Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура курсової роботи

Робота над курсовою роботою передбачає складання плану, який включає як обов'язкові, такі структурні частини: вступ, теоретичний розділ, експериментальний розділ, практичний розділ.

Розділи завжди мають внутрішню структуру, відповідно до якої поділяються на параграфи, (пункти, підрозділи). Кожен з яких є самостійним блоком інформації, що розкриває важливий аспект досліджуваної проблеми. Кількість параграфів (пунктів, підрозділів) не регламентується.

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ:

ВСТУП:

- актуальність і доцільність дослідження;

.об'єкт;

- предмет;

- мета;

-гіпотеза;

-завдання дослідження;

- методи дослідження;

- експериментальна база дослідження;

- апробація результатів дослідження;

- основні результати дослдіження;

- структура курсової (дипломної роботи)

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ:

- аналіз теоретичних джерел з проблеми дослідження;

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РОЗДІЛ:

- характеристика методів психолого-педагогічних досліджень;

- перевірка гіпотези визначеними методами досліджень;

- фіксація результатів досліджень;

- обробка та аналіз результатів досліджень.

ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

5. Характеристика та внутрішня структура курсової роботи: вступ, теоретичний розділ, експериментальний розділ, висновки.

ВСТУП

Курсова робота починається зі вступу, який становить 1/10 частину всієї роботи (приблизно 3-4 сторінки). Вступ має бути трохи більшим за загальні висновки.

Головна мета цієї частини роботи — розкрити актуальність досліджуваної проблеми та визначити коло питань, що будуть розглядатись. Обґрунтування актуальності теми здійснюється через визначення рівня наукового вивчення та новизни даної проблеми (виділяються питання, які ще не мають належного висвітлення в науці, але мають значення для вирішення проблем навчання та виховання); розкриття зв'язку теми з важливими аспектами тих чи інших соціальних проблем сучасності, розв'язанню яких буде сприяти їх дослідження. У вступі визначається об'єкт, предмет, мета, задача дослідження та розкриваються наукова новизна та значимість роботи.

► Об'єкт дослідження - це реальність, на яку направлена пізнавальна діяльність дослідника.

Об'єкт дослідження — це частина об'єктивної педагогічної реальності, що протистоїть суб'єктові (дослідникові) у його пізнавальній діяльності.

► Предмет - це властивості, сторони, стосунки, особливості, процеси даного об'єкту, які виділяються для вивчення (в одному об'єкті дослідження може бути виділено безліч предметів дослідження). Визначення об'єкта і предмета дослідження обумовлюється метою. Основною метою с вивчення предмета з метою суттєвих закономірностей, особливостей; розробка концептуальних моделей, схем, тощо.

Предмет дослідження — це елемент об'єкту дослідження, що включає сукупність його властивостей, відношень і вивчення якого збагачує об'єкт в цілому.

Наведемо приклади визначення об'єкта та предмета дослідження.

1. Тема дослідження: "Роль ігор - драматизації у сфері формування гуманних взаємовідносин у дітей б р. ж.

Об'єкт дослідження: процес формування гуманних взаємовідносин у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження: педагогічні умови та чинники формування гуманних взаємовідносин у дітей дошкільного віку в іграх - драматизаціях.

2. Тема дослідження: "Виховання наполегливості у старших дошкільників у сюжетно-рольових іграх".

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес дошкільного закладу, що забезпечує виховання особистості дитини.

Предмет дослідження: педагогічні шляхи виховання наполегливості у дітей 6 р. ж. у сюжетно-рольових іграх.

Після обґрунтування теми та вибору об'єкта дослідження формулюється його "мета." Мета та тема тісно пов'язані між собою, їх об'єднують два співпадаючих елемента: об'єкт та кінцевий результат дослідження. Проте мета містить ще й третій елемент — шлях досягнення кінцевого результату.

Розглянемо це на прикладі.

Тема дослідження: Педагогічні умови активізації ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ дітей 6 року життя.

Об'єкт дослідження: ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ дітей дошкільного віку.

Мета дослідження: визначення ефективних умов активізації ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТ дітей б року життя.

Примітка: різними шрифтами виділені елементи теми та мети дослідження, що співпадають.

Метою педагогічного дослідження в її найбільш загальному вигляді є, як правило:

- перевірка (або уточнення) розроблених теоретичних положень, які описують структуру, зв'язки, розвиток об'єкту дослідження;

- встановлення закономірностей, відображаючих специфіку явища чи процесу, що вивчається;

- визначення показників ефективності використання результатів проведеного дослідження;

- встановлення особливостей застосування зазначених результатів на практиці та ін.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги до написання курсової роботи | Мета дослідження: 1+2+3
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1943; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.