Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Буферлік ерітінділер 4 страница
6)

7) СН3 – СН2 – О – СН3

26. Бензол сақинасындатерісиндуктивтіжәнетерісмезомерліэффектеркөрсетеді (-I, -M)

1) –NO2

2) –C6H5

3) –SO3H

4) –C5H11

5) –OC2H5

6) –СН=О

7) –COOH

III тарау.Органикалық қосылыстардың қышқылдығы мен негіздігі. Қаныққан көміртек атомындағы нуклеофильді орын басу реакциялары.

 

1. Фенолдар қышқылдың қай типіне жатады?

1) SH –

2) NH –

3) CH –

4) ОН –

5) РН

2. Ацетилен қышқылдың қай типіне жатады?

1) SH –

2) NH –

3) CH –

4) ОН –

5) РН

3. Бренстед-Лоури теориясы бойынша азот атомындағы электрон жұбының есебінен протонды қосып алатын қосылыстар қалай аталады?

1) сульфоний негіздері

2) аммоний негіздері

3) оксоний негіздері

4) аммоний қышқылдары

5) оксонийқышқылдары

4. Келтірілген формулалардың қайсысы метилизопропиламин атауына сәйкес келеді?

1)

2)

3)

4)

5)

5. Келтірілген формулалардың қайсысы екіншілік пропил спирті атауына сәйкес келеді?

1)

2)

3)

4)

5)

6. Этил спиртінің молекулааралық дегидратация реакциясының нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) ацетосірке эфирі

2) сірке альдегиді

3) диэтил эфирі

4) сірке қышқылы

5) этилен

7. Спирттің карбон қышқылымен өзара әрекеттескенде қандай қосылыс түзіледі?

1) күрделі эфир

2) жай эфир

3) альдегид

4) ацеталь

5) кетон

8. Келтірілген формулалардың қайсысы изопропил спиртінің тотығу өніміне сәйкес келеді?

1) CH3–O–CH3

2) CH3–CН=О

3) C2H5–CН=О

4) CH3–C(О)–CH3

5) СH2(OH)CH2(OH)

9. Келтірілген формулалардың қайсысы этил спиртінің тотығу өніміне сәйкес келеді?

1) CH3OCH3

2) CH3–CН=О

3) C2H5–CН=О

4) CH3–C(О)–CH3

5) СH2(OH)CH2(OH)

10. (СН3)2СНСН(ОН)СН3 тотығу кезінде қандай қосылыс түзіледі?

1) 3 – метилпентанон – 2

2) 3 – метилпентанол – 2

3) 3 – метилбутанон – 2

4) метилпропилкетон

5) пентанон – 2

11. CH3CH2COOH + CH3CH2OH реакциясы берілген. Реакцияның типі мен механизмі қандай?

1) элиминирлеу

2) радикальдыорын басу

3) нуклеофильдіорын басу

4) электрофильді орын басу

5) нуклеофильді қосып алу

12. Фенол және пропанол – 2 қосылыстарын ажырату үшін пайдаланатын реактивтер

1) Na

2) HCl

3) FeCl3

4) CuSO4

5) KMnO4

6) Вr2, Н2О

13. СН3 – СН(ОН) – СН3 + НАД+ → реакциясы берілген. Реакция нәтижесіндеқандайқосылыстүзіледі?1) пропан

2) пропен

3) пропин

4) пропанон

5) пропаналь

14. СН3 – СН2 – СН2 – ОН + НАД+ → реакциясы берілген. Реакция нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі?

1) пропан

2) пропен

3) пропанон

4) пропаналь

5) пропандиол

15. Ксилит бес атомды спиртке жатады. Тәтті дәмі бар, суда жақсы ериді, қант диабеті кезінде қант орнына пайдаланады. Ксилитте диоль фрагментінің бар екенін дәлелдеу үшін келтірілген реактивтердің қайсысын қосу қажет?

1) мыс (ІІ) гидроксиді

2) мыс (І) гидроксиді

3) натрий гидроксиді

4) азоттықышқыл

5) бром суы

16. Алғашқы антидот ретінде күшән қосылыстарымен уланғанда 2,3-димеркаптопропанол ұсынылған. Күшән тұздарын түзгенде оның молекуласында қандай қышқылдық орталықтардың қатысуы басым түседі?

