Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз накладних витрат за експортно-імпортними операціями
Аналіз накладних витрат за експортно-імпортними операціями передбачає оцінку доцільності й обґрунтованості витрат з перевезення продукції, її зберігання і реалізації з урахуванням курсів валют.

Першим етапом при здійсненні такого аналізу є визначення узагальнюючого показника відносно рівня накладних витрат у грошових одиницях (Рнв) за формулою:

, (7.3)

 

де Вн – накладні витрати по експорту за рік;

С – собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) за рік.

Наприклад, сума накладних витрат по експорту за рік, понесених підприємством складає 41000 грн., собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) за рік склала 164000 грн., тоді:

Отже, на кожну гривню виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) припадає 0,25 грн. накладних витрат.

Аналогічно розраховується вказаний показник щодо імпорту товарів. Причому, розраховані показники відносного рівня накладних витрат щодо експорту та імпорту порівнюють з аналогічними показниками за попередні роки і дають оцінку відносній зміні величини накладних витрат (табл. 7.6).

 

Таблиця 7.6 – Аналіз рівня накладних витрат щодо експорту

Рік Сума накладних витрат щодо експорту за рік. тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) за рік, тис. грн. Відносний рівень накладних витрат, % Абсолютне відхилення, тис. грн.
базисний ланцю­говий
  183,00 2437,00 7,51 - -
  79,00 144,00 54,86 + 47,35 + 47,35
  174,00 3817,00 4,56 -2,95 - 50,30
  73,00 1670,00 4,37 -3,14 -0,19
  23,00 917,00 2,51 - 5,00 -1,86

 

Отже, на підприємстві спостерігається тенденція до зниження рівня накладних витрат щодо експорту, хоча в 2-му році відбулося збільшення рівня накладних витрат, що пояснюється значною відстанню перевезення товарів, а також високими надбавками на нестандартні товари, що перевозилися.

Починаючи з 3-го року, підприємство перевозить товари на значно менші відстані, скоротилася частка нестандартних товарів у загальній структурі експорту, а також використовується більш прийнятний спосіб та умови перевезень, крім того скоротився час зберігання товарів і, відповідно, витрати, пов'язані з цим.

Наступним етапом є вивчення факторів, які визначають зміни кожної статті абсолютного рівня накладних витрат.

Перелік основних факторів за найважливішими статтями накладних витрат наведено в табл. 7.7.

Аналіз накладних витрат доцільно проводити в розрізі окремих видів продукції (робіт, послуг, товарів). Повну ж картину всього товарообороту можна одержати шляхом узагальнення чинників.

 

Таблиця 7.7 – Аналіз рівня накладних витрат щодо експорту

Стаття витрат Фактори
Перевезення товарів Кількість (вага) вантажу Радіус (дальність) переве­зень Ставка по перевезенню (тариф, фрахт, Спосіб та умови перевезення
Перевалка товарів Кількість (вага) вантажу Ставка по перевантажу­ванню (за 1 тонну) Надбавка по нестандартним ва­нтажам та важковантажним
Зберігання товарів Кількість (вага) вантажу Спосіб зберігання Час зберігання Ставка за зберігання

Приклад розрахунку впливу факторів на суму витрат по зберіганню товару "А" наведено в табл. 7.8.

Таблиця 7.8 – Вихідні дані для факторного аналізу

№ з/п Стаття витрат Один. виміру 1-й рік 2-й рік Відхилення.
  Витрати по зберіганню тис. грн. 1218,00 1317,60 + 99,60
  Фактори:        
2.1 Вага т 15000,00 18300,00 + 3300,00
2.2 Середній строк збері­гання днів 14,00 10,00 - 4,00
2.3 Середня ставка за збері­гання за один тонно-день грн. 5,80 7,20 + 1,40

 

Розрахунок проведемо, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок:

1. Визначимо як вплинула на загальну суму витрат на зберігання зміна ваги:

18300 х 14 х 5,80 = 1485,96 тис. грн.;

1485.96 – 1218,00 = 267,96 тис. грн.

