Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання 2. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Нецільове використання бюджетних коштів

 

1. Найбільш поширеним видом порушення бюджетного законодав­ства є нецільове використання бюджетних коштів.

За таке порушення Кодексом передбачено одразу чотири види заходів впливу на учасника бюджетного процесу, а саме:

1) попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства, що супроводжується вимогою усунути порушення;

2) зупинення операцій з бюджетними коштами;

3) призупи­нення бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань;

4) повернення бюджетних асигнувань.

Коментована стаття містить перелік ознак витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням. Такими ознаками є витрачання бюджетних коштів, що не відповідають:

- бюджетним призначенням, установленим законом про Держав­ний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);

- напрямам використання бюджетних коштів, визначених у пас­порті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) або в порядку використання бюджет­них коштів;

- бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).


 

1. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

2. Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпоряд­ником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від харак­теру вчинених ними діянь.

1-2. Питання про застосування цивільної відповідальності за порушення посадовими особами бюджетного законодавства є дис­кусійним. Частиною 2 статті 1 Цивільного кодексу України визначе­но, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Разом із тим у бюджетному процесі можуть виникати випадки, коли діяння, яке є порушенням бюджетного законодавства, поро­джує цивільні відносини. Наприклад, частиною 4 статті 48 Кодексу передбачено, що зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повно­важень, встановлених Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за деякими винятками не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються. Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов'язаннями, взяти­ми розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов'язань, у судовому порядку.

Якщо учасник бюджетного процесу бере зобов'язання без від­повідних бюджетних асигнувань або з перевищенням наданих по­вноважень, такс зобов'язання має цивільний характер, а тому і від­повідальність зобов'язаних осіб (учасників бюджетного процесу) є цивільно-правовою.

 

Дисциплінарна відповідальність застосовується до осіб, винних у неналежному виконанні своїх службових обов'язків, наслідком чого стало порушення бюджетного законодавства. Дисциплінарна відпові­дальність виникає внаслідок порушення трудової дисципліни. У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну.

 

Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного зако­нодавства передбачена статтею 16412 Кодексу України про адміністра­тивні правопорушення «Порушення бюджетного законодавства».

 

До винної особи, що допустила порушення бюджетного законодавства, застосовується такий вид адміністративного стягнення, як штраф у діапазоні від ЗО до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 523; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.