1) SH–

2) CH–

3) ОН–

4) РН–

5) NH–

17. Көпатомдыспирттер

1) этиленгликоль

2) глицерин

3) метанол

4) этанол

5) толуол

6) фенол

18. Біріншілік спирттер тотыққанда қандай қосылыс түзіледі?

1) кетон

2) ацеталь

3) альдегид

4) гликозид

5) жайэфир

19. Екіншілік спирттер тотыққанда қандай қосылыс түзіледі?

1) кетон

2) ацеталь

3) альдегид

4) жартылайацеталь

5) жай эфир

20.Жәй эфир түзілу реакциясы

1) CH3CH2CH2OH + CH3CH2OH

2) CH3CH2 COOH + CH3CH2OH

3) CH3 CH=O + CH3 CH2 CH2OH

4) CH3 CH=O + 2CH3 CH2 CH2OH

5) CH3OH + CH3OH

6) CH3CH=O + HOH →

21. Күрделіэфиртүзу реакциясы

1) CH3CH2COOH + CH3CH2OH

2) CH3CH2CH2OH + CH3CH2OH

3) CH3CH=O + 2 CH3 CH2 CH2OH

4) CH3CH=O + CH3 CH2 CH2OH

5) CH3OH + Н COOH

6) CH3CH=O + HOH →

22. Ең күшті қышқыл:

1) рКа = 10,2

2) рКа = 7,1

3) рКа = 3,8

4) рКа = 4,8

5) рКа = 4,9

23. Пропантиол – 1-дің жұмсақ тотығу реакциясының өнімі?

1) CH3CH2 CH2– S – S – CH2CH2 CH3

2) CH3 CH2CH2SO2 СH2 CH2 CH3

3) CH3 CH2 – S – S – CH2 CH3

4) CH3 SO2 CH2CH2 CH3

5) CH3 CH2 CH2SO3H

24. Қай реакция нәтижесінде пропанол – 2 түзіледі?

1) CH3 CH = CH2 + HOH + KMnO4

2) CH3 CH(OH) CH2 CH3 + [O] →

3) CH3CH(ОН)CH3 + [O] →

4) CH3CH2CH = O + Н2

5) CH3C(O) CH3 + H2

25. Сілтініңсулыерітіндісіменәрекеттесетіндер

1) CH3OH

2) CH3NH2

3) C6H5OH

4) CH3 CH2 SH

5) C6H5 CH2 SH

6) C6H5 CH2 OH

7) CH3–CH2–CH2OH

 

IV тарау.Нуклеофильді реакциялардағы карбонильді қосылыстардың реакциялық қабілеттілігі.

 

1. Қымыздық қышқылыныңформуласы қандай?

1) НООС – COOH

2) НООС – СН2 – COOH

3) НООС – (СН2)3 – COOH

4) НООС – (СН2)2 – COOH

5) НООС – (СН2)4 – COOH

2. Янтарь қышқылыныңформуласы қандай?

1) НООС – COOH

2) НООС – СН2 – COOH

3) НООС – (СН2)3 – COOH

4) НООС – (СН2)2 – COOH

5) НООС – (СН2)4 – COOH

3. Қышқыл мен аммиак өзара әрекеттескенде қандай қосылыс түзіледі?

1) жартылай ацеталь

2) ангидрид

3) ацеталь

4) амид

5) эфир

4. Альдегидтер мен кетондардың құрамында қандай функциональды топ бар?

1) оксо-

2) нитро-

3) амино-

4) карбокси-

5) гидрокси

5. C4H9C(O)OC2H5гидролиздену кезінде қандай қышқыл түзіледі?

1) май қышқылы

2) сірке қышқылы

3) капрон қышқылы

4) пропион қышқылы

5) валерьян қышқылы

6. Пропенальдың тотықсыздану өнімінің құрылысы қандай?

