Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стындар байланыстары 3 страница
Жүктеме нөмірі Жүктемелер мен әсерлер комбинациясы     ΨΨ2 Тірек
1-1
ьM nN Q
+Mmax Nсәйк. Ѱ2=1,0 Жүктеме №   -
Әсерлер   -- --   -
Ѱ2=0,9 Жүктеме №   -
Әсерлер   -- -- -
-Mmax Nсәйк. Ѱ2=1,0 Жүктеме №   1,2
Әсерлер   3339,49  
Ѱ2=0,9 Жүктеме №   1,2,3*,4,5*
Әсерлер   2339,49   -4,33
+Mmax Nсәйк. Ѱ2=1,0 Жүктеме №   -
Әсерлер   -- --   -
Ѱ2=0,9 Жүктеме №   -
Әсерлер   -- --   -
-Mmax Nсәйк. Ѱ2=1,0 Жүктеме №   1,2
Әсерлер   3339,49  
Ѱ2=0,9 Жүктеме №   1,2,3*,4,5*
Әсерлер   333,13 331,37   -4,33
+Mmax Nсәйк. Ѱ2=1,0 Жүктеме №    
Әсерлер  
-Mmax Nсәйк. Ѱ2=0,9 Жүктеме №    
Әсерлер    
  Qmax Ѱ2=0,9 Жүктеме №    
      Әсерлер    
                       

3-кестенің жалғасы

қимасы
2-2 3-3 4-4
  M     N   M   N   M   N qQ
1,3,4 - 1,5*
-41 +111,84 - - 8,85 -121,9  
1,3,4,5 - 1,2,3*,4,5*
-287 +111,84 - - 67,09 362,14  
1,2 1,3,4 1,5
-6,42 242,7 178,05 -459,7 -60,3 121,9  
1,2,5* 1,2,3,4,5* 1,3,4,(-),5
-20,07 242,7 256,07 784,07 -111,05  
- - 1,3,4
- - - - -78,4 693,4  
- - 1,2,3,4,5*
- - - - -112,01 934,5  
1,2 1,3,4 -
-6,42 242,7 178,05 -459,7 - -  
1,2,5* 1,2,3,4,5* -
-20,07 -124,7 256,07 784,07 - -  
Тұрақты жүктеменің коэффициентімен 0,9/1,1=0,8 1,5*
-113,4 -88,9  
  1,5
       
  1,2,3,4,5*
  8,85 -183,83 --12,19
                           

 4 Өндірістік ғимараттың сатылы ұстынын есептеу және құрылымдау

Сатылы ұстынның жоғарғы бөлігі әдетте тұтас, қоставр қималы түрінде жобаланады; төменгі бөлігі ені 1 м-ге дейін тұтас жасалады, ал ені үлкен болған кезде өтпелі қимасы үнемділеу келеді.

Ұстынның жоғарғы бөлігінің 1-1 қимасы үшін N = 339,49 кН; M = -39 кН·м; Q = -4,33 кН; 2-2 қимасы үшін осы жүктемелер (1, 2, 3*, 4, 5*) М = 41 кН·м.

Ұстынның төменгі бөлігі үшін N1 = 256,07 кН; M1 = 784,6 кН·м; N2 = 934,5 кН; M2 = 112,01 кН·м.

Ұстынның жоғарғы және төменгі бөлігінің беріктікке қатынасы Iж/Iт = 0,2; ұстын материалы – болат С235; іргетас бетонының класы В15. Сенімділік коэффициенті γn = 0,95.

 

4.1 Ұстынның есептік ұзындығын анықтау

Нж / Нт = l2/l1 = 3,92/13,2 = 0,396 < 0,6 және Nт/Nж = 934,5/339,49 = 3,7 > 3 болғандықтан µт = 2; µж = 3. Рама жазықтығындағы ұстынның төменгі бөліктерінің есептік ұзындықтары жоғарғы бөлігі үшін

Жазық раманың есептік ұзындығы төменгі және жоғарғы бөлігі үшін өзара тең: lyт = Нт = 988 см; lyж = Нж - hb = 392 - 120 = 272 см.

