Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стындар байланыстары 4 страница
N1 =459,67 кН; М1 = 464,37 кН·м;

Кранасты тармағын қосымша жүктейтін, 3-3 қимадағы күштеулер қиыстыруына тексеру:

Өтпелі ұстынның біртұтас стержень ретінде момент әсер ету жазықтығынан тыс орнықтылығын тексеру қажет емес, себебі ол жеке тармақтардың орнықтылығын тексерумен қамтылған.

 

4.4 Ұстынның төменгі және жоғарғы бөліктерінің түйіскен жерін есептеу және жобалау

Есептік күш комбинациясы қимада үстінен теңдеулердің көмегімен табуға болады

1 M=+52,5 kH м; N=111,84 kH (1,2,3 жүктеме)

2 M=-6,42 kH м; N=242,7 kH (1,2, жүктеме)

Кранның қысымы Dmax = 571,26

Кранның үстіңгі бөлігіндегі түйіннің шеткі қималарын және беріктігін тексереміз.

Бірінші комбинациясы M және N (қысылған сыртқы сөре)

Сыртқы сөре /30,04 + 52,5/238,66 = 3,94 kH/см2 < Rwy/yn = 23/0,95 = 24,2 kH/см2;

Ішкі сөре /30,04 - 52,5/238,66 = 3,5 kH/см2 < 0,85Rwy/yn = 0,85·23/0,95 = 20,6 kH/см2;

Екінші комбинациясы M және N (қысылған сыртқы сөре) kH/см2;

 

- 642/238,66 = 5,4 kH/см2 < = 0,85Ry/yn = (0,85∙23)/0.95 = 0,26;

 

қарсыластық түйіскен қиманың созылуы = 0,85 Ry

Сыртқы сөре, kH/см2

+ 642/238,66 = 10,77 < Rwy/yn=23/0.95=24,2;

 

Қиманың беріктігі үлкен запаспен қамтамасыз етілген. Қабырғаның қалыңдығын осы формуламен анықтаймыз

 

tw/қаж = DmaxYn/(lefRp) = 1111 0,95/(34

le = b + 2tпл = 10+2 b=10 см

 

қабылдаймыз: tпл=2; Rp=35 kH/см2

Ескере отырып тірек қабырға арқалықтарын қабылдаймыз tпл = 1,2;

Екінші комбинацияда М және N күштері (запасқа көтергіш қабілетін)

Nf = 111,84/2 + 642/25 = 81,6 kH

 

Қиманың беріктік ұзындығының тік траверстің траверс қабырғасына lw2= RfYn = f( Rwy/yn)min] = 81,6 ∙ 0.95/(4 0.6 ∙ 17) = 2 см.

Маркасы Св-Г2С, d = 2 мм сыммен жартылай автоматикалық дәнекерлеу қолданамыз; ; βf = 0,9; βz = 1,05 ( ); ; βf Rwf = 0,9·21,5 = 19,3кН/см2 > βz .

Есепті металлдың балқу шегі бойынша жүргізіміз. kf = 6 мм;Кранасты тармақтың қабырғасында ойық тесіп, одан траверса қабырғасын өткіземіз. Траверсаны кранасты тармаққа бекіту жігін есептеу үшін (w3), траверсаның ең үлкен тірек реакциясын беретін, 2-2 қимасындағы, күштеулер қиыстыруын құраймыз. Мұндай қиыстыруға 1,2,3*,4 (-),5 үйлесім жатады

N = 242,7 кН, М = -71,52 кНм.

 

мұндағы коэффициент Ψ = 0,9 күштеулер N мен М жүктемелердің екінші негізгі үйлесімі үшін қабылданғандығын ескереді. Қажетті жік ұзындығы

 

 

Траверсаны бекітетін жерінде, кранасты тармақ қабырғасының кесуге беріктік шартынан, траверсаның биіктігін анықтаймыз

 

 

мұндағы t=7,8 двутавр 40Б1 қабырғасының қалыңдығы;

Rs –С235 болаттың кесуге есептік кедергісі;

һтр = 30 см етіп қабылдаймыз.

Траверсада максималды көлденең күш (кран күштеуін ескерумен) күштеулердің 1, 2, 3*, 4 (-), 5 қиыстыруында пайда болады (3-жіктің есебін қара):

 

Мұндағы коэффициент k = 1,2 Dmax күштеудің біркелкі түспеуін ескереді.

 

 

4.5 Ұстынның базасын есептеу және құрылымдау

Ұстынның төменгі бөлігінің ені бір метрден артық, сондықтан базасын дара түрде жобалаймыз.

Ұстынның төменгі қимасындағы күштеулердің есептік қиыстырулары (қима 4-4):

1) Сыртқы базасын есептеу үшін

2) кранасты базасын есептеу үшін 1,3,4(-),5 күштеулер қиыстыруын қабылдаймыз

Мұнда қар жүктемесі есепке алынбайды, себебі ол кранасты тармақтың жүктелуін кемітеді. М = 2200/75 = 29,3 > / = 50,93

Ұстын тармақтарындағы күштеулерді анықтаймыз

 

кранасты тармақтағы күштеу

 

 

Сыртқы тармақтың базасы:Тақтаның қажетті ауданы мұндағы класс В15 бетон үшін кН/см2.

Конструктивтік ұсыныс бойынша тақтаның аспасы С2 4 см-ден кем болмауы керек. онда тақтаның ені В= 30 см деп қабылдаймыз; тақтаның қажетті ұзындығы

L = 30 см деп қабылдаймыз.

