Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лист-запрошення

Лист-запрошення – це документ, що містить коротку інформацію про подію або захід і адресується конкретній особі(особам) чи організації.

Цей документ завжди повинен бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, характер зібрання й умови, що висуваються перед його учасниками. Крім чіткого і недвозначного викладу змісту, дуже важливим є дотримання таких вимог:

• слід використовувати зі смаком оформлені та якісні бланки, адже вигляд представницької продукції є чи не найпершим свідченням надійності вашої установи (фірми, компанії);

• важливо пам’ятати, що конверт за своїм дизайном неодмінно повинен відповідати бланку;

• оформлюючи листа, текст потрібно симетрично розмістити на аркуші.

Звертаючись до декількох осіб, займенник ви, вам, вас... слід писати з малої букви.

Запрошення на суто ділові заходи пишуть, здебільшого, на фірмових бланках, а з нагоди культурно-мистецьких заходів та різноманітних урочистостей виготовляють художньо оформлені, оздоблені бланки.

Пам’ятайте, що вашим партнерам приємно буде отримати листа, який естетично і грамотно оформлений.

Зразок:

 

Запрошення

 

ШАНОВНИЙ ОПАНАСЕНКО АНТОНЕ ГОРДІЙОВИЧУ!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Українська мова: шляхи розвитку”, яка відбудеться 18 травня 2006 року в Національному педагогічному університеті ім.. М.П.Драгоманова (початок о 14.00 в актовій залі університету).

Тел. для довідок: 472-58-46, 472-58-00

 

 

Голова оргкомітету підпис Б.С.Супрун

 

АНОТАЦІЯ

Анотація – це коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. В ній зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її мета. Анотація суттєво допомагає під час добору та вивчення літератури з того чи іншого питання та ознайомлення зі змістом книги.

 

 

Зразок:

 

Анотація

 

Шевченко Т.Г.

Поеми та повісті, - К.: “Дніпро”, 1992. – 452 с.

 

До книги ввійшли вибрані твори Тараса Шевченка епічного жанру. В поемах, що охоплюють широке коло тем, яскраво виявився геній поета, його художньо-естетичне новаторство як основоположника нової української літератури. У повістях “Музикант” і “Художник”, які містять багато автобіографічного матеріалу, розповідається про поневіряння талановитих молодих людей в умовах кріпаччини.

 


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ У ДІЛОВИХ ПАПЕРАХ

 

по предложению делегата на пропозицію делегата

по Вашему желанию на Ваше бажання

называть по имени називати на ім’я

концерт по заявкам концерт на замовлення

по требованию на вимогу

по собственному желанию за власним бажанням

по нашим подсчетам за нашими підрахунками

по семейным обстоятельствам за сімейних обставин

действовать по правилам діяти за правилами

по согласию сторон за згодою сторін

по специальности із фаху, за фахом

по постановлению за ухвалою

по приказу директора за наказом директора

по договорённости за домовленістю

по итогам за підсумками

по необходимости через необхідність

по совместительству за сумісництвом

по случаю празднования з нагоди святкування

комиссия по вопросам комісія з питань

обратиться по вопросу звернутися з питань

конспект по математике конспект із математики

по многим причинам з багатьох причин

данные по учету дані з обліку

специалист по экономике фахівець з економіки

по направлению к городу у напрямку міста

осталось по наследству лишилось у спадок (спадщину)

по мере возможности у міру можливості

уехать по делу поїхати у справі

по болезни (отпуск) через хворобу (відпустка)

по техническим причинам через технічні причини

по негодности списать через непридатність списати

по ошибке через помилку, помилково

по безналичному расчету безготівковим розрахунком, безготівково

по факсу факсом

сообщить по телефону повідомити телефоном

передать по телеграфу переказати телеграфом

младше по возрасту молодший віком

в адрес на адресу

в виду (иметь) на увазі (мати)

в должность вступать на посаду (ставати)

в завершение на завершення

в защиту на захист

в нашу пользу на нашу користь

в рассрочку на виплат

в расход на видаток

в силу изложенного зважаючи на викладене

в случае наводнения на випадок повені

в честь праздника на честь свята

в праздники на свята

в министерство до міністерства

вовлечь в работу залучити до роботи

в соответствии відповідно до, згідно з

в состав вошли (комиссии) до складу ввійшли (комісії)

в пример за приклад

в пяти шагах за п’ять кроків

в те времена за тих часів

в двух словах двома словами

в негодность пришло непридатним стало

в последнее время останнім часом

в прошлом году торік, минулого року

в силу (вступать) набирати чинності

в значительной мере значною мірою

в некоторой мере деякою мірою

в течение недели протягом тижня


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Бибик С. та ін. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – 2-е вид., випр. і допов. – К., 1997.

2. Бурячок А. та інш. Довідник з українського правопису. – 3-е вид. – К., 1984.

3. Бурячок А. Универсальный русско-украинский словарь. – К., 2000.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К., 2001.

5. Зубков М. Російсько-український, українсько-російський словник. – Х., 2001.

6. Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник. – 6-те видання. – Х., 2002.

7. Коваль А. Культура ділового спілкування. – К., 1982.

8. Культура української мови / За ред. В. Русанівського. – К., 1990.

9. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. – Л., 1999.

10. Новий тлумачний словник української мови. - У 4 т. / Укладачі: В.Яременко, О.Сліпушко.- К., 1998.

11. Український правопис / АН України. Ін-т мовознавства ім. О. Потебні; Ін-т укр.. мови. – К., 2000.

12. Шевчук С. Українське ділове мовлення. – К., 2000.

13. Ющук І. Практичний довідник з української мови. – К., 2000.

14. Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, районы, города, поселки, городского типа, села. – Х., 1997.

 

ЗМІСТ

Передмова......................................................................................................……….3

Поняття літературної мови. Функції мови....................................………..............4

Характеристика стилів української мови.....................................………...............5

Загальні особливості офіційно-ділового стилю мовлення..................………......6

Документ. Класифікація документів...................................................………........7

Заява.....................................................................................................………...........9

Автобіографія..........................................................................................……….....11

Резюме..................................................................................................………........12

Характеристика........................................................................................………....13

Службові записки..........................................................................………..............15

Довідка..........................................................................................………................17

Доручення...............................................................................................………......18

Розписка...............................................................................................……….........20

Протокол..............................................................................................……….........21

Витяг із протоколу...................................................................................………....23

Лист-запрошення.........................................................................................………24

Анотація......................................................................................................………..25

Особливості використання прийменників у ділових паперах................……….26

Список рекомендованої літератури..........................................................…….....28


Навчальне видання

 

Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво")

 

 

Укладачі: Жигло Оксана Олександрівна,

Малюкова Ольга Юріївна

 

 

Відповідальний за випуск: О.О.Жигло

 

Редактор: М.З.Аляб’єв

 

План 2006, поз. 380

Підп. до друку 23.05.06 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,7 Обл.-вид. арк. 1,9.

Тираж 100 прим. Замовл. №

__________________________________________________________________

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

 

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Протокол | Охрана труда женщин
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 13882; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.049 сек.