 

4.2 Ұстынның жоғарғы бөлігінің қимасын таңдау

Қиманы пісірілген қоставр биіктігіне тең етіп қабылдаймыз hb = 250 мм.

Симметриялы қоставр үшін ix = 0,43h = 0,43 · 25 = 10,75 см; ρx = 0,35h = 0,35 · 25 = 8,75 см; (қалыңдығы 20 мм дейінгі С235 болат қаңылтыр үшін Ry = 23 кН/см2);

 

Қоставр үшін ƞ коэффициентінің мәні 1,2- ден 1,7- ге дейін тербеледі. Бірінші жақындауда ƞ = 1,4. Сонда mef = ƞmx = 1,4 · 1,71 = 3,36. және mef = 3,36; φе= 0,22

12-сурет -Ұстынның есептік схемасы

 

Ақаж. = ( N· γn )/ (φе · Ry ) =220,89∙0,95/(0,22 · 23) = 41,47 см2;

Қиманы құрастыру.Алдын ала сөре қалыңдығын tf = 0,8 см деп қабылдаймыз, онда ұстын қабырғасының биіктігі һω = һ - 2tf = 25 – 2 · 1,4 = 22,2 см.

1< <10 және болғанда қабырғаның иілгіштігі жергілікті тұрақтылық шарты бойынша = 1,2 + 0,35 · 3,652 = 2,48 және қабырғаның қажетті қалыңдығы, см,

 

 

Қима қабырғаның қалыңдығы үнемді болмаған соң, tw=0,6 см(hw/tw=80…120) қабылдаймыз және қабырғаның төзімді бөлігін есептік ауданға қосамыз, екі телімі енімен h1, тұтас сөрелі, см,

 

h1 = 0,4 twλuw =0,4 0,6 2,48 = 17,81

Сонда сөренің сұрап тұрған ауданы, см2

Af,тр=(Aтр-2twh1)/2=(41,47-2 0,6 17,8)/2 = 10,05

 

bf = 10 см; Af = 10 0,8 = 8см2 қабылдаймыз

Сөренің тиянаға қамтамасыз етілді, себебі

 

bef/tf= = 5,26 < [0,36+0,1λx-0,01(1,5+0,7λx)mx] =

 

[0,36+0,1 3,65-0,01(1,5+0,7 3,65)1,71] =19,62

 

Қиманың геометриялық характеристикасы:

 

A=2 10 0,8+0,6 23,4=30,04 см;

Ix=0,6 23,43/12+2 10 0,8[(25-0,8)/2]2=2983,2 см2;

Iy = 2 0,8 103/12 = 133,3 см4; ix = = 9,8 см;

iy = = 2,1 см3; Wx=2983,2/12,5 = 238,66 см3;

ρx=238,66/30,04=7,94 см.

 

Өзектің майысқақтығы

 

λx = 1176/9,8 = 120;

λx = 120 = 4;

λy = 272/2,1 = 129,5; λy=129,5 = 4,33

 

Қабырғаның межелі, шартты майысқақтығы

 

λuw=1,2+0,35λx=1,2+0,35 4=2,6;

h1=0,4 2,6 =31,12;

Ared=2 10 0,8+2 0,6 31,12=53,34 см2.

 

Жазықтықтағы тиянақты тексеріс кезіндегі моменттегі әрекеті:

 

mx = M/(Nρx) = 3113/(220,9 7,94)=1,77; Af/Aw=0,8 10/(0,6 23,4)=0,57.