2. Визначимо, як вплинула на загальну суму витрат по зберіганню зміна середнього строку зберігання товару:

18300 х 10 х 5,80 = 1061,4 тис. грн.;

1061,4 - 1485,96 = - 424,56 тис. грн.

3. Визначимо як вплинула на загальну суму витрат по зберіганню зміна середньої ставки за зберігання за один тонно-день:

1317,6 - 1061,14 = + 256,20 тис. грн.,

Підсумковий приріст витрат на зберігання:

256,2 - 424,56 + 267,96 = + 99,60 тис. грн.

Отже, збільшення ваги товарів у звітному році на 3300 тон порівняно з попереднім роком призвело до збільшення суми витрат на зберігання на 267,96 тис. грн.; зменшення кількості днів зберігання товару у звітному році на 4 дні призвело до зменшення суми витрат на зберігання на 424,56 тис. грн.; збільшення середньої ставки за зберігання за один тонно-день на 1.40 грн. у звітному році порівняно з попереднім призвело до збільшення суми витрат на зберігання товару "А" на 256,20 тис. грн. У цілому зміна всіх факторів призвела до збільшення суми витрат по зберіганню у звітному році на 99,60 тис. грн. порівняно з попереднім.

Наступним етапом є вивчення причин відхилень за кожним фактором і виявлення можливості зменшення рівня накладних витрат на перспективу.

Аналіз рівня накладних витрат та вплив факторів на його зміну здійснюється аналогічно.

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1 Банець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. - К.: Професіонал, 2007. - 384 с. - 966-370-043-2

2 Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А. Болюх, В.З. Бурчевський, М. Горбаток та ін. За ред. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко – Вид. 2-е. – К: КНЕУ, 2003. – 556 с.

3 Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит". За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 680 с.

4 Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика: підручник. - 2-ге, перероб. і доп. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 440 с. - 978-966-2025-08-8

5 Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: підручник. - К.: "Знання", 2008. - 487 с. - 978-966-346-592-0

6 Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб. - 2-ге переробл., і доп. - Київ: ЦНЛ, 2007. - 400 с. - 978-364-452-3

7 Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий. Учебн. пособие для вузов/ под ред. Н. П. Любушина.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с.

8 Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / 2-ге вид. - Київ: ЦУЛ, 2005. - 472 с. - 966-364-10

9 Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. - Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. - 514 с. - 966-629-312-9

10 Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 с.

11 Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово- господарської діяльності підприємства. - Житомир: ЦНЛ, 2005. - 122 с. - 966-364-123-1

12 Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2ч.: Мікроекономіка, Ч.1. - Київ: Вища школа, 2004. - 262 с.

13 Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: У 2ч.: Макроекономіка, Ч.2. - Київ: Вища школа, 2004. - 207 с. - 966-642-251-4(ч.2)

14 Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - 3-тє вид. перероб. і доп. - Київ: "Знання", 2008. - 630 с. - 978-966-346-471-8

15 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.: навч. посіб. - 2-ге вид., виправлене і доповнене. - Київ: "Знання", 2005. - 662 с. - 966-346-043-1

16 Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ: "Знання", 2007. - 668 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - 966-346-291-4.

17 Серединська В. М., Загородна О. М., Білоус О. С., Федорович Р. В. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. проф. Федоровича Р. В. - Тернопіль: Астон, 2007. - 414 с. - 978-966-308-210-3

18 Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: навч. посіб. - 4-те вид., стереотип. - Львів: "Новий Світ-2000", 2008. - 344 с. - 966-7827-31-3

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ.

 

 

Кизилов Геннадій Іванович,

Каменська Юлія Олексіївна

 

 

Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 "Облік і аудит")

 

Редактор:

Комп’ютерне верстання

 

 

План 2011, поз.

Підп. до друку 30.06.2011   Формат 60х84/16
Друк на різографі.   Ум. друк. арк.
Тираж 150 пр.   Зам. №

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: [email protected]

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.


[1] Мец В.О. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2001. - с. 12-14

s Етапи управління: 1) етап попереднього управління (функція планування); 2) етап оперативного управління (функція організації та регулювання управління); 3) заключний етап управління (функція контролю).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 660; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.