1)

2)

3)

4)

5)

7. Пропанонжәнепропанальдыажыратуүшін қажет реактивтер

1) бром суы

2) натрий гидроксиді

3) азоттықышқыл

4) мыс (II) гидроксиді

5) мыс (I) гидроксиді

6) калий перманганаты ерітіндісі

7) күмісгидроксидініңаммиактыерітіндісі

8. Пропен қышқылын гидробромдау реакциясы берілген. Реакция нәтижесінде қандай қосылыс түзіледі?

1) пропан қышқылы

2) 2–бромпропан қышқылы

3) 3–бромпропан қышқылы

4) акрил қышқылыныңбромангидриді

5) 3–бромпропанқышқылының бромангидриді

9. 2R–OH + R–CH=O реакциясы берілген. Реакцияның типі, механизмі және реакция өнімі қандай?

1) SN, күрделі эфир

2) AN, жартылай ацеталь

3) AN, альдоль

4) AN, ацеталь

5) SN, амид

10. R–CH=O + R–CH=O реакциясы берілген. Реакцияның типі, механизмі және реакция өнімі қандай?

1) SN, күрделі эфир

2) AN, жартылай ацеталь

3) AN, альдоль

4) AN, ацеталь

5) SN, амид

11. Альдольды қосып алу нәтижесінде СН3СН2СН(ОН)СН(СН3)СН = О осы қосылыс түзілді. Бастапқы зат ретінде қандай альдегид алынған?

1) бутаналь

2) пропаналь

3) 2 – этилпропаналь

4) 2 – метилпропаналь

5) 2,2 – диметилпропаналь

12. Этерификация реакциясын пайдалана отырып, бастапқы қандай қосылыстардан этилпропаноат алуға болады?

1) CH3 CH2 COOH + C2 H5OH

2) CH3 CH2 CH = O + C2H5 OH

3) CH3CH2COOH + Cl2

4) C3H7 OH + C2 H5OH

5) CH3 CH = CH2 + H2

13.Кейбірпатологиялықауытқулардакальцийоксалатыныңкристалдарыадамзәріндепайдаболады. Қымыздыққышқылыныңбарекенінқандайреактивпенанықтауғаболады?

1) күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісі

2) калий перманганатының ерітіндісі

3) кальций хлоридінің ерітіндісі

4) бром суының ерітіндісі

5) Фелинг реактиві

14. Бутанол-1–сивуш майының компоненті. Литийалюмогидридін пайдалана отырып, қандай карбонильді қосылыстан бутанол-1алуға болады?

1) бутаналь

2) бутанон

3) бутанол

4) бутил

5) бутан

15. Қышқылдардың қайсысы ең әлсіз қышқылға жатады?

1) сірке

2) құмырсқа

3) хлорсірке

4) трихлорсірке

5) дихлорсірке

16. Формальдегид қай қосылыспен әрекеттескенде құмырсқа қышқылы түзіледі?

1) этиламин

2) FeCl3ертіндісі

3) калий гидроксиді

4) азотты қышқыл

5) мыс (II) гидроксиді

17. Фосфор қышқылымен күрделі эфир түзетіндер

1) фенол

2) ацетон

3) бензол

4) этанол

5) глицерин

6) сіркеқышқылы

7) сіркеальдегиді

18. Метилацетаттың формуласы қандай?

1) СН3 СН2СООСН2 СН2 СН3

2) СН3 СН2СООСН2 СН3

3) СН3 СООСН2СН2 СН3

4) СН3 СОСН2СН2 СН3

5) СН3 СООСН3

19. Жартылайацетальтүзетін реакциялар

1) 2CH3 OH + H2C = O →

2) CH2=O + CH3 CH2 OH→

3) (CH3)2 CHOH + CH3 OH →

4) CH3 CH2 OH + CH3 CH = O →

5) (CH3)2 CH CH = O + CH2=O →

6) CH3 CH2 CH = O + CH3 CH = O →

20. Төмендегі қай қосылыстардың әрекеттесу нәтижесінде альдоль түзіледі?

