Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 3 Фактори розміщення виробництва
План

1. Техніко-економічні особливості виробництва.

2. Фактори розміщення виробництва. Вплив НТР на розміщення.

 

1 питання

Утворення ТВК тісно пов’язане з процесом розміщення виробництва, який перебуває під впливом цілої низки факторів.

Фактори розміщення – певні причини, що впливають на розташування виробництва, та визначають його ефективність в територіальному аспекті.

Оцінюючи фактори розміщення, аналізують техніко-економічні особливості різних галузей виробництва. Вони визначають вплив різних факторів на розташування підприємств.

Працемісткість: Пм =,

де Пм – працемісткість;

П – вироблена продукція;

Р – затрати праці в людино-годинах.

Цей показник можна визначити:

1) шляхом обчислення питомих витрат на зарплату в собівартості (не точний, оскільки співвідношення цін на фактори виробництва різне для різних виробництв);

2) методом натуральних показників (люд.- год);

3) шляхом розрахунку маси продукції, яка припадає на 1 робітника (не точний, оскільки окремі види продукції мають різну ступінь складності, розміри тощо);

4) комбінованим методом, що поєднує 2) і 3) підходи.

Фондомісткість: Фм = ,

де Ф – вартість основних фондів;

П – вироблена продукція.

Енергомісткість: Ем = Зе / П,

де Зе – затрати енергії (кВт * год);

П – вироблена продукція.

- високоенергомістні виробництва (витрати на електроенергію складають 30-45% собівартості)

- середньоенергомісткі виробництва (15-30%)

- неенергомімткі виробництва (менше 15%)

Водомісткість: Вм = Зв / П,

де Зв - витрати води (л, м3);

П – вироблена продукція.

Матеріаломісткість: Мм = Зм / П,

де Зм – витрати матеріалів, що визначаються в грошовому або натуральному вигляді;

П – вироблена продукція.

- висока матеріаломісткість (Мм значно більше 1);

- середня матеріаломісткість (Мм = 1);

- низька матеріаломісткість (Мм < 1).

Наукоємність визначається часткою витрат в собівартості продукції, які йдуть на утримання науково-дослідної бази підприємства (лабораторій, проектних інститутів, бібліотеки та ін.) та підготовку кваліфікованих кадрів. Якщо ця частка більша за 20 %, то виробництво вважається наукоємним.

Транспортабельність продукції.

З кількісної точки зору вона визначається за формулою:

Тп = Зт / П,

де Зт – транспортні витрати на перевезення продукції (гр. од.);

П – вироблена продукція.

З якісної точки зору вона визначається особливостями продукту, який перевозиться (габаритність, хімічна активність, швидкість псування тощо).

2 питання

Виділяють наступні фактори розміщення виробництва.

1. Сировинний (визначається матеріаломісткістю продукції при великій частці сировини у собівартості готової продукції та орієнтує розміщення виробництва такої продукції на джерела сировини). Так, співвідношення затрат сировини до готової продукції в окремих галузях складає


Цукрова промисловість 7:1

Отримання волокна 7:1

Маслоробна 15:1

Мідь 7,5:1


На цей фактор орієнтуються видобувні галузі, виробництво консервів, масла, лляних та бавовняних тканин, підприємства чорної та кольорової металургії.

2. Паливно-енергетичний (визначає розміщення виробництв з великою електро- або паливо місткістю поблизу джерел енергії та палива).

Приклад: витрати на електроенергію складають 3,4 тис. КВт *год. на виробництво тони каучуку; 60 тис. кВт*год. на виробництво тони титану; 20 тис. КВт *год. на виробництво тони магнію; 12,6 тис. КВт *год. на виробництво тони віскозний шовк.

На цей фактор орієнтуються підприємства чорної та кольорової металургії, хімічної, целюлозно-паперової промисловості, виробництво червоної цегли тощо.

3. Фактор науково-технічного прогресу (наукоємкі галузі промисловості розміщуються там, де зосередженні науково-дослідні інститути і кваліфіковані кадри).

На цей фактор орієнтується виробництво ЕОМ, ракет, літаків, автомобілів, ліків.

4. Фактор робочої сили (враховується при розміщенні виробництв з великими витратами людино-днів на одиницю продукції).

