Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна оцінка фінансового результату і його складу

Основні напрями (задачі) і джерела інформації для аналізу

Аналіз фінансових результатів та використання прибутку

Основними завданнями є:

1) обґрунтування плану (прогнозу) прибутку й рентабельності й вибір найкращого варіанта;

2) оцінка виконання бізнес-плану, вивчення динаміки прибутку й рентабельності;

3) визначення й вимір впливу факторів на відхилення прибутку;

4) виявлення резервів збільшення прибутку, і розробка конкретних заходів для їхнього використання

Основними джерелами інформації для аналізу є:

а) «Звіт про фінансові результати» ф. №2

б) «Звіт про основні показники діяльності» ф. №1 - підприємництво

в) Журнали-Ордери:

– №6 р.1 по кредиту рах-в. 70- 76, 79; р.2 «Аналітичні дані про доходи»

– №5, №5А розд.1 по кредиту рах. 90, 92-99; р.3 по кредиту рах. 20, 22- 26, 28, 39, 65, 66, 91; р.3А по кредиту рах. 20, 22-26, 28, 39, 65, 66, 80-84, 91; р.3Б по кредиту рах. 20, 22, 39, 65, 66; р.4 Аналітичні дані до рах. 28 - «Відомість аналітичного обліку товарів».

Фінансовий результат може бути: або позитивним - прибуток, або негативним - збиток.

У загальному виді прибуток визначається як:

 

, (3.1)

 

де: – сума доходів у звітному періоді (за квартал, рік) від звичайної діяльності й від надзвичайних подій;

(3.2)

 

– сума всіх витрат у звітному періоді від звичайної діяльності й від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій, за винятком сум страхового відшкодування). До витрат, відповідно до П(С)БО належить, також, «Податок на прибуток».

З 2000 р. прибуток підприємства визначається відповідно до П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати». Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток визначається по встановленому алгоритму (див. рис. 3.1):

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану по прибутках, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутки, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та у ході здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат тощо. Загальна оцінка фінансового результату виконує за звітний період – рік, квартал. У разі відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності використовуються дані фінансової звітності господарюючого суб'єкта за попередній період.

Розглянемо приклад оцінки загальної оцінки фінансового результату і його составу.

Для аналізу використовуємо заповнену наступну аналітичну таблицю 3.1.

 

Рис. 3.1 – Схема розрахунку чистого прибутку підприємства

Таблиця 3.1 – Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності

тис. грн.

Показник 1-й рік 2-й рік Відхилення
Абсолютне. Відносне
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 270,0 360,0 + 90,0 + 33,33
Податок на додану вартість 45,0 60,0 + 15,0 + 33,33
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 225,0 300,0 + 75,0 +33,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 163,0 220,0 + 57,0 + 34,97
Валовий прибуток (збиток) 62,0 80,0 + 18,0 + 29,03
Інші операційні доходи 7,0 4,6 -2,4 -34,29
Адміністративні витрати 2,7 3,1 + 0,4 + 14,8І
Витрати на збут 1,8 1,9 + 0,1 + 5,56
Інші операційні витрати 4,9 4,7 -0,2 -4,08.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 59,6 74,9 + 15,3 +25,67
Дохід від участі в капіталі 3,1 2,2 -0,9 -29,03
Інші фінансові доходи 0,5 7,0 + 6,5 у 13 разів
Інші доходи 2,0 1,2 - 0,8 - 40,00
Фінансові витрати 4,9 3,0 -1,9 -38,78
Витрати від участі в капіталі 1,2 1,7 + 0,5 +41,67
Інші витрати 7,8 4,9 -2,9 -37,18
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 51,3 75,7 + 24,4 +47,56
Чистий прибуток (збиток) 35,9 53,2 + 17,3 +48,12

Аналіз даних таблиці 3.1 свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2-му році збільшилася. Проте слід відмітити й наступні негативні зміни: чистий дохід збільшився на 33,33% при зростанні валового прибутку на 29,03%, тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції є більшим за темп приросту доходу підприємства (крім того в звітному періоді порівняно з минулим відбулося зменшення інших операційних доходів (на 34,29 %), збільшення адміністративних витрат і витрат на збут (14,81% і 5,56 %). У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні, так негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів, інших доходів, зменшення фінансових й інших витрат, зменшення доходу від участі в капіталі тощо).

Чистий прибуток зростав швидше, ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності (на 48,12% проти 29,03% та 47,56%). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

Для аналізу фінансового результату по видам діяльності необхідно знати наступні визначення ухвалені стандартами бухгалтерського обліку П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»:

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційної або фінансової.

Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства й забезпечує основну частку його доходу.

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність, а також операції, що забезпечують її, або виникають у результаті її проведення.

Прибуток – сума, доходи на яку перевищують пов'язані з ними витрати.

Дохід – збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до росту власного капіталу.

Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які приводять до зменшення власного капіталу.

Економічна вигода – це потенційна можливість одержання коштів від використання активів.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких як очікується, приведе до одержання економічних вигід.

Інвестиційна діяльність – придбання й реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів коштів. (Наприклад, продаж основних засобів, прибуток від продажу акцій і ін.)

Фінансова діяльність – діяльність, що приводить до зміни розміру й складу власного й позикового капіталу підприємства. Наприклад, розміщення акцій, які приводять до збільшення власного капіталу, сплата дивідендів, створення боргових зобов'язань і ін.

