Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Метрологічна служба і метрологічна система України. Закон про метрологію та метрологічну діяльність в Україні

Вступ.

Лекція № 5

 

Модуль 1. Система державного управління охороною праці та промисловою безпекою в Україні.

 

Тема 5. Метрологічна служба і метрологічна система в Україні. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної діяльності.

Жодне оцінювання параметрів робочого місця при його атестації та паспортизації не можливе без отримання певних метрологічних характеристик цих параметрів.

Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які впливають на здоров'я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності.

Рекомендації з проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Міністерства праці N 41 від 1 вересня 1992 р. «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці»), розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 визначають організацію роботи з проведення атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги і компенсацію залежно від шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Згідно цієї постанови атестація робочих місць, серед іншого, передбачає:

· виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

· дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

· комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

У тому числі, й кількісну оцінку санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці. Правильність і достовірність отриманих результатів досягається за рахунок роботи метрологічної служби підприємства та, взагалі, наявності метрологічної системи в Україні.

Метрологічна служба України — одна з ланок державного управління, основними завданнями якої є:

· державний метрологічний контроль і нагляд;

· державні випробування засобів вимірювання;

· повірка засобів вимірювання;

· калібрування засобів вимірювання;

· європейська і міжнародна співпраця;

· метрологічне забезпечення підготовки виробництва;

· метрологічне забезпечення й атестація нестандартизованих засобів вимірювання.

На сьогодні нормативна база національної метрологічної системи складається зі 132 національних нормативних документів (ДСТУ) і 630 міждержавних стандартів (ГОСТ). Національна еталонна база України включає 35 національних і 56 вихідних еталонів.

Метрологічна служба залежно від функцій, які вона виконує, поділяється на державну і відомчу.

До державної метрологічної служби належать:

· Держспоживстандарт України;

· Державна служба законодавчої метрології;

· Державна служба єдиного часу та еталонних частот;

· Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

· Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів;

· Державні наукові метрологічні центри;

· Територіальні органи Держспоживстандарту.

Держспоживстандарт України через управління метрології координує діяльність метрологічної служби країни, відповідає за забезпечення проведення єдиної технічної політики, яка передбачає:

· організацію роботи державної системи, що забезпечує єдність вимірювань, виконання фундаментальних досліджень у галузі метрології, створення та удосконалення еталонної бази;

· координацію діяльності метрологічних служб;

· визначення загальних вимог до засобів вимірювання, методів та результатів вимірювання;

· організацію та проведення державного метрологічного контролю та нагляду;

· розроблення або участь у розробленні національних, державних та багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

· участь у метрологічній діяльності міжнародних метрологічних організацій.

Державна служба законодавчої метрології організовує роботи, спрямовані на забезпечення єдності вимірювання у країні, а також здійснює нагляд за дотриманням вимог законів, інших законодавчих актів і нормативних документів з метрології.

Державна служба єдиного часу та еталонних частот забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, виконує роботу із забезпечення єдності вимірювань часу та частоти, а також визначає параметри обертання Землі.

Державна служба стандартних зразків складу і власностей речовин та матеріалів забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, а також розробляє і впроваджує стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів виконує функції, подібні попередній службі, та здійснює роботу з довідковими стандартними даними фізичних констант і властивостей речовин.

До державних наукових метрологічних центрів належать:

  • Національний науковий центр “інститут метрології” (ННЦ “Інститут метрології”)
  • Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП “Укрметртестстандарт”)
  • Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП "НДІ Система")

Територіальні органи (центри) Держспоживстандарту розташовані в Автономній Республіці Крим, в обласних центрах, містах Києві і Севастополі та у містах обласного підпорядкування. На них покладено виконання таких функцій:

· проведення державних випробувань і повірок засобів вимірювання;

· метрологічна атестація вимірювальних та аналітичних лабораторій, випробувальних центрів і служб, вимірювальних і випробувальних стендів, систем та обладнання;

· державний метрологічний нагляд за станом метрологічного забезпечення в країні;

· реалізація потреб країни в метрологічному забезпеченні, включаючи прокат засобів вимірювання, проведення за заявками підприємств та організацій особливо точних вимірювань;

· методичне керівництво діяльністю відомчої метрологічної служби, координація цієї діяльності;

· державний нагляд за своєчасним зняттям із виробництва застарілих типів засобів вимірювання, розробка комплексних програм метрологічного забезпечення країни;

· техніко-економічний аналіз стану та результатів роботи з метрологічного забезпечення країни;

· розробка пропозицій та реалізація заходів щодо удосконалення організації та підвищення метрологічного забезпечення країни;

· удосконалення державних повірочних схем;

· підвищення технічного рівня методів і засобів повірки;

· механізація й автоматизація повірочних робіт;

· систематичне інформування Держспоживстандарту, його метрологічних служб, місцевих органів про стан метрологічного забезпечення країни;

· підготовка кадрів метрологів та поширення передового досвіду роботи з метрологічного забезпечення.