1) СH3 OH + CH3 OH

2) СH3 CH = O + HOH

3) СH3 CH=O + CH3 OH

4) 2СH3 OH + CH3 CH = O

5) СH3 CH = O + CH3 CH = O

21. Метил спиртінің пропан қышқылымен этерификациялау реакциясы кезінде қай қосылыс түзіледі?

1) СН3СН2СН2СООС3Н7

2) СН3СН2СН2ОСН2СН3

3) СН3СООСН2СН2СН3

4) СН3СН2СОСН2СН3

5) СН3СН2СООСН3

22. AN механизмі бойынша жүретін реакциялар

1) CH2 = CH2 + Cl2

2) CH3COOH + Cl2

3) CH3C(O)CH3 + H2

4) H-CH=O + C2H5OH →

5) CH3 – COOH + NH3

6) CH3 – CH2 – CH = O + Н2О→

7) CH3 – CH2 – COOH + C2H5OH →

23. Этанальдан этан қышқылытүзілуүшінқажетреактивтер

1) метиламин

2) литийдің боргидриді

3) натрий гидроксиді

4) калий перманганаты

5) мыс (II) гидроксиді

6) мыс (I) гидроксиді

7) металл натрий

V тарау.Тіршілік процесіне қатысушы гетерофункциональды қосылыстар.

1. Глицинніңформуласы?

1) NН2 – СН2– СООН

2) NН2 – СН2 – СН2 – ОН

3) СН3 – СН(NН2) – СООН

4) NН2 – СН2 – СН2 – СООН

5) СН3 – СН(ОН) – СН2 – NН2

2. Келтірілген формулалардың қайсысы глутамин қышқылының (2-аминопентанди) биполярлы ионының формасына келеді?

1)

2)

3)

4)

5)

3. (СН3)2СН–СН(Br)–CН(Br)–СООН қосылысында асимметриялық көміртек атомдары қанша?

1) 0

2) 1

3) 2

4) 3

5) 4

4. Аланиннің формуласы қандай?

1) NН2 – СН2 – СООН

2) NН2 – СН2 – СН2 – ОН

3) СН3 – СН(NН2) – СООН

4) NН2 – СН2 – СН2 – СООН

5) СН3 – СН(ОН) – СН2 – NН2

5. Амин қышқылының аталуы қандай?

1) глицин (аминосірке қышқылы)

2) аланин (a- аминопропионқышқылы)

3) лейцин (a- аминоизокапрон қышқылы)

4) валин (a- аминоизовалерианқышқылы)

5) изолейцин (a- амино-b- метилвалериан қышқылы)

6. Келесі амин қышқылына қандай атау сәйкес келеді?

1) глицин (аминоэтан қышқылы)

2) аланин (2-аминопропан қышқылы)

3) валин (2-амино-3-метилбутан қышқылы)

4) лейцин (2-амино-4-метилпентан қышқылы)

5) изолейцин (2-амино-3-метилпентан қышқылы)

7. Тотығу кезінде қандай a- амин қышқылы дисульфидтік байланыс түзеді?

1) метионин (a- амино-g- метилтиомайқышқылы)

2) цистеин (a- амино-b- тиопропионқышқылы)

3) валин (a- аминоизовалериан қышқылы)

4) аспарагин (аминоянтарьқышқылы)

5) аланин (a- аминопропионқышқылы)

10. Глиоксал қышқылының О=СН-СООН күміс гидроксидінің аммиактағы ерітіндісімен өзара әрекеттескенде қандай өнім түзіледі?

1) сірке қышқылы

2) қымыздық қышқылы

3) малон қышқылы

4) гликоль қышқылы

5) глиоксал қышқылы

9. Валиннің (α-аминоизовалериян қышқылы) азотты қышқылмен дезаминдеуреакциясының нәтижесінде түзілген өнімнің құрылысы қандай болады?

1) HO – CH2 –CH2 – CH2 – COOH

2) (CH3)2CH – CH(OH) – COOH

3) HO – CH2 – CH(OH) – COOH

4) HO – CH2 – CH2 – COOH

5) (CH3)2 C = CH – COOH

10. Аланиннің (α-аминопропион қышқылы) азотты қышқылмен дезаминдеуреакциясының нәтижесінде түзілген өнімнің құрылысы қандай болады?