3.3 Аналіз динаміки фінансового результату від реалізації продукції (валового фінансового результату)

Аналіз динаміки прибутку (збитку) від реалізації продукції провадиться шляхом порівняння фактичних показників звітного періоду з показниками базисного періоду, наведеними до порівнянного виду. Необхідною вимогою для здійснення аналізу є дотримання вимоги порівнянності показників. Із часом показники можуть змінюватися з наступних причин:

1) змінюються ціни на продукцію (товари, роботи, послуги);

2) змінюються ціни на споживані ресурси;

3) змінюється обсяг реалізованої продукції;

4) відбуваються структурні зміни в складі реалізованої продукції;

5) змінюється асортимент продукції.

Для оцінки впливу цих причин на динаміку результату застосовується факторний аналіз. Розглянемо аналіз динаміки на наступному прикладі.

Приклад. Дані для аналізу наведені в таблиці 3.2:

Таблиця 3.2 – Основні показники

тис. грн.

Показники Минулий рік Звітний рік Індекс
1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     2,8
2. Собівартість реалізованої продукції,     2,2
3. У т.ч. матеріальні витрати, МВ     2,8
4. Валовий прибуток (збиток), +100 +784 7,8

Відомо, що ціни на продукцію в порівнянні з минулим (базисним) роком збільшилися в 2,5 рази, а на матеріальні ресурси в 2 рази. Завдання: дати оцінку причин зміни валового прибутку у звітному році в порівнянні з базисним.

Рішення: З вихідних даних видно, що збільшення прибутку склало (тис. грн.). Для забезпечення порівнянності провадиться коректування звітних і базисних показників (див. таблицю 3.3).

Розрахунок 5-6-ї граф виконуємо в такий спосіб:

1) приводимо в порівнянний вид обсяг реалізації звітного року з урахуванням підвищення цін: = 2800/2,5 = 1120 (тис. грн.);

2) визначаємо собівартість реалізованої продукції (Ср) і вартість матеріальних витрат (МВ) у звітному році виходячи з базисного рівня їхнього споживання:

= (тис. грн.),

= (тис. грн.)

Таблиця 3.3 - Скореговані еталонні значення

(тис. грн.)

№ пп Показники Минулий (базисний) рік Звітний рік Перераховані показники звітного року з ура­хуванням базисної інтенсивності споживання ресурсів
З урахуванням об­сягу реалізації в ці­нах базисного року З урахуванням обсягу реалізації й матеріаль­них ресурсів у цінах базисного року
         
         
  у т.ч. МВ        
  Валовий при­буток (зби­ток) = +100 = +784 = +112 = –271

3) визначаємо вартість матеріальних ресурсів (МВ) у базисних цінах (тобто з огляду на підвищення цін на ресурси):

= 1250 / 2 = 625,0 (тис. грн.)

4) визначаємо інші витрати в собівартості реалізованої продукції у звітному році (Вінш) виходячи з наступного зв'язку:

Ср = МВ + Вінш.

Отже Сінш = 2016 – 1250 = 766,0 (тис. грн.).

5) визначаємо собівартість реалізації звітного року в нових цінах:

= 625 + 766 = 1391,0 (тис. грн.).

Висновок:

1) за рахунок росту обсягів реалізації продукції прибуток збільшився на наступну величину:

= 112 – 100 = +12,0 (тис. грн.);

2) за рахунок росту інтенсивності споживання ресурсів зниження прибутку склало:

= – 271 – 112 = 383,0 тис. грн.;

3) за рахунок росту цін прибуток збільшився на:

= +784 - (–271)= +1055 (тис. грн.),

у тому числі:

– за рахунок росту цін на продукцію

= 2800 – 1120 = +1680,0 (тис. грн.);

– - за рахунок росту цін на матеріальні ресурси прибуток зменшився на:

= – (1250 – 625) = – 625,0 (тис. грн.).

Результати аналізу доцільно представити у вигляді узагальнюючої таблиці.

Таблиця 3.4 - Вплив факторів на динаміку прибутку

№ пп Найменування факторів Міра впливу
тис. грн. Питома вага, % В % к базисному року
  Ріст об'єму реалізації (доходу від реалізації) +12,0 1,8 +12%
  Ріст цін на реалізовану продукцію +1680,0 245,6 Збільшив в 16,8 раз
  Ріст цін на матеріальні ресурси -625,0 -91,4 Зменшив в 6,3 разів
  Ріст інтенсивності споживання ресурсів (або питомої ваги собівартості) -383,0 -56,0 Зменшив в 3,8 разів
  Разом +684,0 100,0 Збільшив в 6,8 разів

Таким чином, валовий прибуток у звітному році перевищив базову величину в 6,8 рази. За рахунок росту цін на реалізовану продукцію очікувалося збільшення прибутку в 16,8 рази. Ще 12% росту обсягу прибутку в порівнянні з базисним роком забезпечував ріст обсягів реалізації продукції. Однак, ряд факторів обумовив зниження прибутку: в 6,3 рази – збільшення цін на матеріальні ресурси й в 3,8 рази – збільшення інтенсивності споживання ресурсів. Явними резервами підприємства можна вважати зниження інтенсивності споживання ресурсів. Отже, основним завданням є розробка мір спрямованих на використання резервів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз ефективності використання оборотних активів | Аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 739; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.043 сек.