Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз складу витрат операційної діяльності

Аналіз витрат здійснюється:

1. По видах діяльності (табл. 5.4).

2. По економічних елементах (табл. 5.5)

Етапи аналізу:

1) порівнюється структура витрат звітного періоду з показниками минулого (базисного) періоду або з плановими;

2) порівнюється рівень витрат (інтенсивність споживання ресурсів) звітного періоду з показниками минулого (базисного) періоду або з плановими;

3) з метою виявлення кількісної міри впливу факторів на відхилення операційних витрат здійснюється факторний аналіз (наприклад - шляхом порівняння фактичних витрат із плановими (або витратами минулого періоду), відкоректованими на фактичний обсяг продукції).

Розрахунок структури та рівня витрат проводиться, як правило, у вигляді таблиці. Приклад розрахунку по видах діяльності і по економічним елементам наведено у таблицях 2.4 і 2.5 відповідно.

Таблиця 5.4 – Склад операційних витрат

Найменування елементів витрат Тис. грн. Питома вага, % Рівень операційних витрат і
Звітний Базисний
Ср 10723,7 72,2 0,873 0,875 0,998
Вадм 1050,9 7,1 0,085 0,087 0,997
Взбут - - - - -
Вінші операційні 3078,8 20,7 0,251 0,008 31,3
Разом 14853,4 100,0 1,209 1,000 1,209

 

Таблиця 5.5 – Склад і рівень операційних витрат за економічними елементами

Найменування витрат Тис. грн. Питома вага, % Рівень витрат і
Звітний Базисний
Матеріальні витрати 10493,5 70,7 0,854 0,798 1,07
Витрати на оплату праці 1870,8 12,6 0,152 0,148 1,03
Відрахування на соціальні заходи 701,6 4,7 0,057 0,051 1,12
Амортизація 107,7 0,7 0,008 - -
Інші операційні витрати 1679,8 11,3 0,138 0,03 46,0
Разом 14853,4 100,0 1,209 1,0 1,209

 

Розглянемо приклад виявлення кількісної міри впливу факторів на відхилення операційних витрат.

Задача – виявити фактори, що обумовили зниження або збільшення витрат. Вихідна інформація наведена у таблиці 5.6.

Рішення може здійснюватись за допомогою різноманітних способів:

Перший спосіб – з використанням відхилення рівня витрат (інтенсивності споживання ресурсів)

(5.2)

Таблиця 5.6 – Вихідна інформація для аналізу, тис. грн.

Показники По плану Фактично
1. Матеріальні витрати    
2. Витрати на оплату праці    
3. Відрахування на соціальні заходи    
4. Амортизація    
5. Інші витрати    
Разом    
Об'єм реалізованої продукції    

Результати аналізу наведені в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Показники зміни інтенсивності споживання ресурсів

Показники (рівень витрат за елементами) Інтенсивність споживання грн./грн. І , % , грн. (загальна зміна)
За планом Фактично
РВм 0,620 0,580 0,935 -6,5 -0,04 -72,0
РВоп 0,180 0,180 1,0      
РВсоц 0,0675 0,0678 1,004 0,04 0,003 0,4
РА 0,075 0,089 1,187 +18,7 +0,014 +25,2
РВінші 0,0075 0,005 0,714 -28,6 -0,0025 -3,6
Разом 0,950 0,922 0,971 -2,9 -0,028 -50,0
Ор     0,90 -10,0 -200,0 х

Δ ВОр = - 190,0 тис. грн.

Другий спосіб – з використанням індексу обсягів реалізації.

За рахунок надпланового зниження (збільшення) інтенсивності споживання ресурсів економія (втрати) складає:

(5.3)

отже

Третій спосіб – шляхом порівняння фактичних витрат із плановими, відкоректованими на фактичний обсяг. Загальна сума відхилення витрат від операційної діяльності складає:

(5.4)

де – відхилення витрат за рахунок зміни обсягу реалізації (у нашому випадку чистого доходу);

– сума зниження (збільшення) витрат за рахунок скорочення (збільшення) інтенсивності споживання ресурсів

При цьому:

– сума зниження (збільшення) витрат за рахунок недовиконання (перевиконання) плану з обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається:

(5.5)

де – планові витрати, відкоректованими на фактичний обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

– сума зниження (збільшення) витрат за рахунок скорочення (збільшення) інтенсивності споживання ресурсів

(5.6)

Таким чином:

Отже:

– за рахунок недовиконання плану по обсягу реалізації використано менше ресурсів на:

– - за рахунок зниження інтенсивності (економії) споживання ресурсів (тобто рівня витрат):

Загальне зниження споживання ресурсів складає:

Четвертий спосіб – уже розглянутий в темі 3 логарифмічний метод.

Більш докладно фактори впливу на загальне відхилення витрат від операційної діяльності наведено у таблиці 5.8.

Таблиця 5.8 – Кількісна міра впливу показників на зміну витрат

Найменування фактору Міра впливу
Грн. У відсотках до плану
1. Недовиконання плану з обсягу реалізації продукції (товарів, робіт послуг) -190,0 -10,0 ()
2. Понадпланове зниження інтенсивності споживання матеріальних ресурсів -72,0 -3,8
3. Понадпланове зменшення споживання інтенсивності інших операційних ресурсів -3,6 -0,2
4. Понадпланове збільшення споживання засобів виробництва (амортизація) +25,2 +1,3
5. Відрахування на соціальні заходи +0,4 +0,02
Разом -240,0 -12,6

 

Таким чином загальне зниження витрат складає 240,0 тис. грн. або 12,6%, у т.ч. за рахунок понадпланової економії (зниження інтенсивності споживання) ресурсів зниження склало 50,0 тис. грн.

Аналіз виконання плану витрат від операційної діяльності по економічних елементах дозволяє вчасно реагувати на відхилення від планових показників, виявити негативні тенденції й прийняти конкретні управлінські рішення по їхньому усуненню.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задачі аналізу та джерела інформації | Аналіз прямих матеріальних витрат
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 815; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.