Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми та методи державного регулювання

Форми державного регулювання - це зовнішнє виявлення діяльності відповідних органів держави або посадових осіб, спрямоване на регулювання відносин в аграрному секторі і досягнення максимальної ефективності с/г виробництва. Існує чотири форми державного регулювання: правотворча, правозастосовча, правоохоронна та організаційна.

Правотворча діяльність - це діяльність уповноважених органів держави, законодавчої та виконавчої влади по виданню відповідних правових актів. Таким чином уповноважені державні органи регулюють суспільні відносини в сфері планування, заготівлі с/г продукції, приватизації, матеріального забезпечення, проведення аграрної реформи. У відповідних нормативних актах передбачаються повноваження органів державної влади щодо прийняття ними юридичних актів. Перелік основних повноважень Верховної Ради і КМУ закріплений в Конституції. Верховна Рада - є єдиним органом законодавчої влади. КМУ як центральний орган державної виконавчої влади також є суб'єктом правотворчості. Правові норми постійно змінюються, приводяться у відповідність до нових умов.

Із правотворчою діяльністю безпосередньо пов'язана правозастосовча. її сутність полягає в прийнятті правових актів індивідуального характеру. Індивідуальність таких приписів виявляється в тому, що вони адресовані певному суб'єкту. Головною вимогою, яка ставиться до таких актів, є їх відповідність законам. Це постанови КМУ, накази Міністерств та державних комітетів спрямовані на реалізацію аграрної реформи, приватизацію землі, майна. За допомогою правозастосовчої діяльності конкретизуються права та обов'язки учасників відносин. В таких актах реалізуються правові норми, що знаходяться в актах, прийнятих законодавчим органом.

Правоохоронна діяльність полягає у всебічному захисті всіх суб'єктів аграрного підприємництва; у здійсненні органами державного контролю наглядових повноважень, в прийнятті рішень про відновлення порушених прав підприємств і організацій, в застосуванні засобів по запобіганню правопорушень. Виконуючи правоохоронну функцію органи держави використовують цивільно-правові, адміністративне-правові та кримінально-правові засоби захисту. В здійсненні цієї діяльності важлива роль надається органам влади галузевої компетенції, органам, що здійснюють контроль за землекористуванням, ветеринарією, виробничою санітарією, охороною праці, технікою безпеки. Головна роль в виконанні правоохоронної діяльності відводиться органам прокуратури.

Організаційна форма державного регулювання. Мета цієї-діяльності в забезпеченні ефективної діяльності с/г і пов'язаних із ним галузей. До неї можна віднести: роз'яснення сутності нормативних актів, складання інструктивних листів, узагальнень, розробка основних напрямків аграрної реформи, забезпечення держави продовольством та с/г сировиною. Центральним органом, що здійснює цю функцію є Міністерство аграрної політики України.

Метод -це сукупність однорідних засобів, які систематично застосовуються в процесі державного регулювання.

Регулювання галузями с/г здійснюється в першу чергу за допомогою метода дозволу, при якому державні органи надають право самим с/г підприємствам вирішувати будь-які питання своєї діяльності.

Метод прямих приписів застосовується державними органами по відношенню до с/г підприємств, коли їх діяльність повинна відповідати загальнодержавним інтересам. Однак, він не повинен вести до втручання в організаційну діяльність внутрішньогосподарських органів. До приписів відносяться акти, в яких вказується конкретна поведінка суб'єкта.

Метод рекомендацій полягає в тому, що держава не втручається в господарську діяльність підприємств. Державні органи тільки пропонують той чи інший варіант рішення, який є бажаним з їх точки зору, а господарства самі визначають який з них є найбільш прийнятним. Тобто вибір остаточного рішення належить самому с/г підприємству. Особливість рекомендаційної норми полягає в тому, що вона не носить обов'язкового характеру. Рекомендації, навіть якщо вони заключені в форму юридичного акту, вміщують в собі положення, виконання яких юридичними санкціями не забезпечується. Але ж якщо норма яка не має обов'язкової сили буде затверджена вищими органами управління с/г підприємства, вона набуває сили внутрішньогосподарського нормативного акту і стає обов'язковою для нього.

Правовий вплив держави на АПК включає як юридичний вплив, так і вплив за допомогою економічних засобів. До них відносять: ціноутворення
(на кожний рік Мінфін розроблює та доводить до відома с/г
товаровиробників орієнтовні закупівельні ціни, порядок закупівель та
розрахунків за зерно та іншу продукцію); пільгове кредитування (для
підтримки ФГ використовуються кошти Українського державного фонду
підтримки ФГ. Згідно із законом "Про пріоритетність соціальної сфери
села" проводиться державне інвестування соціальної сфери села, будівництво об'єктів освіти, охорони здоров'я за рахунок державного бюджету.

С/г підприємствам, які підлягають санації (фінансовому оздоровленню) державою надається фінансова підтримка на поворотній або безповоротній основі. Безповоротно - для відшкодування вартості робіт, пов'язаних із ліквідацією стихійного лиха, для відновлення платоспроможності підприємств які є виконавцями загальнодержавних програм, на відшкодування витрат на будівництво та утримання об'єктів соціальної сфери. Економічні методи є найбільш діючими засобами впливу, оскільки їх застосування дозволяє створити економічні умови, що сприяють с/г виробникам в досягненні їх цілей та стимулюють с\г виробництво.

Новими формами державного регулювання с\г-ва, відповідно до ЗУ “Про державну підтримку сільського господарства Україні” від 24.06.2004 р. виступають: мінімальна та максимальна закупівельні ціни, державні аграрні інтервенції (товарні та фінансові), тимчасове адміністративне регулювання цін, державні заставні закупівлі зерна, кредитна субсидія, дерегуляція українського ринку с\г продукції, бюджетна тваринницька дотація тощо.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принцип створення рівних умов для розвитку всіх форм власності | Система та повноваження органів державного регулювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 653; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.