Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Колонізація Північного Причорномор’я: причини заснування перших грецьких міст
Вступ

Список использованных источников

1. Практические рекомендации по написанию научных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yctd.ru

2. Власова Т. И. Анимационный менеджмент в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 320 с.Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. Анимационный менеджмент в туризме. М. – «Академия», 2010

3. Пядушкина И. И. Анимация в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие / И. И. Пядушкина. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. – 192 с.

4. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учеб- ник для студ. учреждений высш. проф. образования / И. М. Аса­нова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 192 с.

5. Евреинов Н. Н. Демон театральности. – М., СПб. : Летний сад, 2002. – 535 с.

6. Конович А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР: Науч.-попул. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

7. Теоретическая культурология. – М.: Академический Проект; РИК, 2005. – 307 с.

8. Массовая культура как универсальное и идеокультурное явление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru

9. В. Карп «Основы режиссуры» Харьков – Иерусалим. 1986 – 2004 г.

10. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учебно-метод. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288 с. – (Высшее образование)

11. Вершковский Э.В. Режиссура клубных массовых представлений, Л. Г.И.К., 1977.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»

 

Магистрант

Ф.И.О.

Срок прохождения практики:

с ""20г. по ""20г.

Актуальность темы

Степень раскрытия темы

Обоснованность выбранных методов исследования

Навыки, приобретенные за время практики

Отношение магистранта к работе

Замечания

Рекомендуемая оценка за практику (по 5 бальной системе)

Руководитель:

(должность, место работы, ученая степень, звание)

(Ф.И.О.) (подпись)

 

"___"____________2016__г.

Однією з актуальних тем у наш час є тема грецьких міст на території України, а саме: грецькі міста-держави у Північному Причерномор’ї України. Починаючи з 2014 року, це питання набуває все більшого значення, адже географічний стан півострову Крим є невизначеним, а велика частина археологічних об’єктів знаходиться саме на його території. На момент окупації півострова проводилися дослідження та реставрація залишків давньої грецької цивілізації. Зараз їх подальша знаходиться у стані невизначеності.На сьогоднішній день ЮНЕСКО не визнає історичні памя’тки Криму россійськими. За результатами голосування в ООН Крим не визнано російським в міжнародно-правовому розумінні цього питання, але окупант має нести відповідальність за їх збереження – на цьому акцентує увагу заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця ще на початку 2016 року.

Головна мета дослідження: популяризація проблеми збереження та подальшого дослідження культурних спадків на території півострову Крим. У цілі входить актуалізація питання грецьких міст-держав Північного Причорномор’я, а також дослідження їх місця і значення в Історії України.

 

З VII ст. до н. е. починається активне заселення Північного Причерномор’я еллінами, що стало невід’ємною складовою Великої грецької колонізації VIII-VI ст. до н. е. Існує декілька аспектів і передумов, с приладу яких було обрано для заселення саме узбережжя Чорного моря:

1. Населення континентальної Еллади стрімко зростало, що призводило до демграфічного вибуху і соціального напруження. Брак родючих земель штовхав велику кількість греків до заселення нових територій. Спочатку, це були близькі території на Балканах та в Італії, а потім грецькі поселення виникають на узбережжі Африки, Західної частини Середземномор’я та на берегах Чорного моря.

2. Політичний аспект. Демократичний лад грецьких полісів сприяв постійній політичній боротьбі за владу в середині поліса. Тому всіх політично неблагонадійних елементів грецьких полісів відправляли у вигнання в новостворені колонії, прагнучи пом’якшити політичне становище в державі. Саме в цей час, в Елладі виникає таке явище, як тиранія – встановлення одноосібної влади в полісі насильницьким шляхом. Грецькі тирани не завжди були жорстокими правителями, і тому всіх незгодних та політично шкідливих громадян прагнули відправити подалі – в колонії.

3. Давня господарча діяльність людини призвела до зникнення лісів, виснаження родовищ металів та інших необхідних ресурсів, брак яких призводить до пошуку нових джерел.

4. Розвиток торгівлі та жага до наживи грецьких купців переборювала їх страх до невідомих земель, і греки починають встановлювати торгівельні зв’язки з новим народами, серед яких було скіфське населення Північного Причорномор’я.

5. Більша частина Північного Причорномор’я не була заселена, греки розраховували на відсутність опору з боку місцевого населення, яке представляли собою таври та скіфи.

Таким чином, греки мали міцне підґрунтя для початку колонізації Причорноморського краю. Першими грецькими поселеннями у VII ст н. е. стали: Істрія у Придунав’ї та Борисфеніда на острові Березань. У VI столітті у пониззі Південного Бугу виникає Ольвія, на узбережжі Керченської протоки засновані: Пантікапей, Гермонасса, Німфей, Мірмекій, Фанагорія. У V засновано Херсонес, а одним з останніх з’являється Калос-Лімен. Розміри міст не перевищували 60 га.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 48; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.54.142
Генерация страницы за: 0.009 сек.