Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 2016-2017 учебный год 2 страница
*қарқындылығы күштi немесе әлсiз, жарық жылдамдығынан жоғары

*монохроматтылығы, әлсіз қарқындылықты

 

#482

*!Лазер

 

*рентген сәуле шығаруының кванттық генераторы

*көрінетін сәуле шығаруының оптикалық кванттық генераторы

*ультрадыбыс сәулесінің генераторы

*электрлік емес шамаларды электрлік сигналға айнадырушы

 

#483

*!Лазер сәулесінің монохроматтылығы ..... түсіндіріледі

 

*тек бір ғана толқын ұзындығы бар сәуле шығару

*кристалдың оптикалық жазықтығымен сәуле шығару

*тек жоғарғы энергия тығыздығына ие болатын сәуле шығару

*кең диапазоны бар жиіліктік сәуле шығару

*кең диапазоны бар толқын ұзындықты сәуле шығару

 

#484

*!Фотобиологиялық спектр әсері

 

*фотобиологиялық эффектінің тәуелділігі

*фотобиологиялық эффекттің толқын ұзындығына тәуелділігі

*кедергінің температураға тіуелділігі

*фотобиологиялық эффектінің температураға тәуелділігі

*фотобиологиялық эффектінің концентрацияға тәуелділігі

 

#485

*!Спектрлік сызықтардың интенсивтілігі ..... анықталады

 

*бір секундта әр түрлі ауысу сандарымен

*бір секундта бірдей ауысу сандарымен

*стационар күймен

*жұтылу спектрімен

*шағылу спектрімен

 

#486

*!Спектрлік сызықтар интенсивтілігі ...... тәуелді

 

*ауысу санына

*заттың концентрациясына

*магниттік дауыл

*атомдардың жұтылу санына

*судағы молекула саны

 

#487

*!Атомдағы электронның күйі ..... сипатталады

 

*импеданс дисперсиясымен

*электрөткізгіштікпен

*жиілік дисперсиясымен

*молекулалық орбитальдармен

*атомдық орбитальдармен

 

#488

*!Биологиялық объектілердегі молекуланың күйі сипатталады

 

*электрөткізгіштікпен

*жиілік дисперсиясымен

*импеданс дисперсиясымен

*молекулалық орбитальдармен

*атомдық орбитальдармен

 

#489

*! Люминесценттік анализ... қолданылады

 

*жарық сәулелерінің құрамын анықтау үшін

*фармакологиялық дәрі-дәрмекті сорттау мен кейбір ауруларды нақтау үшін*әртүрлі спектрлерді алу үшін

*жарық сәулелерінің толқын ұзындығын анықтау үшін

*жарық сәулелерінің толқын жиілігін анықтау

 

#490

 

*!Фосфоресценция жарықтылығының ұзақтығы флуоресценцияға қарағанда

*шексіз

*нольге тең

*бірдей

*көбірек

*аз

 

#491

 

*!Флуоресценция жарықтылығының ұзақтығы фосфоресценцияға қарағанда

*шексіз

*нольге тең

*бірдей

*көбірек

*аз

 

#492

*!Спиндік зондтың мембрана компонентерімен байланысы

 

*ковалентті

*радиоактивті

*ковалентсіз

*ковалентті, флуоресценцияға қабілетті

*ковалентсіз, флуоресценцияға қабілетті

 

#493

*!Спиндік белгінің мембрана компонентерімен байланысы

 

*радиоактивті

*ковалентті

*ковалентсіз

*ковалентті, флуоресценцияға қабілетті

*ковалентсіз, флуоресценцияға қабілетті

 

#494

*!Флуоресценттік зондтыңмембрана ақуыздарымен байланысы

 

*ковалентсіз және флуоресценцияға қабілетсіз

*ковалентті және флуоресценцияға қабілетсіз

*радиоактивті және флуоресценцияға қабілетсіз

*ковалентті және флуоресценцияға қабілетті

*ковалентсіз және флуоресценцияға қабілетті

 

#495

*!Флуоресценттік белгінің мембрана ақуыздарымен байланысы

 

*ковалентсіз және флуоресценцияға қабілетсіз

*ковалентті және флуоресценцияға қабілетсіз

*радиоактивті және флуоресценцияға қабілетсіз

*ковалентті және флуоресценцияға қабілетті

*ковалентсіз және флуоресценцияға қабілетті

 