1)

2)

3)

4)

5)

11. Трипептид формуласы берілген. Осындай пептидтің қышқылдық гидролизі кезінде қандай аминқышқылдары түзіледі?

1) валин, изолейцин, аланин

2) изолейцин, валин, аланин

3) аланин, лейцин, валин

4) лейцин, валин, аланин

5) валин, лейцин, аланин

12. Трипептидформуласы берілген. Осындай пептидтің құрамына қандай аминқышқылдары кіреді?

1) метионин, глицин, серин

2) серин, глицин, метионин

3) глицин, метионин, серин

4) серин, метионин, глицин

5) метионин, серин, глицин

13.Трипептидформуласы берілген. Осындай пептидтің құрамына қандай аминқышқылдары кіреді?

 

1) глицин, серин, валин

2) аланин, серин, валин

3) аланин, серин, лейцин

4) аланин, глицин, валин

5) валин, серин, изолейцин

14. Трипептидформуласы берілген. Берілген пептидке қандай атау сәйкес келеді?

1) асп-ала-сер

2) гли-сер-глу

3) фен-гли-цис

4) асп-гли-цис

5) сер-гли-вал

15. Трипептидформуласы берілген. Осындай пептидтің қышқылдық гидролизі кезінде қандай аминқышқылдары түзіледі?

1) аланин, глицин, фенилаланин

2) глицин, фенилаланин, аланин

3) фенилаланин, аланин, глицин

4) глицин, аланин, фенилаланин

5) фенилаланин, глицин, аланин

16. Қандай α-амин қышқылының тотықпай жүретін дезаминдеуінің нәтижесінде бутенди қышқылы HOOC – CH = CH – COOH түзіледі?

1) лейцин (α-аминоизокапрон қышқылы)

2) метионин (α-амино-γ-метилтиомай қышқылы)

3) аспарагин қышқылы (α-аминоянтарь қышқылы)

4) глутамин қышқылы (α-аминоглутарқышқылы)

5) фенилаланин (α-амино-β-фенилпропион қышқылы)

17. Қандай α-амин қышқылының тотыға жүретін дезаминдеуінің нәтижесіндепирожүзім қышқылы (2-оксопропан қышқылы) түзіледі?

1) аланин (α-аминопропион қышқылы)

2) валин (α-аминоизовалерьян қышқылы)

3) метионин (α-амино-γ-метилтиомай қышқылы)

4) серин (α-амино-β-гидроксипропион қышқылы)

5) фенилаланин (α-амино-β-фенилпропион қышқылы)

18. Келесі реакция берілген. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) α-гидроксимай қышқылы

2) β-гидроксимай қышқылы

3) γ-гидроксимай қышқылы

4) γ-бутиролактам

5) γ-лактон

19. Келесі реакция берілген. Реакция нәтижесінде қандай өнім түзіледі?

1) О=СН-СООН

2) СН3СН2СООН

3) СН3СН2СН2ОН

4) СН2=СН-СООН

5) СН3СН(ОН)СООН

20. рН=12 мәнінде аланиннің келтірілген түрінің қайсысы басым түседі?

1)

2)

3)

4)

5)

21. рН=2 мәнінде валиннің келтірілген формалардың қайсысы басым түседі?

1) 1

2)

3)

4)

5)

22. Тирозин ацилдеуреакциясынатүседі. Осы реакциянықандайреактивтіңкөмегіменжүзегеасыруға болады?

1) СН3 СН=О

2) (СН3СО)2О

3) CH3 С(О) CH3

4) СН3C(O) O СН3

5) СН3 С(О) СН2 СI

23.Треониннің күрделі эфир түзуреакциясы қай реактивтердің көмегімен жүреді

1) FeCl3

2) H3PO4

3) NaOH

4) KMnO4

5) Сu(OH)2

6) СН3СООН

24. Зерттелінетін сұйықтық қыздыру кезінде нингидринмен күлгін түс береді. Сынауықта қандай зат бар?

1) ақуыз

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 273; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.108.205
Генерация страницы за: 0.109 сек.