На цей фактор орієнтуються галузі сільського господарства, особливо зрошувальне землеробство, овочівництво, плодівництво; легкої промисловості, сфери послуг, збірне машинобудування.

5. Водний чинник (враховується при розміщенні водомістких виробництв). Великі потреби у воді в окремих галузях хімічної промисловості, кольоровій, чорній металургії, целюлозно-паперовій промисловості, зрошувальному землеробстві.

Приклад: виготовлення 1т хімічних волокон вимагає 3-5 тони води, 1т алюмінію – 1,5 тони води.

6. Транспортний чинник (враховується з метою наближення до споживачів продукції, здешевлення транспортних витрат). Він підсилює решту факторів.

Приклад: у продукції видобутку і збагачення вугілля транспортні затрати досягають 45% собівартості, нафтопереробки – понад 65%, цементу – понад 55%.

7. Екологічний фактор (націлює на розташування виробництва так, щоб воно якнайменше шкодило природі і здоров’ю людини).

8. Споживчий фактор. Передбачає наближення виробництв до місць споживання готової продукції. Подібне тяжіння виникає в наступних випадках:

a) коли готовий продукт не можна перевозити на великі відстані через властиві йому споживчі властивості (хлібні вироби, борошно, кислоти, енергія ТЕЦ);

b) коли продукт порівняно дешевий ніж транспортні витрати (будівельні матеріали);

c) коли масове споживання готової продукції локалізується в певних центрах (продукція легкої промисловості, побутова техніка, меблі, папір).

Приклад: радіус транспортування хліба не повинен перевищувати 10 км, молока – 25-30 км, енергії ТЕЦ – 30 км.

9. Фактор ринкової кон’юнктури (при розміщенні підприємств враховують особливості ринкової кон’юнктури).

Ринкова кон’юнктура – конкретні умови реалізації товарів та послуг, що враховують співвідношення попиту і пропозиції, рух цін, рівень доходів, смаки, вподобання, сезонність, тощо.

Стійкий попит на деякі товари може протягом років визначати спеціалізацію регіонів або країн: для Єгипту, наприклад, це бавовник, для Куби – цукор, для країн Центральної Америки – тропічні культури, тощо.

Вплив окремих чинників показаний в таблиці 2.

В епоху науково-технічної революції змінюється пріоритетність окремих факторів розміщення. Вплив НТР на територіальну структуру господарства:

1) переорієнтація матеріаломістких галузей на транспортний чинник і споживача;

2) відбувається концентрація виробництва і населення у межах агломерацій і мегалополісів;

3) у зв’язку з високими вимогами до екологічної якості виробництва шкідливі підприємства та працемісткі виробництва (легкої промисловості, збірного машинобудування) переносять у країни, що розвиваються;

4) інтеграція науки і виробництва, формування технополісів (20 в Японії, США- “Силіконова долина”, включає науковий парк Стендфордського університету і понад 2 тис. фірм; технополіс Бостону включає наукові парки Гарвардського та Масачуссетського технологічного інституту);

5) переорієнтація на інші види сировини (в 18 столітті центр чорної металургії Росії знаходився на Уралі, в 19 столітті лідером стає Донбас, оскільки було винайдено технологію, що дозволяла в якості палива використовувати кам’яне вугілля).

Таким чином, на сьогоднішній день визначальними факторами в розміщенні виробництва є фактор НТП, фактор ринкової кон’юнктури, споживчий та екологічний.

Таблиця 2.

Ступінь впливу основних фондів на розміщення промислового виробництва

 

  Галузі промисловості Сировинні ресурси Паливно-енергетичні ресурси Трудові ресурси Райони спожи-вання
Електроенергетика + + - - + +
Чорна металургія + + + + - +
Кольорова металургія + + + + + - -
Машинобудування В тому числі важке + + + + + - - + + + + + +
Хімічна, нафтохімія + + + + + + + +
Промисловість будівельних матеріалів + + - - + +
Лісова промисловість + + + - - + +
Легка промисловість + - + + + + +
Харчова промисловість + + - - + +

 

Умовні позначення:

+ + + вирішальне значення

+ + сильний вплив

+ слабкий вплив

- відсутність впливу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1228; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.