Af/Aw=0,25η=(1,45-0,05mx)-0,01(5-mxx=(1,45-0,05 1,77)-0,01(5-1,77)·4=1,23;

Af/Aw=0,5η=(1,75-0,1mx)-0,02(5-mxx=(1,75-0,1 1,77)-0,02(5-1,77)·4=1,31;

Af/Aw=0,57; интерполяция бойынша η=1,29; mef=mxη=1,77 1,29=2,28; ϕe=0,244; σ=220,9/(0,244 53,34)=17,2 kH/см2 < Ryn=23/0,95=24,2 кН/см2.

Колоннаның үстінгі бөлігінің тиянағының тексерісі кезіндегі әрекеттері[формула (14.10)]. Қисық тиянағының <в>үлгісі двутаврлық қимағасәйкес келеді, λy=4,33 ϕy=0,485.

mx-ті анықтау үшін моменттің максималды орташа есептік ұзындығын табамыз, өзектің жүктерді тіркестендіргенде 1,2,3*,4,5*; Mx=29,85 kH м

Модуль бойынша:

 

β,α және v коэфициенттерінің мәндерін 12 қосымша бойынша анықтаймыз.

λy>3,14 болса,β=2,54; 1<mx<5 болса,

α=0,65+0,05mx=0,65+0,05 1,7 = 0,735

v =1-(λy/14)(2,12-bf/hb)=1-(4,33/14)(2,12-10/25)=0,47

bf/hb<0,3 болса, bf/hb=0,3 деп қабылдаймыз. Сонда:

 

 

mef<20 болғандықтан (14.18) формуласы бойынша беріктікке тексеру қажет емес.

 

4.3 Ұстынның төменгі бөлігінің қимасын қабылдау

 

Ұстынның төменгі бөлігінің қимасы 14.20 суретте көрсетілген.

(14.23) формула арқылы шамамен алынған ауырлық центрін анықтаймыз, жуықтап қабылдаймыз: z0=5 h0=hh-z0=75-5=70

 

Тармаққа түсетін күшті анықтаймыз. Кранасты тармақтарында:

Nb1=459,7 74/70+46497/70=986,04 кH

Сыртқы тармақтарда: Nb2=764 21/70+12440/70=352,42 кН

Тармақтың қажетті ауданын анықтаймыз және қималарды таңдаймыз.

Кранасты арқалықтар үшін ϕ=0,6

Ab1=Nb1γn/(ϕRy)=847,52 0,95/(0,6 23)=58,3 см2 Ry=23 кН/см2

Сортамент арқылы 40БІ қоставр қабылдаймыз:

Ab1=61,25 см2 ixl=3,42 см iy=16,03 см.

Сыртқы тармақтарға : Ab2=Nb2γn/(ϕRy)=352,42 0,95/(0,6 23)=24,6см2

Тор элементтерін жалғау ыңғайлы болу үшін сөренің ішкі бөліктерінің саңылауы кранасты арқалықтардағы сияқты қабылдаймыз. Қабырғаша қалыңдығын сөрелер мен ұстынның жоғарғы жағының қосылуына ыңғайлы болу үшін 6-ға тең етіп аламыз, ал енін hw=300cм жіктердің орналасу шартынан аламыз.

Сөренің қажетті ауданы: Af=(Ab2-twhw)/2=(24,6-0,6 3)/2=4,6cм2.

Сөрелердің орнықтылық шартына сәйкес bf /tf <15. bf=8 см; tf= 0,6 см; деп қабылдаймыз. Сонда: Аf= 0,6·8=4,8см.

Шыбықтың геометриялық сипаттамасы:

Аb2= 2·0,6·8+0,6·25 = 24,6 см2

Z0= (0,6·25·0,3+4,8·4,6·2)/24,6 = 3,62см

Ix2= 0,6·25·3,592 +2·0,6·83 /12+4,8·2·4,212 = 414,67 см4

Iy= 0,6·253 /12+4,8·31,2·2 = 9345,1 см4

ix2= = 4,1 см

iy= = 19,5 см

Колонна қимасының ауырлық центрі жағдайын нақтылаймыз:

h0= hn - z0 =75 – ,62 = 71,38 см

y1 b2h0 / (Аb1 + Аb2) = 24,6·71,38/(24,6+61,25) = 20,45см

y2= h0- y1= 71,38 – 20,45 =50,55см

Айырмашылығы бірінші алынған өлшемдерден аз, сондықтан шыбықтардағы күшті қайта есептемейміз.

