шести місяців

Маятникова-спостерігається в тому випадку, коли працівник мешкає в одній місцевості, наприклад в селі, а працює в городі,

Крім того розрізняють зовнішню і внутрішню міграцію.

Показники механічного руху поділяються також на абсолютні і відносні.

Абсолютні:

Число прибулих на дану територію за рік,

Число вибулих з даної території за рік

Сальдо міграції, або механічний приріст, який визначається як різниця між числом прибулих і вибулих.

Міграційний оборот або валова міграціяя визначається як сума прибулих і вибулих на дану територію за рік.

До відносних показників міграції відносять коефіцієнти:

Прибуття Кпр = Пр /Чсер*1000

Вибуття Квиб = В / Чсер*1000

Механічного приросту Кмпр = (Пр-В) / Чсер*1000

Механічного обороту Км об = (Пр+В) / Чсер *1000
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.