Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Рентабельність оборотних активів

Рентабельність перманентного капіталу

Рентабельність залученого капіталу

Рентабельність власного капіталу

РВК = Пзвд / СВК х 100%, (3.19)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 380 (Гр. 3 + Гр. 4) X 0,5) х 100%

Пзвд - прибуток до оподаткування;

СВК - середньорічна вартості власного капіталу

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу

Р ЗК = Пзвд / СЗК х 100%, (3.20)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 480 (Гр. 3 + Гр. 4) + Р 620 (Гр. 3 + Гр. 4) X 0,5) х 100 %

СЗК - середньорічна вартість залученого капіталу

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу

Р ВК = Пзвд / СВК+СЗД х 100%, (3.21)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 380 (Гр. 3 + Гр. 4) х х 0,5 + Р 480 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100 %

СДЗ - середньорічна вартість довгострокових зобов'язань

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань

Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність)

Р ВК = Пзвд / СНА х 100%, (3.22)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 080 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100%

СНА - середньорічна вартість необоротних активів

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів

Р ВК = Пзвд / СОА х 100%, (3.23)

або Ф 2 Р 170 / Ф 1 Р 260 (Гр. 3 + Гр. 4) х 0,5) х 100%

СОА - середньорічна вартість оборотних активів

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів

Доходні показники рентабельності (рентабельність продаж) розраховуються як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) (операційного прибутку, чистого прибутку) до чистого доходу підприємства:

Рд = П / Дох х 100 %, (3.24)

де Рд - доходний показник рентабельності, %;

Дох - дохід, грн.

Відповідно до обраного чисельника (виду прибутку) розрізняють такі показники:

операційна рентабельність продаж;

чиста рентабельність продаж.

Валова рентабельність продажу (валова маржа)

Р ВП = ВП / ЧД х 100%, (3.25)

або Ф2 Р 050 / Ф 2 Р 035 х 100%

ВП - валовий прибуток;

Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Чиста рентабельність продажу (чиста маржа)

Р ЧПК = ЧП / ЧД х 100%, (3.26)

або Ф 2 Р 220 / Р 035 х 100%

Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рентабельність доходу від операційної діяльності (операційна маржа)

Р ВК = ФРопд / Допд х 100%, (3.26)

або Ф 2 Р 100 / (Р 035 + Р 060) X 100%

ФРопд ~ фінансовий результат від операційної діяльності;

Допд - дохід від операційної діяльності

Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності

Показники рентабельності продаж характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають суму прибутку (валового, операційного, чистого), що отримує підприємство з кожної гривні продажу. Рентабельність продажу розраховується в цілому по підприємству, за окремими видами продукції, за його структурними підрозділами, окремими напрямами діяльності.

Для розрахунку наведених показників рентабельності в чисельнику показників може відображатися не тільки сума прибутку (валового, загального, чистого), але й сума чистого приросту грошових коштів. Дані показники свідчать про можливість підприємства розрахуватися з кредиторами та власниками грошових коштів. Показники рентабельності, які обчислюються на основі приросту грошових коштів, широко застосовуються у країнах з ринковою економікою. Такий підхід є пріоритетним, адже операції з грошовими коштами забезпечують платоспроможність і є істотним критерієм стійкого фінансового стану підприємства.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які завдання ставляться перед аналізом прибутку підприємства?

2. Назвіть джерела інформації для аналізу прибутку і охарактеризуйте їх.

3. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

4. Що таке прибуток, одержаний від звичайної діяльності?

5. Що таке чистий прибуток?

6. Назвіть фактори, які впливають на прибуток від реалізації.

7. Охарактеризуйте резерви збільшення прибутку.

8. Назвіть види рентабельності та охарактеризуйте їх.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рентабельність підприємства | Основні показники
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3843; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.