Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура і розміщення населення України
Читайте также:
 1. II. Рекомендуемая структура плана финансового оздоровления
 2. R) трудові спори, пов'язані з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця за п.2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України.
 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, СТРУКТУРА, ВИДЫ.
 4. Административно-территориальное деление России в начале ХХ в. Сословная структура. Социальный состав общества
 5. Антигенная структура бактериальной клетки.
 6. Антигенная структура.
 7. Антигенная структура.
 8. Антигенная структура: имеет групповой О-антиген и специфический Н-антиген.
 9. АТП. Организационная структура автотранспортного предприятия
 10. Афинский театр, хор и актеры, театральный реквизит, декорации, структура драмы.
 11. Базовая структура информационной технологии
 12. Банковские правоотношения, их структура, особенности и виды

Найбільш важливими якісними характеристиками населення є його статева і вікова структури.Що стосується статевої структури, то із загальної чисельності населення на кінець 2004 року 46-47% складали чоловіки,а 54-53 жінки.

В середньому в Україні на 1000 жінок припадає 870 чоловіків. Причому статевий розподіл неоднаковий по регіонах. Найбільш несприятлива ситуація склалась в таких областях як Черкаська, Чернігівська (830,818) Порівняно краща ситуація спостерігається в Закарпатський,Львівський і Рівненській областях(930, 910, 907) В ідеалі співвідношення чоловіків і жінок повинно бути 1:1. Менша питома вага чоловіків в загальній чисельності населення пояснюється рядом причин. Насамперед необхідно відзначити те, що такий дисбаланс спостерігається у старших вікових групах, це пов”язано з наслідками Великої вітчизняної війни, під час якої загинуло переважно чоловіче населення. Друга причина менша тривалість життя. Хлопчиків народжується на 1-2% більше ніж дівчаток, але до 20-25 років співвідношення вирівнюється.Якщо вдатися до аналізу вікової структури в розрізі регіонів, то помітним єнайбільш несприятливий віковий розподіл у Вінницький, Полтавській, Сумській, Черкаській і Чернігівській областях, де спостерігається найбільша чисельність осіб похилого віку. Так, в цих областях кожний четвертий мешканець у віці старшому за працездатний, а у Чернігівській області- третина населення- пенсіонери (29,3). Характеризуючи вікову структуру населення України не можна обійтись без порівняння вікового розподілу міського і сільського населення. Негативні тенденції постарінн6я, властиві всьому населенню, ще більш чітко проявляються серед сільських мешканців. Якщо серед міського населення пенсіонерів лише 20.7%, то серед сільських мешканців їх 29%.

За місцем проживання населення розподіляють на міське і сільське. Починаючи з 1991 року питома вага міського населення в загальній структурі коливається в межах 67-68% і відповідно майже третина населення проживає в сільській місцевості.

Щодо національного складу населення України, то основну його частину складають українці-73,6%, росіяни-21.1%, євреї-1.3% ( крм того білоруси, молдовани, поляки, болгари, угорці, румуни, греки, та інші національності, що проживать в Україні складають менше 1% кожна)

Важливою якістю населення є його розміщення. Територія України складає 8603,7 тис.кв.км. Середня щільність населення- 83.9 осіб на 1 км кв. Найбільше густонаселеною є Донецька область, де середня щільність населення складає 198 осіб на 1 кв.км. Найменше населеною є Херсонська область, де відповідний показник складає лише 41.9 осіб на 1 км.кв., тобто вдвоє менший ніж середній показник по Україні. Найбільша щільність населення спостерігається в Донецько-Придніпрвському економічному райоі за рахунок індустріально розвинутих областей ( Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харьковської,). Найбільша чисельність в городах –Київ,-2611,Харків-1521, Дніпропетровськ-1122, Донецьк-1065, Одеса-1027.2.4.Соціально-економічна категоря „трудові ресурси”.

Трудові ресурси- це працездатне населення в праціздатному віці, зайняте в різних сферах суспільно корисної праці і на навчанні з відривом від виробництва. Це чоловіки в віці 16-59 років і жінки в віці 16-54 роки, за винятком непрацюючих інвалідів праці і війни 1та 11 групи, і осіб, які отримують пенсію на пільгових умовах ( чоловіки 50-59), (жінки 50-54 роки). До трудових ресурсів також відносять населення старше і молодше працездатного віку, якщо воно зайняте в суспільному виробництві.

Більш широким поняттям порівняно з робочою силою” і „трудовими ресурсами”

є поняття „трудового потенціалу”. Під трудовим потенціалом розуміють можливу кількість і якість праці.

Розрізняють трудовий потенціал окремої людини, підприємства, території,суспільства.Узагальненими показниками трудового потенціалу виступають:

- здоров”я населення,

- моральність населення

- творчий потенціал,

- організованість на рівні суспільства.

- Рівень освіти.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1356; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.