Виробниче об´єднання "Еталон", до складу якого входять промислові підприємства і майстерні, проводить виготовлення робочих еталонів та повірочного устаткування, необхідних для обладнання метрологічних служб, а також проводить ремонт і юстирування засобів вимірювання, їхній гарантійний ремонт та технічне обслуговування.

До відомчої метрологічної служби належать.

1. Служба головного метролога відомства, яка здійснює організаційно- методичне керівництво діяльністю всіх ланок метрологічної служби та контроль за виконанням робіт щодо:

· визначення основних напрямків і розробки програм діяльності відомства з метрологічного забезпечення;

· перспективного і поточного планування заходів із метрологічного забезпечення діяльності відомства;

· розробки пропозицій до планів державної і відомчої стандартизації з урахуванням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт інших відомств;

· проведення аналізу стану вимірювань та метрологічного забезпечення діяльності відомства;

· перевірки, ремонту, метрологічної атестації, прокату засобів вимірювань;

· проведення точних та спеціальних вимірювань;

· збирання матеріалів про технічний рівень і якість засобів вимірювання;

· обліку парку засобів вимірювання;

· розробки пропозицій зі створення нових засобів і методів вимірювань, в т. ч. повірочного устаткування і розробки технічного завдання з його проектування;

· створення метрологічної служби на підприємствах і в організаціях;

· збирання та обробки матеріалів про стан метрологічного забезпечення в системі відомства, підготовки їх до розгляду керівництвом відомства і забезпечення ними зацікавлених організацій;

· впровадження державних стандартів державної системи вимірювань, галузевих стандартів і нормативних документів на підприємствах і організаціях та контролю за їх впровадженням і виконанням;

· підготовки і підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби відомства.

 

2. Метрологічна служба підприємства і організації, на яку покладено:

· координацію і керівництво роботою різних підрозділів підприємства, що спрямовані на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань;

· впровадження сучасних засобів і методів вимірювання, стандартів та інших нормативних документів, що регламентують норми точності вимірювань, метрологічні характеристики засобів вимірювання, методики виконання вимірювань, методи і засоби повірки, вимоги до метрологічного забезпечення підготовки виробництва і випуску нових видів продукції;

· розроблення перспективних і річних планів робіт метрологічної служби, складання заявок та придбання засобів вимірювання, укладання договорів на розробку і впровадження нової вимірювальної техніки та здійснення контролю за їхнім виконанням;

· проведення метрологічної експертизи технічної документації розроблюваних виробів, вибір за даними експертизи засобів вимірювання і методик виконання вимірювань, що забезпечують достовірний контроль технологічних процесів і якості продукції;

· розроблення разом із проектно-конструкторськими, конструкторськими і технологічними організаціями технічних завдань на проектування засобів вимірювань для цього підприємства;

· здійснення метрологічного забезпечення при створенні та випробуванні нових видів продукції;

· здійснення контролю за станом і зберіганням засобів вимірювання, що знаходяться в усіх підрозділах підприємства, правильним використанням методик вимірювання, аналіз якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, правильності монтажу налагодження засобів вимірювань;

· складання планів, календарних графіків ремонту і повірки засобів вимірювання, що підлягають обов´язковій державній або відомчій повірці в організаціях державної або відомчої метрологічної служби, контроль за їхнім виконанням;

· організація ремонту засобів вимірювання силами підприємства, використання прокатного та обмінного фондів засобів вимірювання;

· визначення потреби підприємства у зразкових і робочих засобах вимірювань, стандартних зразках складу та властивостей речовин і матеріалів;

· проведення метрологічних випробувань нестандартизованих засобів вимірювання, виготовлених в одиничних екземплярах або разовими партіями для потреб підприємства;

· організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства з метрологічного забезпечення виготовлення продукції;

· подання у вищі організації і територіальні органи Держспоживстандарту України відомостей про діяльність метрологічної служби підприємства;

· сприяння органам Держспоживстандарту України, відповідним організаціям міністерств та відомств при здійсненні ними державного нагляду і відомчого контролю за метрологічним забезпеченням розробки, виробництва, випробувань продукції і діяльності метрологічної служби підприємства.

 

Териториальна структура Держспоживстандарту представлена на рис. 1.

 

Рис.1. Териториальна структура Держспоживстандарту

 

Державна метрологічна система (згідно Закону про метрологію та метрологічну діяльність, стаття 4) забезпечує єдність вимірювань в державі і спрямована на реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології; захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань; економію всіх видів матеріальних ресурсів; підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок; забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі. Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку Державної метрологічної системи координує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) центральний орган виконавчої влади.