#496

*!Жұтылған кванттар энергиясының мөлшері бойынша ......анықтауға болады

 

*молекулалар санын

*молекулалардың қозғалыс жылдамдығын

*зат мөлшерін

*электрондардың энергетикалық деңгейлерінің өзгерісін

*жылу мөлшерін

 

#497

*!Фотобиологиялық үрдістердің спектрлері

 

*жарықтың қарқындылығын анықтайды

*жарықтың табиғатын анықтайды

*заттың түсі мен табиғатын анықтайды

*заттың құрамы мен тегін анықтайды

*жұтылу коэффициентін анықтайды

 

#498

*!Молекулалардың айналу деңгейіне сәйкес келетін жұтылу спектрлері жарықтың қай аймақтарында жатады

 

*алыс инфрақызыл аймақта

*ультракүлгін және көрәнетін аймақта

*жақын және орташа инфрақызыл аймақта (1-100 мкм)

*рентген сәулелері аймағында

*гамма сәйулелері аймағында

 

#499

*!Молекулалрдың тербеліс деңгейіне сәйкес келетін жұтылу спектрлері жарықтың қай аймақтарында жатады

 

*алыс инфрақызыл аймақта

*ультракүлгін және көрәнетін аймақта

*жақын және орташа инфрақызыл аймақта (1-100 мкм)

*рентген сәулелері аймағында

*гамма -сәулелері аймағында

 

#500

*!Молекулалардың электрондық жұтылу спектрі жарықтың.... аймақтарында жатады

 

*алыс инфрақызыл аймақта

*ультракүлгін және көрінетін аймақта

*жақын және орташа инфрақызыл аймақта (1-100 мкм)

*рентген сәулелері аймағында

*гамма сәйулелері аймағында

 

#501

*!«Лазер» сөзінің мағынасы

 

*жарықты мәжбүрлі сәулелену арқылы күшейту

*жарықты өздігінен сәулелену арқылы күшейту

*әртүрлі ұзындықтағы сәулелерді шығару

*әртүрлі жиіліктегі сәулелерді шығару

*көрінбейтін аумақтағы сәулелерді шығару

 

#502

*!Лазердің жұмысын сипаттайтын негізгі физикалық үрдіс – бұл...

 

*еріксіз сәуле шығару

*өздігінен сәуле шығару

*люминесценциялық сәуле шығару

*флуоресценциялық сәуле шығару

*фосфоресценциялық сәуле шығару

 

#503

*!Қоздыру тәсіліне байланысты рентген сәулесі

 

*қатты және жұмсақ

*жұмсақ және тежеуші

*тежеуші және тотықтырушы

*сипаттамалық және толықтырушы

*тежеуші және сипаттамалық

 

#504

*!Электрондарды электростатикалық өріспен атомда немесе ядрода тежеудің нәтижесінде болатын сәуле шығару

 

*қатты

*жұмсақ

*тежеуші

*сипатаммалық

*тежеуші және сипатаммалық

 

#505

*!Үдетілген электрондардың атомның ішкі қабаттарынан электрондарды шығарудың нәтижесінде болатын сәуле шығару

 

*қатты

*жұмсақ

*тежеуші

*сипаттамалық

*ультракүлгін

 

#506

*!Заттың бірлік массасымен жұтылатын, сәулелену мөлшерімен өлшенетін шама

 

*жұтылу дозасы

*экспозициялық дозасы

*доза қуты

*эквиваленттік доза

*биологиялық тиімділік

 

#507

*!Интроскопия әдісі .... негізделеді

 

*рентгендік сәулеленуге

*акустикалық толқынға

*ультрадыбысқа

*көру диапазонындағы сәулеленуге

*инфрақызыл сәулеленуге

#508

*!Монохроматордың атқаратын қызметі

* когорентті жарық алу

* толқын ұзындығы бірдей жарық алу

* толқын ұзындығы әртүрлі жарыққ алу

* ультракүлгін сәуле алу

* инфрақызыл сәуле алу

 

#509

*!Геометриялық оптикада жарықтың толық ішкі шағылу құбылысын түсіндіретін заңдылық

* Ньютон заңы

* Снеллиус заңы

* Гюйгенс заңы

* Франк заңы

* Ламберт заңы

*Кванттық биофизика*4*31*1*

 

