Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Архаїчні “першонорми” (міфологічні табуальні)
Структура нормативної реальності

Право в системі нормативно-ціннісних основ буття.

Норми права не підвішені в повітрі. Їхня соціальна дієвість, здатність спонукати індивідів до законослухняної поведінки багато в чому обумовлені тим, що вони опираються на більш давні і фундаментальні нормативно-ціннісні основи, які складалися протягом всієї історії світової цивілізації.

З одного боку, закони формують право. З іншого — право є джерелом закону.

Однак, очевидно, що закони виникають разом з державою. Тобто, коли не було держав, то не було й законів. Значить, не було й права?

Однак, право було, але воно формувалося з інших джерел. До появи держави існували неписані закони, звичаї, наприклад, табу. З них і утворювалось право, яке й називається звичаєвим. З появою держави з’являються лише писані закони і на їх основі виникає нове, вже не звичаєве право.

Динаміку розвитку права можна зобразити у вигляді структури, яка відображає весь багаторівнений нормативний комплекс, що формувався протягом всієї людської історії.

 

Весь цей складний, багаторівневий нормативний комплекс можна зобразити у вигляді “піраміди”.

 

 

 

 

Кожен з елементів цієї структури являє собою свою особливу реальність, яка будується на власних законах. Проте кожен з них — це етап в становленні правової реальності, де заклалися передумови формування правової реальності. Розглянемо кожен з цих ступенів розвитку нормативної реальності.

В основі нормативної “піраміди” знаходяться найдавніші міфологічні табуальні “першонорми”. Вони складають суть базових заборон на людожерство, вбивство кровних родичів та інцест. Їх ціннісне і значеннєве обґрунтування подане в змісті різноманітних архаїчних міфів народів світу.

Слово “табу” має полінезійське походження і означає найбільш ранні вимоги-заборони. Їхні порушення у вигляді дій або слів передбачали найсуворіші покарання з боку богів або духів.

Заборони табуального характеру мали абсолютний і загальний характер і не припускали ніяких виключень. Вони не потребували мотивованого обґрунтування. А відсутність мотивованого обґрунтування компенсувалося апеляцією до традиції і авторитету предків. Основна ж мета табу полягала в самозбереженні роду.

Що ж до зазначених основних характеристик табу як певного нормативного регулятора людської поведінки, то зазначимо, що їх абсолютність і загальне визнання стало етапом в зародженні правосвідомості. Крім того, саме заборона як основне функціональне призначення табу, зближує його з правом як вищим ступенем розвитку нормативної реальності.

Ще однією первинною формою упорядкованості міжлюдських відносин був таліон(принцип відплатності “життя за життя, око за око, руку за руку, збиток з збиток...”).На ранніх етапах розвитку людства таліон використовувався в якості регулятивного засобу у всіх архаїчних, доправових співтовариствах. Рання писемна релігійна, філософська, літературна традиція зберегла різні варіанти формул таліону (Гомер, Гесіод, Конфуцій, ізраїльські пророки — автори книг Старого завіту та ін.).

Що ж до характеристики правової реальності, то в певній мірі принцип відплатності знайшов тут місце у вигляді винесення відповідних покарань за вчинені злочини тощо.

Давні форми упорядкування суспільних відносин підпорядковувалися міфологічній свідомості. Що ж таке “міф”?

Міф виступає як універсалія, як тотальність, що охоплює все людське буття — психіку, моральність, ідеологію, політику, соціальну поведінку індивідів і мас і, зокрема, правову реальність. Тобто, міф має прямий зв'язок з правом.

Найбільший внесок у розробку проблеми взаємозв'язку міфу та права здійснив швейцарський дослідник Карл Юнг(учень З.Фрейда).

Для Юнга, як і його вчителя Фрейда, головним предметом вивчення було несвідоме (підсвідоме). Якщо З.Фрейда цікавили в підсвідомому такі його прояви, як сексуальність, неврози, сни, художні твори, то К.Юнга — колективні дії. З.Фрейда приваблював індивідуально-біографічний підхід, а К.Юнга — колективно-родовий.

К.Юнга в несвідомому цікавило два рівні: індивідуальне несвідоме та колективне несвідоме.

Колективне несвідоме(за Юнгом) — це продукт психічної спадковості, історично-генетичної наступності поколінь. Це надособиста пам'ять роду, його колективна душа, що пов'язує сучасну людину з її далекими предками.

Колективне несвідоме нескінченно багате за своїм змістом, який лише частково зафіксований міфами, релігійними переказами, легендами, мистецтвом давніх і сучасних народів.

За Юнгом, колективне несвідоме ідентичне у всіх людей і утворює щось на зразок єдиної кореневої системи, що живить психіку, духовне життя, діяльність міфологічної, релігійної, моральної, художньої, метафізичної свідомості, творчі пошуки індивідів.

Елементи, з яких складається зміст колективного несвідомого, були названі К.Юнгом архетипами. Архетипи — це універсальні образи, що зайняли своє місце в людській психіці в глибоку давнину і перетворилися згодом у наскрізні мотиви світової культури.

К.Юнг порівнював колективне несвідоме з грибницею, а індивідуальну психіку і її архетипи з окремим грибом. Мислитель виділив три типи архетипів:

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 46; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.86
Генерация страницы за: 0.008 сек.