 

Державна метрологічна система України базується на положеннях Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність». В 1998-1999 роках Держспоживстандартом України та його науковими метрологічними організаціями була розроблена Концепція Державної науково-технічної программ створення та вдосконалення еталонної бази України на 2000-2004 рр. Для вдосконалення і підвищення ефективності діяльності Державної метрологічної системи були створені:

♦ головний центр з забезпечення єдності вимірювань в Україні - Національний Науковий Центр «Інститут метрології», м. Харків. Він є головним центром з забезпечення єдності вимірювань в Україні, веде державні реєстри державних та вторинних еталонів, а також розділ "Стандартні зразки" Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні.

♦ головний центр метрологічної служби України - Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП “Укрметртестстандарт”, м. Київ) - Головний центр метрологічної служби України, Головний центр Державної служби стандартних довідкових даних з вимірювання тиску, вакууму, фізико-хімічних, магнітних величин.; веде Державний реєстр засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, а також національний фонд стандартних довідкових даних; веде реєстр методичних документів з метрології та реєстр акредитованих організацій на право проведення державних випробувань і повірки засобів вимірювальної техніки.

♦ Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП "НДІ Система", м. Львів) спеціалізується в галузі метрологічного забеспечення вимірювальних інформаційних систем; головна організація в галузі вимірювань акустичних величин.

До системи Держспоживстандарту України входять 25 обласних і 9 міських державних центрів стандартизації, метрологи та сертифікації (ДЦСМС) та 3 приладобудівельних заводи «Еталон» (Вінниця, Донецьк та Харків).

 

Нормативні документи з метрології. Розроблення і затвердження нормативних документів із метрологи здійснюється відповідно до законодавства (стаття 5 Закону про метрологію та метрологічну діяльність). Вимоги нормативних документів із метрології, затверджені Держспоживстандартом України, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками. Вимоги нормативних документів із метрології, затверджені центральними органами виконавчої влади, є обов'язковими для виконання підприємствами і організаціями, що належать до сфери управління цих органів. Підприємства і організації можуть розробляти та затверджувати у сфері своєї діяльності документи з метрології, що конкретизують затверджені Держспоживстандартом України нормативні документи з метрології і не суперечать їм.

 

Нормативну базу державної метрологічної системи в Україні складають державні стандарти України (ДСТУ), керівні нормативні документи та рекомендації з питань метрології (КНД, Р), міждержавні стандарти (ДОСТ), міждержавні документи з питань метрологи, методики (рекомендації) метрологічних інститутів, що були розроблені до 01.01.92 р. В цілому нормативна база метрологічної діяльності в Україні складаються більш ніж з 2500 нормативних документів.

 

Враховуючи, що в Україні поряд з національними діють також і міжнародні нормативні документа, загальною проблемою є визначення кола метрологічних питань для регламентації на національному та міжнародних рівнях. Беручи до уваги міжнародне визначення та широке використання документів Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ) в країнах світу, можна констатувати, що пріоритетним завданням розвитку національної нормативної бази з питань метрологи та метрологічної діяльності є гармонізація як національних, так і міждержавних НД з документами МОЗМ, яка повинна здійснюватись з урахуванням визначених пріоритетів. Одне з найважливіших питань гармонізації НД - уніфікація одиниць фізичних величин, так як результата вимірювань повинні бути повністю порівнюваними і базуватись на одиницях міжнародної системи (СІ). Загальний аналіз нормативної бази з питань метрології вказує на те, що в Україні, не дивлячись на достатній комплекс національних НД, все ж є потреба в розробці нових НД та перегляді деяких діючих.

Врахування міжнародної практики з питань метрології дозволить наблизити метрологічну систему до загальноприйнятих в світі вимог і тим самим забезпечити визнання як результатів вимірювань, так і результата випробувань промислової продукції в усьому світі.

В 1997 р. був затверджений Державний стандарт України ДСТУ 3651.0-97 (три частини), який замінив ГОСТ 8.417-81. Новий стандарт регламентує одиниці системи СІ.

У відповідності до рішенням 20-ої Генеральної конференції з міри та ваги (1995 р. резолюція 8), за яким було визначено клас додаткових одиниць СІ (радіан і стерадіан), в новому стандарті ці одиниці віднесені до похідних і визначені як безрозмірні. Вперше в країнах СНД в державному стандарті були реалізовані сучасні положения документів Генеральної конференції з міри та ваги.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Примеры реализации численных методов решения систем дифференциальных уравнений | Європейська і міжнародна співпраця
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.047 сек.