#510

*!Электрондық-оптикалық түрлендіргіштің қызметі

 

*рентгендік кескіннің жарықтылығын күшейту

*рентгендік сәулелену әсерін күшейту

*зат концентрациясын анықтау

*зерттелетін заттардың спектрлерін алу

*кескінді спектрдің бір аймағынан басқа аймағына түрлендіру

*кескіннің жарықтылығын азайту

 

#511

*!Ішкі фотоэффект құбылысы орындалатын материалдар

 

*металдар

*өткізгіштер

*диэлектриктер

*жартылай өткізгіштер

*сұйықтықтар

*изоляторлар

*ерітінділер

 

#512

*!Поляриметрде қолданады

 

*дифракциялық тор

*поляризатор

*анализатор

*оптикалық пирометрлер

*температура датчиктері

*оптикалықтүрлендіргіштер

*лазер қондырғылары

 

#513

*!Спектрофотометрия қолданылатын жағдайлар

 

*химиялық қосылыстардың құрылысын анықтау

*заттардың агрегаттық күйлерін анықтау

*түрлі қосылыстардың құрылымын сараптау

*заттың кристалдық құрылымын анықтау

*ерітінділердің тұтқырлығын анықтау

*ерітінділердің тығыздығын анықтау

 

#514

*!Заттың оптикалық тығыздығы дегеніміз

 

*жарық сәулелері үшін зат қабатының мөлдір еместік шамасы

*мөлдір объектілермен жарықты күшейту шамасы

*мөлдір емес объектілерде жарықтың сынуы

*мөлдір объектілермен жарықтың әлсіретілуі

*жарықтың мөлдір денелерден шағылуы

*біртекті ортада жарықтың сынуы

 

#515

*!Электрондық- магниттік резонанс байқалатын магниттік ядролар мына шамалары бойынша ерекшеленеді

 

*электрондық спинінің мәнімен

*атомдық массасымен

*атомдық құрылымымен

*магниттік момент шамасымен

*электрондық спин зарядымен

*ядролық спин шамасымен

 

#516

*!Магниттік резонанстық томографиядан өтуге қарсы көрсетілімдер

 

*бас миы ауруларымен ауыратындар

*ағзаға ендірілген кардиостимулятор

*буын ауруларымен ауыратындар

*ағза ішіндегі ірі металдан жасалған протездер

*гипертония диагнозы бар адамдар

*тахикардия диагнозы бар адамдар

*жүрек ауруларымен ауыратындар

 

#517

*!Рентгендік диагностика әдістері

 

*магниттік-резонанстық томография

*флюорография

*ультрадыбыстық зерттеу

*электронды-парамагниттік томография

*рентгенография

*реология

 

#518

*!Электрондық- парамагниттік резонанс (эпр) және ядролық- магниттік резонанс (ямр) көмегімен парамагниттік қасиеттерді зерттеу арқылы анықталады

 

*материалдардың құрылымдық сараптамасы

*материалдардың радиоактивтілігі

*рентгендік сәулелену дозасы

*атомдардың магниттік моментері

*жұтылған дозаны өлшеу

*коллективті жұтылу дозасын анықтау

 

#519

*!Лазерлік сәулелену

 

*рентгендік

*монохроматты емес

*монохроматты

*когерентті

*жылулық

*иондаушы

 

#520

*!Лазер түрлері

 

*газды

*өткізгіштік

*силикондық

*рубинді

*парафинді

*нихромды

 

#521

*!Толқын ұзындығы 300-10 нм болатын электромагниттік сәулеленуге жатады

 

*көрінетін аумаққа жақын инфрақызыл сәулелену

*рентгендік сәулелену

*көзге көрінетін сәулелену

*инфрақызыл сәулелену

* - сәулелену

*ультракүлгін сәулелену

 

#522

*!Малюс заңын тексеруге арналған элементтер

 

* рефрактометр

* поляризатор

* объектив

* окуляр

* анализатор

* спектроскоп

 

#523

*!Лазер сәулелерінің қасиеттері

 

* аз қуатты

* когеренттілік

* жарық шоғының үлкен шашырау бұрышымен

* түрлі-түсті сәулелердің қанық болуы

* қатаң монохроматтылығы

* тербеліс жиілігі рентген сәулелерінің жиілігінен де жоғары болуы

 

