Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атом дегеніміз не?
Вопрос19

Вопрос18

Вопрос17

Вопрос15

Вопрос14

Вопрос13

Вопрос12

Вопрос11

Вопрос10

Вопрос9

Вопрос8

Кинематика дегенім не?

Вопрос7

Вопрос6

Вопрос5

Вопрос4

Вопрос3

Вопрос2

Вопрос1

Уақыттың өтуімен дененің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнының өзгеруі?

Ответ1. Классикалық физика

Ответ2. Механикалық қозғалыс

Ответ3. Траектория

Ответ4. Кинематика

Ответ5. Материялық нүкте

Пр= 2

Жылдамығының бағыты да, шамасы да тұрақты болатын қозғалыс не деп аталады?

Ответ1. Механикалық қозғалыс

Ответ2. Траектория

Ответ3. Түзу сызықты қозғалыс

Ответ4. Бірқалыпты түзу сызықты

Ответ5. Теңдемеулі қозғалыс

Пр=4

Траектория бойынша қозғалыс нешеге бөлінеді?

Ответ1 Іргемелі

Ответ2.Айнымалы

Ответ3.3-ке бірқалыпты, бірқалыпты емес, іргемелі

Ответ4.2-ке іргемелі айнымалы

Ответ5.2-түзу сызықты, қисық сызықты

Пр=5

Дененің бастапқы орнын келесі орнымен қосатын бағытталған кесінді қалай аталады?

Ответ1. Лездік жылдамдық

Ответ2. Жылдамдық

Ответ3. Орын ауыстыру

Ответ4. Траектория

Ответ5. Жүрілген жол

Пр=3

Белгілі бір уақыт мезетіндегі және белгілі бір нүктедегі жылдамдық не деп аталады?

Ответ1. Орын ауыстыру

Ответ2. Траектория

Ответ3. Жүрілген жол

Ответ4. Лездік жылдамдық

Ответ5. Жол

Пр=4

Бірдей уақыт аралығындағы үдеуі тұрақты болатын қозғалыс?

Ответ1. Түзусызықты қозғалыс

Ответ2. Бірқалыпты қозғалыс

Ответ3. Тербелмелі қозғалыс

Ответ4. Теңүдемелі қозғалыс

Ответ5. Механикалық қозғалыс

Пр=4

Ответ1.Механикалық қозғалыстың себебін түсіндірмей қозғалыстың математикалы сипаттамасын қарастыратын шама.

Ответ2. Әр түрлі денеге қатысты, яғни дененің әр түрлі қозғалуы

Ответ3. Денелердің қозғалысын оның заңдылығын зерттейді

Ответ4. Белгілі бір уақыт мезетілдегі жылдамдық

Ответ5. Өлшемдері мен пішініне ескермеуге болатын дене

Пр=1

Серуендеп жүрген адам алдымен Солтүстікке қарай 3км. Содан соң Шығысқа қарай тағы 4км жүрді. Оның орын ауыстыруының модулі?Ответ1. 7км

Ответ2. 3км

Ответ3. 5км

Ответ4. 1км

Ответ5. 4км

Пр=3

Бірқалыпты қозғалған материалдық нүкте t1=2c мезеттегі координатта x1=4cм, ал t2=4c мезеттегі координатта x2=2cм болса, оның жылдамдығы қандай?

Ответ1. -3см\с

Ответ2. 2см\с

Ответ3. -4см\с

Ответ4. 1см\с

Ответ5. 6см\с

Пр=1

Қайықтағы адам оны тынық сумен салыстырғанда V1=1.2 м\с жылдамдықпен еседі. Егер су ағысының жылдамдығы V2=1.5м\с болса, қайықтың жағамен салыстырғанда және су ағысына қарсы қозғалғандағы жылдамдығы қандай?

Ответ1. 0.3м\с

Ответ2. 1.2м\с

Ответ3. 2м\с

Ответ4. 0.2м\с

Ответ5. 2.3м\с

Пр=1

Денеге түсірілген қорытқы күш оның қозғалысына себеп болады деген ойды айтқан кім?

Ответ1.Галилей

Ответ2.Аристотель

Ответ3. Эйнштейн

Ответ4. Ньютон

Ответ5. Ампер

Пр=1

Ньютон қай заңды ашты?

Ответ1. Электромагниттік сәуле шығару

Ответ2. Импульс моментінің сақтану заңын

Ответ3. Кенлер заңын

Ответ4. Бүкіләлемдік тартылыс заңын

Ответ5. Идеал сұйықтың қозғалысын

Пр=4

Механикалық нүкте деген не?

Ответ1. Өлшемдері мен пішінің ескермеуге болатын дене

Ответ2 санақ жүйесі

Ответ3. Координаттар осі

Ответ4жол

Ответ5траектория

Пр=1

Дене массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең физикалықшама?

Ответ1. Қозғалыс мөлшері

Ответ2. Дене энергиясы

Ответ3. Дене жылдамдығы

Ответ4. Дене импульсі

Ответ5. Күш импульсі

Пр=4

Қысымды өлшейтін құралды табыңыз?

Ответ1.монометр

Ответ2. Вакууметр

Ответ3. Градус

Ответ4. Пьезометр

Ответ5. Вольтметр

Пр=1

Вопрос16
Өзінің көлемін де, пішінін де сақтайтын дене?

Ответ1.Сұйықтар

Ответ2.қатты денелер

Ответ3.газдар

Ответ4.Сұйық тәрізді денелер

Ответ5. Атомдар

Пр=2

Макроденелер сипаттау үшін қандай физикалық шамалар пайдаланылады?

Ответ1.қысым

Ответ2.көлем

Ответ3.температура

Ответ4. Термодинамикалық параметр

Ответ5. Термометр

Пр=4

Судың қайнау немесе қатаю нүктелері не деп аталады?

Ответ1.реперлік нүктелер

Ответ2.температуралардың абсолют нөлі

Ответ3.жылулық қозғалыс

Ответ4.температуралық шкала

Ответ5.мартен нүктелер

Пр=1

Ответ1.Зат малекулалары.

Ответ2.Заттың орнықты күйі.

Ответ3.Денені ұсақтап бөле отырып, ең соңынан бөлінбейтін бөлшегі.

Ответ4.Зарядталған бөлшектердің ретсіз қозғалған түрі.

Ответ5.Молекулааралық бос орындар.

Пр=4

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 303; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.50.28
Генерация страницы за: 0.019 сек.