Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності

Аналіз виконання плану по прибутку здійснюється шляхом зіставлення значень прибутки від операційної діяльності по факту й за планом або у порівнянні значення звітного року зі значенням минулого періоду. Зміна прибутку від операційної діяльності визначається:

(3.3)

 

У загальному виді прибуток від операційної діяльності визначається:

, (3.4)

де – доходи від операційної діяльності;

­ витрати від операційної діяльності.

Перетворюючи цю формулу одержуємо:

, (3.5)

 

де – доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (як правило у аналізі використовується чистий доход);

– інші операційні доходи;

– собівартість реалізованої продукції;

– витрати адміністративні;

– витрати на збут;

– інші операційні витрати.

Приклад. Виконати аналіз виконання плану по прибутку від операційної діяльності.

Вхідні дані і розрахунок змін основних показників діяльності підприємства наведено у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Показники виконання плану

(тис. грн.)

Показники По плану Фактич­но Абсолютне відхилення Ін­декс
Чистий доход (виручка) від реа­лізації продукції (товарів, робіт, послуг),     +500 1,5
Інші операційні доходи, - - - -
Разом доходи від операцій­ної діяльності,     +500 1,5
Собівартість реалізованої про­дукції,     +320 1,46
Витрати адміністративні,     +145 1,15
Витрати на збут, - - - -
Інші операційні витрати, - - - -
Разом операційні витрати,     +465 1,52
Фінансовий результат від опе­раційної діяльності, +100 +135 +35 1,35

Попередній висновок: план по прибутку перевиконаний на 35 тис. грн. Фактором, що привів до такого результату, є перевиконання плану по доходу від реалізації продукції. Однак мало місце й недовиконання плану по прибутку через надпланове споживання ресурсів.

Для аналізу кількісної міри впливу кожного фактору застосовується прийом перерахування величини ресурсних показників на фактичний обсяг реалізації продукції (фактичний дохід від операційної діяльності) виходячи з планового (або базисного) рівня інтенсивності їхнього споживання.

Із цією метою розраховуються відносні показники рівня витрат за планом:

– рівень собівартості реалізованої продукції

; (3.6)

– рівень адміністративних витрат:

; (3.7)

– рівень операційних витрат:

. (3.8)

 

У нашому прикладі:

;

Далі визначаються відхилення фактичних показників у порівнянні із плановими витратами, відкоректованими по плановій інтенсивності споживання ресурсів (плановому рівню витрат). Розрахунок доцільно проілюструвати в таблиці (див. табл. 3.6).

Таблиця 3.6 – Відхилення показників від скорегованого плану

№ з/п Показники Скореговані планові показники на фактичний обсяг доходів Фактично Абсолютне відхилення
       
  1050 (1500 х 0,7)   -30
  300 (1500 х 0,2)   +45
  1350 (1500 х 0,9)   +15
  Фінансовий результат = +150 +135 -15

 

Варто звернути увагу на розходження даних по розміру й знаках у таблицях 2.5 і 2.6 у відхиленнях собівартості реалізованої продукції (Ср): у таблиці 2.5 Δ Ср = +320 тис. грн. (тобто мали місце надпланові витрати), а в таблиці 2.6 – Δ Ср = –30 тис. грн. (тобто мала місце надпланова економія). Чому виникла розбіжність? Справа в тому, що планові витрати в таблиці 2.5 не враховували те, що фактичний обсяг реалізації більше, ніж за планом.

Вплив величини перевиконання плану по обсягу реалізації продукції (або по доходу від операційної діяльності) на відхилення прибутку визначається по формулі:

, (3.9)

 

де – відхилення прибутку (перевиконання або недовиконання плану з прибутку) за рахунок перевиконання (недовиконання) плану по об’єму доходів від операційної діяльності;

– скоригована величина планового прибутку виходячи із фактичного об’єму доходів (об’єму реалізації продукції);

– величина прибутку за первісним планом.

Таким чином Δ П0 =+150-100=+50 тис. грн. Тобто за рахунок перевиконання плану по обсягу доходів прибуток збільшився на 50 тис. грн.

З таблиці 2.6 видно, що на зміну прибутку впливати й відхилення витрат (ураховуються зі зворотним знаком): економія прямих виробничих витрат (), у порівнянні із планом, збільшувала прибуток; перевитрата адміністративних витрат навпаки, зменшувала її.

Результат аналізу необхідно представити у вигляді узагальнюючої таблиці (див. табл. 3.7).

Таблиця 3.7 – Кількісна міра впливу факторів на відхилення прибутку

№ пп Найменування факторів Міра впливу
тис. грн у % до плану з прибутку
  Перевиконання плану з реалізації про­дукції +50 450/100х100=+50
  Економія у порівнянні з планом вироб­ничих витрат (або понадпланове зни­ження собівартості реалізованої проду­кції) +30 +30
  Понадпланове використання адмініст­ративних ресурсів -45 -45
  Разом +35 +35

Висновок. Перевиконання плану по прибутку від операційної діяльності було обумовлено двома факторами:

а) перевиконанням плану по обсягу реалізації продукції на 500,0 тис. грн., що призвело до збільшення прибутку на 50 тис. грн.

б) зниженням собівартості реалізованої продукції на 30,0 тис. грн.

Загальна сума перевиконання плану по прибутку могла скласти 80,0 тис. грн. Однак внаслідок надпланового споживання адміністративних ресурсів (можливо: відрядних витрат, витрат на зв'язок, на оплату праці адміністративного персоналу й т.п.) прибуток був знижений на 45,0 тис. грн. У такий спосіб підприємство замість 80,0 тис. грн. одержало суму перевиконання плану на 35,0 тис. грн.

Розрахуємо розподіл відхилень прибутку іншим способом (теоретично більш вірним) - логарифмічним методом.

Застосуємо метод до мультиплікативної моделі вигляду

У загальному виді розподіл відхилень витрат від операційної діяльності можна записати у вигляді: .

У нашому випадку: , фактори, що впливають і .

Таблиця 3.8 – Міра впливу факторів на відхилення операційних витрат

№ пп Фактори По пла­ну Фак­ти­чно Ін­декс
  Доходи від операційної діяльності, тис. грн.     1,5 0,176
  Рівень витрат операцій­ної діяльності, грн./грн. 0,90 0,91 1,011 0,005
  Разом витрат від опера­ційної діяльності, тис. грн.     1,517 0,181  

Виходячи з розрахуємо вплив кожного окремого фактору на зміну прибутку.

За рахунок зміни доходів від операційної діяльності прибуток змінився на (першим способом +50,0 тис. грн.)

За рахунок зміни рівня витрат операційної діяльності прибуток змінився на (першим способом –15 тис. грн.)

Загальна сума збільшення прибутку, як і у першому способі, склала +35,0 тис. грн.

Таким чином за рахунок збільшення доходів від операційної діяльності прибуток повинен був збільшитись на 48,0 тис. грн. Але він був зменшений на 13,0 тис. грн. за рахунок збільшення інтенсивності використання ресурсів (рівня витрат).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальна оцінка фінансового результату і його складу | Аналіз використання прибутку
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1376; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.