#524

*!Инверсті қоныстану күйі .... сәйкес келеді

 

* төменгі энергетикалық деңгейлердегі электрондар шоғырына

* жоғары энергетикалық деңгейлердегі электрондар шоғырына

* Гаусс таралуына

* Больцман таралуына

* Больцманға кері таралуына

* Максвелл таралуына

 

#525

*!Лазер сәулесінің хирургияда қолданылуы

 

* өлі ұлпаларды анықтауда

* жасушаны қоздыруға

* майда және орташа қан тамырларын дәнекерлеуде

* қан шығармай операция жасауда

* ағза жұмысының бұзылуын анықтауда

* диагностикалық мақсатта

 

#526

*!Биологиялық жүйелердегі фотохимиялық реакциялар

 

* фотодиссоциация

* фотоизомеризация

* фотодимеризация

* фотопериодизм

* фотоулану

* фотоэффект

* фотодиод

* фоторезистор

* фотобиологиялық

 

#527

*!Қоршаған орта туралы ақпаратты ағза арқылы алу процесі

 

* фотопериодизм

* фототаксис

* фотодиссоциация;

* фотоизомеризация;

* фотодимеризация

* фотохимиялық

 

#528

*!Негативті фотобиологиялық процесс

 

* эритема

* эдема

* пигмент

* фотопериодизм

* фотоэффект

* фотодиод

* фоторезистор

* фотобиологиялық

* фотодимеризация

 

#529

*!УҚ орташа толқынды шағылудың ақуыздарға, липидтерге, нуклеинді қышқылдарға әсері

 

* бактерицидті

* антирахиттік

* пигменттілік

* әлсіз биологиялық

* механикалық

* биологиялық

 

#530

*!Комптонның толқын ұзындығы

 

*

*

*

*

*

*

 

 

#531

*!Кирхгоф заңы

*

*

*

*

*

*

 

#532

*!Жылулық сәуле шығару заңдары

 

* Кирхгоф

* Эйнштейн

* Бугер

* Ламберт – Бер

* Рэлей

* Вин

* Стефан-Больцман

 

#533

*!Столетов заңдары

 

*

*

*

* mυ2/2=h/ν

* hν=P

*

*

 

#534

*!Фотоэффект үшін Столетов заңы

 

* mυ2/2=h/ν

* Iқан=kФ

* hν=p

*

*

*

 

#535

*!Биологиялық объектілерді зерттеуде қолданылады

 

* люминесценттік спектралды сараптама

* арнайы люминесценттік зондтар мен таңбалар

* фотолюминесценция спектрі үшін Стокс заңы

* арнайы люминесцентті микроскоп

* поляризациялық микроскоп

* спектроскоп

* спектрофотометр

* дифракциялық микроскоп

 

#536

*!Люминесценцияның жарықталуының ұзақтығы

 

* католюминесценция

* фосфоресценция

* флуоресценция

* ионолюминесценция

* фотолюминесценция

* электролюминесценция

 

#537

*!Фотобиологиялық үрдістер мына түрлерге бөлінеді

 

* фотосинтез

* деструкция

* фотореактивация

* фототүрлендіру

* фотокедергі

* фотопериодизм

* фотоулану

* фотолюминесценция

* фотоаллергиялық

 

#538

*!Эндоскопияда қолданылатын құбылыс

 

* қалыпты дисперсия

* аномалды дисперсия

* жарық поляризациясы

* толық iшкi шағылу

* жарық интерференциясы

* талшықты оптика заңдары

* нормалды емес дисперсия

 

#539

*!Позитивті фотобиологиялық үрдістер

 

* фотоаллергиялық

* фотоулану

* көру

* фотопериодизм

* фотоулану, көру

* фотоулану, фотосинтез

 

#540

*!Негативті фотобиологиялық үрдістер

 

* көзбен көру, фотопериодизм

* фотоаллергиялық

* фотоулану

* фотоулану, фотопериодизм

* фотоулану, көру

* фотоулану, фотосинтез

 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения, в бланке записи итогового сочинения перепишите название выбранной темы сочинения. Напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт».

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).

В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору (количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал).

Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение литературных произведений.

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 119; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.202.184
Генерация страницы за: 0.066 сек.