Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Важливим моментом при призначенні коефіцієнта дисконтування є урахування ризику

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Процес дисконтування вартості проекту полягає в приведенні до вибраного як база моменту часу (поточному або спеціально зумовленому) вартісної оцінки майбутніх значень як самих інвестицій, розподілених у часі, так і надходжень (грошового потоку) від інвестицій з використанням складного відсотка.

Залежність між сучасною і майбутньою вартістю проекту виглядає таким чином:

СВ = МВ/ (1+Кд) t,

 

де СВ - сучасна вартість;

МВ - майбутня вартість;

Кд - коефіцієнт приведення (дисконтування);

t - розрив у часі (лаг) між теперішнім моментом і базисним (початковим або розрахунковим) роком інвестиційного проекту.

З урахуванням дисконтування величина накопичених чистих надходжень від реалізації проекту визначається:

т

ЧНД = å ЧН t / (1 + Кд) t,

t=l

де ЧНД - чисті надходження від реалізації проекту (розподілені у часі).

Чисті надходження від реалізації проекту розраховуються як сума чистого прибутку і нарахованої амортизації:

ЧН t = Пч + АВ,

де Пч - величина чистого прибутку проекту

АВ - амортизаційні відрахування.

Показник, що розглядається, дозволяє розрахувати накопичену поточну прибутковість майбутніх доходів, об'єм яких частково залежить від рівня позикового відсотка, темпів інфляції.

Аналогічно може бути розрахована приведена майбутня вартість проекту, де в чисельнику формули наведені розподілені по роках майбутнього періоду капітальні вкладення, призначені для фінансування інвестиційного проекту.

Ризик в інвестиційному процесі незалежно від його конкретних форм зрештою з'являється у вигляді можливого зменшення реальної віддачі від вкладених коштів в порівнянні з очікуваною величиною. Тому необхідно вводити поправку до рівня коефіцієнта дисконтування, в цьому випадку він буде характеризувати доходність по безризиковим вкладенням і може бути розрахований таким чином:

Кд = НП + I + r,

де НП - мінімальна реальна норма прибутку;

I - темп інфляції;

r - коефіцієнт, що враховує міру ризику.

Всі показники, що використовуються при розрахунку Кд, приймаються у відносних одиницях. Як наближене значення коефіцієнта дисконтування можуть бути використані існуючі усереднені відсоткові ставки по довгострокових кредитах державних і комерційних банків.Різниця дисконтованих чистих надходжень від реалізації проекту і первинних інвестицій визначає величину чистого приведеного доходу:

т т

ЧПД= å ЧПДt / ( 1+ КД ) t - å ІВt / (1 + КД ) t

t=1 t=1

де ЧПД - чистий приведений доход;

ІВ - інвестиційні витрати, що включають капітальні затрати, оборотні кошти і витрати виробництва (при визначенні реальної ефективності реалізації проекту).

ЧПД дозволяє порівняти капіталовкладення, які необхідно здійснити, з додатковим прибутком, який вони забезпечать в майбутньому. Якщо дисконтована сума очікуваних в майбутньому доходів від капіталовкладень більше, ніж витрати на інвестування проект слід визнати ефективним. Тобто потрібно інвестувати тільки ті проекти, які мають позитивне значення ЧПД.

Позитивна якість представленого вище показника для оцінки ефективності інвестицій полягає також в тому, що методика його розрахунку дозволяє визначити термін повернення вкладених коштів - це період, протягом якого чистий приведений доход виявляється рівним нулю, оскільки сума дисконтованих надходжень стає рівною величині дисконтованих інвестиційних затрат.

З врахуванням сказаного, формула розрахунку періоду окупності (Ток) визначається з наступної рівності:

т т

å ЧН t / (1+ Кд) t = å ІВt / ( 1+ Кд ) t

t=1 t=1

Період окупності показує інтервал часу, необхідний для покриття затрат по проекту, тому чим коротше період окупності інвестицій, тим менш ризикованим є проект.

Ще одним показником, що дозволяє оцінити ефективність інвестицій, є рентабельність інвестицій (або індекс доходності), який розраховується як відношення дисконтованих чистих надходжень до первинних (або дисконтованих у часі) інвестиційних затрат.

Рі = ЧН / ІВ*,

де ЧН - чисті надходження;

ІВ* - інвестиційні затрати.

 

* Дисконтування інвестиційних витрат проводиться, якщо вони розосереджені в часі періоду, що аналізується.

Якщо отримана величина більше одиниці, то в проект варто вкладати кошти.

Методика оцінки економічної ефективності інвестицій, що пропонується, з врахуванням ризику на основі розрахунку показників:

чистого приведеного доходу, періоду окупності затрат і рентабельності інвестицій - дозволяє обгрунтувати доцільність інвестування і вибрати найбільш ефективний варіант капітальних вкладень.

Нарівні з дисконтуванням, для обліку ризику і оцінки доцільності інвестицій в умовах ризику можуть використовуватися граничні рівні доходності (норми прибутку) для різних видів капітальних вкладень.

Як рекомендовані, можна використати норми прибутку, приведені нижче.

Види капітальних вкладень Граничний рівень

доходності, %

Змушені Немає

Капітальні вкладення з метою

збереження позиції на ринку 6

Пов'язані з поновленням

основних виробничих фондів 12

Пов'язані з економією поточних затрат 15

Пов'язані із збільшенням доходів 20

Ризикові капітальні вкладення 25

 

При всій умовності класифікації капітальних вкладень по мірі їх ризикованості, приведені дані ілюструють механізм урахування ризику при інвестуванні капітальних вкладень.

Потрібно зазначити також, що в різні періоди часу, як рівень ризику, так і міра його урахування в нормі прибутку можуть змінюватися.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 353; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.