 

 

База тақтасы астының бетонындағы орташа кернеу

 

 

Траверсалардың тармақ ауырлығының ортасына қатысты симметриялы орналасу талабы бойынша, траверсалардың арасындағы таза қашықтықты табамыз . Траверсаның қалыңдығы tтр = 12 мм болғанда

Жеке бөліктеріндегі майыстырушы моменттерді анықтаймыз:

1 - бөлімшедегі консольды аспасы С=С1=6,64 см

 

2 - учаскесі( консольдық жиегінің өлшемі ), кН∙см:

 

 

3 - учаскесі( төрт жаққа тірелген плита b/a = 42,1/ 18 = 2,34 >2; α = 0,125), кН∙см:

 

4 - учаскесі( төрт жаққа тірелген плита b/a = 42,1 / 9,6 = 4,4 >2; α = 0,125), кН∙см:

 

13-сурет - Ұстынның есептік сұлбалары

 

 

Есептеу үшін қабылдаймыз.

Талап етілетін қалыңдығы болат үшінВcт3кп2 қалыңдығы 21-40 мм болатындай.

қабылдаймыз (2 мм – припуск на фрезеровку).

Траверстің биіктігін тігіс бекіту орналастыру шарттары арқылы траверстің ұстын тармағына сәйкес анықтаймыз. Қосымша беріктікке барлық күшті тармақтағы төрт бұрыштық тігіс арқылы береміз. Жартылай автоматты пісіру сымының маркасы Св-08Г2С, d=2мм;

қабылдаймыз.

Траверстің беріктігін ортадан тысылған ұстынды тексерілуі сиякты орындалады.

Анкерлік бұрандалардағы кранасты тармаққа бекітуін есептеу ( Nmin = 113,4 кН, М = 88,92 кН∙м);анкерлік бұрандадағы күш қажетті аудан қимасы болаттан жасалған бұрандалар Вст3кп2 /см2; ; d = 30 мм екі бұранда қабылдаймыз; .

Анкерлік бұрандадағы күш сыртқы тармаққа аз. Конструктивтік түсініктерден осындай бұрандалар қабылдаймыз.

 

 


5 Ферманы есептеу және конструкциялау

35,6 Н

14-сурет-Есептік схема және бірлік моменттің күштік диаграммасы

 

 

4-Кесте-Ферма сырықтарындағы есептік күштеулер, кН

Элемент Сырық№ Есептік күштеу, кН қима Аудан А, см2 х / ℓу іх / іу λх/ λу λmax [λ] φmin γс Қиманы тексеру
созылу сығылу Беріктікке Орнықтылыққа
Жоғарғы белдеу   - -59,3 ╥63х5 12,26 315/394 1,94/3,01 162,4/131 5,5 0,271 0,95 - 18,33<20,2
Ж1
Ж3 - -195 ╥140х10 433/866 4,33/6,18 100/140 4,68 0,318 0,95 - 16,85<22,8
Ж4
Ж6 -   -59,3   ╥63х5   12,26   315/394   1,94/3,01   162,4/131   5,5     0,271   0,95   -   18,33<20,2  
 

4-Кестенің жалғасы

Элемент Сырық№ Есептік күштеу, кН қима Аудан А, см2 х / ℓу іх / іу λх/ λу λmax [λ] φmin γс Қиманы тексеру
созылу Сығылу Беріктікке Орнықтылыққа
Төмеңгі бел. Т2 - ╥ 90х7 12.3 - - - - - - - 11,21<24 -
  Т5 - ╥ 110х8 17.2                 -
  Т7 -                      
Қиғаш тіреу 1-2 - -123 ╥100х7 27,6 433/541 3,08/4,52 140,6/120 4,8 0,308 0,8 - 13,7<20,2
2-3 73,7 - ╥ 63х5 6.13 - - - - - - - 12<24 -
4-5 - -24,6 ╥63х5 12,26 315/394 1,94/3,01 162,4/131 5,5 0,271 0,8 - 11,56<20,2
6-7 - ╥90х7 12.3 - - - - - - - 11,21<24 -
4-Кестенің жалғасы
Элемент   Сырық№ Есептік күштеу, кН Қима Аудан А, см2 х / ℓу іх / іу λх/ λу λmax [λ] φmin γс Қиманы тексеру
Созылу   Сығылу Беріктікке Орнықтылыққа
Бақан 6-1 - -35,6 ╥63х5 12,26 315/394 1,94/3,01 162,4/131 5,5 0,271 0,8 - 13,4<20,2
3-4 - -35,6 ╥63х5 12,26 315/394 1,94/3,01 162,4/131 5,5 0,271 0,8 - 13,4<20,2
                                           

Мысал: қиғаш тіреу 1-2: ; [λ] = 180 - 60α = 180 - 60·0,78 = 136,2; α = N/(φARyγc) = 123/(0,318·44·23·0,95) = 0,73

4 - Кесте - Жіктер есебінің кестесі

№ стержень Қима N, кН Жік Қанаты бойынша жік
N, кН kf, см w, см N, кН kf, см w, см
1-2 ╥100х7 0,75N=92,25 0,8 0,25N= 30,75 0,6
2-3 ╥ 63х5 73,7 0,7N=51,59 0,8 0,3N= 22,11 0,6
3-4 ╥ 63х5 35,6 0,7N=24,92 0,6 0,3N= 10,68 0,4
4-5 ╥63х5 24,6 0,7N=17,22 0,6 0,3N=7,38 0,4
6-1 ╥ 63х5 35,6 0,7N=24,92 0,6 0,3N=10,68 0,4
6-7 ╥ 90х7 0,7N=96,6 0,8 0,3N=41,4 0,6
1-2 ╥100х7 0,75N=92,25 0,8 0,25N=30,75 0,6

Мысал: (


 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 83; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.202.184
Генерация страницы за: 0.015 сек.