Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз стану розрахунків за продукцію
Стан розрахунків оцінюється станом дебіторської заборгованості. Згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів (юридичних і фізичних осіб) підприємству на визначену дату.

У балансі підприємства в складі оборотних активів включається поточна дебіторська заборгованість – тобто та, котра виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена у продовж 12 місяців з дати балансу.

Підприємство може мати довгострокову дебіторську заборгованість, що, як уважається, не виникає в ході нормального операційного циклу, і буде погашена після 12 місяців з дати балансу (ураховується в складі необоротних активів).

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, відображається на ту ж дату в складі поточної дебіторської заборгованості (переходить в оборотні активи).

Поточна дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості. Вона визначається як різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості й резервом сумнівних боргів (резерв сумнівних боргів включається в інші операційні витрати).

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

Таблиця 2.24 – Зміна структури дебіторської заборгованості в N року

Показники Початок Кінець Відхилення
тис. грн. Пит. вага, % тис. грн. Пит. вага, % тис. грн.
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості 123,0 80,8 94,6 51,0 -28,4
Первісна вартість дебіторської заборгованості 143,4 х 94,6 х х
Резерв сумнівних боргів (20,4) (15,3) - - х
Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом 13,2 8,7 12,6 6,8 -0,6
Дебіторська заборгованість по виданих авансах - - 66,7 35,9 +66,7
Інша поточна заборгованість 16,0 10,5 11,7 6,3 -4,3
РАЗОМ 152,2 100,0 185,6 100,0 +33,4

Далі зіставляємо з обсягами реалізації й знаходимо рівень дебіторської заборгованості на початок і кінець року:

. (2.57)

;

Крім того, знизився резерв сумнівних боргів: якщо на початок року його рівень становив 20,4/1824,4 = 1,1 коп./грн., то на кінець – 0 коп./грн..

Дебіторська заборгованість групується по строках її непогашення (табл. 2.25). На цій підставі визначається коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості

Таблиця 2.25 – Склад дебіторської заборгованості в N році за строком

Заборгованість До 3 місяців От 3 до 6 місяців От 6 до 12 місяців Більше 12 місяців Разом, тис. грн.
тис. грн. пит. вага,% тис. грн. пит. вага,% тис. грн. пит. вага,% тис. грн. пит. вага,%
1. За товари (роботи, пос­луги) 3,6 3,8 - - 0,5 0,5 90,5 95,7 94,5
2. Інша 1,9 16,2 9,8 83,8 - - - - 11,7

 

Для з'ясування причин виникнення сумнівної заборгованості необхідно проводити інвентаризацію дебіторської заборгованості, вести переписку з дебіторами, проводити з ними звірку, писати акти, претензії, проводити дослідницьку роботу про їхню платоспроможність перед укладанням контрактів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 487; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.