Шыбықтардың орнықтылығын тексеру. Рама жазықтығынан: ly= 988 см.

Кранасты шыбық:

= (988/ 16,03) = 2,06см

y= 0,815 (қисық орнықтылық типі «в»)

Nb1/ yАb2) = 986,04/(0,815·61,25) =19,75 кН/см2 > Ry/ γn= 23/0,95=24,2 кН/см2

Сыртқы шыбық:

= (988/ 19,5) = 1,7см

y= 0,854 (қисық орнықтылық типі «с»)

Nb1/ yАb2) = 352,42 /(0,854 · 24,6) =16,8 кН/см2 <тRy/ γn= 23/0,95=24,2 кН/см2, шарт орындалды.

Айырмашылығы бірінші алынған өлшемдерден аз, сондықтан шыбықтардағы күшті қайта есептемейміз. Алынған y1 кр=21см алдыңғы берілген екр=37,5 см-ден кіші, сондықтан кранның вертикальды әсері 44%-ке кіші болады. Алайда, колоннаның кернеулі күйіне қалыпты күштер мен моменттер және де басқа жүктемелер әсер ететіндіктен, бұл ұлғайту Мкр әдетте болмашы ғана сондықтан курстық жобада аз жүккөтергіштігі бар крандарда оны ескермеуге болады.

Қиманың сыртқы тармағы үшін:

 

; φу = 0,854;

 

Кранасты тармағы тұрақтылығы шартының жазықтығының және рама жазықтығынан торлар арасындағы түйіндерінің қажетті арақашықтықтығын анықтаймыз:

Ұстынның төменгі бөлігін панельдің бүтін санын бөліп, деп қабылдаймыз. Рама жазықтығының тұрақты тармағын тексереміз (х11 және х22 осьтеріне қатысты).

Кранасты тармағы үшін

 

=2,06, беріктік қамтылды.

 

Сыртқы тармағы үшін

 

= 1,7, беріктік қамтылды.

 

Торлы кранасты ұстын бөлігінің есебі. Ұстын қимасының көлденең күші

С235 болат үшін шартты көлденең күш:

 

 

Тордың есебін арқылы жүргіземіз. Қиғаш тіреудің сығылу есебі

 

 

α = 45(қиғаш тіреудің қисаю бұрышы)

, φ = 0,574;

Аd,қаж = Ndγn/(φRyγc) = 50,74 · 0,95/(0,574 · 23 · 0,75) = 5,12 см2;

γс = 0,75 (бір сөремен бекітілген сығылған бұрыш)

Аd = 6,13см2; φ = 0,657 ("в" типті қисық беріктік)

Nd/(φАd) = 50,74/(0,657 · 6,13) = 12,6 кН/см2 < Ryγcn = 23 · 0,75/0,95 = 18,2 кН/см2.

Ұстын жазықтығындағы момент әсерінің беріктігін біртұтас стержень ретінде тексеру.

Барлық қиманың геометриялық сипаттамалары:

 

A = Aв1 в2 = 58,3 + 24.6 = 82,9 см2;

Ix = Aв1y12 + Aв2y22 = 58,3 ·20,452 +24,6 · 50,932 = 88190,28 cм4

;

Келтірілген иілгіштік

 

N2 = 764,33 кН; М2 =124,4 кН·м;

Сыртқы тармағын қосымша жүктейтін, 4-4 қимадағы күштеулер қиыстыруына тексеру:

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 74; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.54.142
Генерация страницы за: 0.026 сек.