Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ресурси в системі управління якістю

В системі якості має приділятися увага тим ресурсам, які сприяють поліпшенню роботи показників організації. До ресурсів можуть належати люди, інфраструктура, робоче середовище, інформація, постачальники та партнери, природні і фінансові ресурси.

При виборі ресурсів увага приділяється:

1. ефективному, результативному та своєчасному постачанню ресурсів з урахуванням можливостей та вузьких місць;

2. матеріальним ресурсам, наприклад передовим засобам створення та обслуговування продукту;

3. нематеріальним ресурсам, наприклад інтелектуальній власності;

4. ресурсам та механізмам, що сприяють постійному інноваційному вдосконаленню;

5. організаційним структурам, зокрема потребам керування проектом та матричного керування;

6. інформаційному менеджментові та інформаційним технологіям;

7. підвищенню компетентності за рахунок цілеспрямованої підготовки освіти та навчання;

8. виробленню навичок і розвитку організаторських здібностей, потрібних для майбутніх керівників організації;

9. використанню природних ресурсів та впливу ресурсів на навколишнє середовище;

10.плануванню майбутніх потреб у ресурсах.

Підвищення як ефективності, так і результативності системи якості має здійснюватись керівництвом завдяки залученню персоналу, враховуючи його як фактор та його професійне зростання. Це відбувається шляхом проходження таких етапів:

1. забезпечення постійної підготовки та планування просування по службі;

2. визначення обов’язків і повноважень персоналу;

3. постановка індивідуальних і колективних завдань, керування виконанням процесу, оцінювання результатів;

4. сприяння участі в постановці завдань і прийнятті рішень;

5. визнання досягнень і заохочування;

6. сприяння відкритому двобічному обмінові інформацією;

7. постійний аналіз потреб працівників;

8. створення умов для стимулювання нововведень;

9. забезпечення ефективності колективної праці;

10.доведення до відома працівників інновацій;

11.використання критеріїв задоволеності працівників;

12.вивчення причин приходу працівника в організацію і звільнення з неї.

Персонал – виконавець робіт, які позначаються на якості продукту, повинен бути компетентним за рахунок належної підготовки, набутих навичок та досвіду, мати відповідну освіту.

Під час аналізу ступеня компетентності слід враховувати такі позиції:

- майбутні потреби, віднесені до стратегічних та оперативних планів і завдань;

- передбачувані потреби заміни керівників і рядових працівників;

- оцінка компетентності окремих осіб для виконання заданих робіт;

- правові вимоги, які регламентуються, та стандарти, що торкаються організації та зацікавлених сторін.

При плануванні потреб навчання та підготовки мають братися до уваги зміни у зв’язку з характером виконуваних в організації процесів, етапами службового зростання працівників і виробничою культурою.

Планування має передбачати отримання працівниками знань та навичок, що разом з наявним у них досвідом дасть змогу їм підвищити свою компетентність.

Навчання та підготовка мають підкреслювати важливість задоволення вимог, потреб і очікувань споживачів та інших зацікавлених сторін. Вони мають передбачати і усвідомлення слухачами наслідків невиконання вимог для організації та її працівників.

З метою сприяння виконанню поставлених завдань і службового просування працівників під час планування навчання та підготовки мають враховуватися:

1. наявний у працівників досвід;

2. загальний кругозір і спеціальні знання;

3. навички проводу і керування;

4. засоби планування і вдосконалення;

5. вміння працювати з колективом;

6. вирішення проблем;

7. комунікабельність;

8. культура і поведінка в суспільстві;

9. знання ринків, потреб та очікувань споживачів, інших зацікавлених сторін; творчі здібності і схильність до новаторства.

Керівництво повинне передбачати, щоб робоче середовище позитивно впливало на мотивацію, задоволення і показники роботи працівників, що поліпшуватиме показники всієї організації. При створенні придатного робочого середовища як поєднання людських та матеріальних чинників мають розглядатися:

- методи творчої праці і можливості ширшого залучення до неї працівників задля реалізації їхнього потенціалу;

- правила та інструкції з безпеки, у т. ч. ті, що стосуються користування засобами захисту;

- питання ергономіки;

- питання розміщення робочих місць;

- питання психологічної сумісності;

- облаштування місць загального користування;

- температура, вологість, освітленість, циркуляція повітря;

- гігієна, чистота, шум, вібрація та забруднення.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Відповідальність вищого керівництва в системі управління якістю | Персонал у системі управління якістю

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.