Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До виконання дипломних робіт
студентами факультету товарознавства і торговельного підприємництва за напрямом підготовки

030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

 

 

Харків 2012

 
 

 


Розглянуто і схвалено на методичному семінарі кафедри товарознавства та експертизи товарів, протокол № від 2012 р.

 

 

Затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету товарознавства і торговельного підприємництва ХДУХТ, протокол № від 2012 р.

 

Рецензент: проф. Одарченко М.С.,

проф. Головко М.П.


ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення 4
2. Керівництво дипломною роботою 4
3. Послідовність виконання дипломної роботи 5
4. сТРУКТУРА ТА ЗМІСТ дипломної робОТИ 10
5. Вимоги до змісту і структури дипломної роботи 19
5.1. Загальні вимоги та структура дипломної роботи 19
5.2. Зміст 19
5.3. Основні частини дипломної роботи 20
5.4. Висновки 22
5.5. Список використаних джерел 23
5.6. Додатки 24
6. Правила оформлення ДИПЛОМНОЇ роботи 25
6.1. Загальні вимоги 25
6.2. Нумерація 26
6.3. Подання текстового матеріалу 27
6.4. Ілюстрації 29
6.5. Таблиці 31
6.6. Формули 32
6.7. Посилання 33
6.8. Додатки 34
7. Підготовка до захисту та захист ДИПЛОМНОЇ роботи 35
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
Додатки 40

 


1. Загальні положення

Система навчання у вищій школі – багатогранний процес, який складається з цілого ряду взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає самостійна робота студентів. Одним із найважливіших видів самостійної роботи являється дипломна робота.

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Метою виконання дипломної роботи є осмислення проблеми, застосування теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо об'єкта дослідження.

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і містити аналіз проблеми дослідження; реальні пропозиції щодо розширення асортименту, забезпечення та поліпшення якості товарів, надання послуг, удосконалення діяльності на досліджуваному підприємстві; бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота виконується за матеріалами реальних підприємств, організацій, об'єднань будь-якої форми власності, які є юридичними особами.Тема дипломної роботи має відображати проблематику напрямів діяльності і основних виробничих функцій та типових завдань, що формують складові професійної компетентності бакалавра.

Тематика дипломних щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрі досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у перевірці робіт.

2. Керівництво дипломною роботою

Керівництво дипломними роботами доручають кваліфікованим викладачам кафедр: товарознавства та експертизи товарів; товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки; товарознавства в митній справі.

Обов'язки наукового керівника дипломної роботи:

§ надавати допомогу у виборі теми, розробці плану (змісту) дипломної роботи; доборі літератури, методології та методів дослідження та ін.;

§ аналізувати зміст роботи, висновки і результати дослідження;

§ визначати поетапні терміни виконання роботи;

§ контролювати відповідності змісту роботи обраній темі, наукової і практичної самостійності виконання студентом завдань, обґрунтованості висновків і пропозицій;

§ контролювати виконання дипломної роботи;

§ перевіряти окремі розділи і в цілому дипломну роботу;

§ доповідати на засіданнях кафедр товарознавства та експертизи товарів, товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, товарознавства в митній справі про виконання та завершення роботи.

Бажано, щоб керівництво дипломною роботою здійснювалось тим же викладачем, який керував курсовими роботами.

Після виконання окремих розділів дипломної роботи студент подає їх керівнику на перевірку.

Перевірені розділи студент доопрацьовує чи перероблює у відповідності до вказаних зауважень, а після закінчення узгодження з керівником оформлює згідно з вимогами, що пред'явлені до роботи.

Дипломні роботи виконуються студентами в лабораторіях кафедр товарознавства та експертизи товарів, товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, товарознавства в митній справі, в читальних залах університету, бібліотеках міста, в комп'ютерних класах і обчислювальному центрі ХДУХТ.

При необхідності виконання деяких розділів за межами університету (на підприємствах промисловості, торгівлі, в науково-дослідних та експертних установах тощо) студент зобов'язаний одержати дозвіл керівника роботи і завідуючого кафедрою.

3. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Дипломна робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником.

Раціональніше організувати роботу над дипломною роботою, правильно розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити обрану тему допоможе алгоритм написання дипломної роботи. Він дисциплінує студента, лімітує термін, відведений на вибір теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, оформлення і захист дипломної роботи.

Дипломну роботу доцільно виконувати в такій послідовності:

§ вибір теми, ознайомлення з нею, її обґрунтування;

§ виявлення та підбір літератури з теми;

§ з'ясування об'єкта і предмета, визначення мети і завдань дослідження;

§ вивчення та конспектування літератури з теми роботи;

§ складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником;

§ написання вступу та огляду літератури з теми дослідження;

§ викладення тексту роботи згідно з її структурою;

§ проведення експерименту та представлення результатів у роботі;

§ формулювання висновків і рекомендацій;

§ оформлення списку використаних джерел та додатків;

§ подання чорнового варіанту роботи науковому керівникові, перевірка науковим керівником;

§ усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника;

§ остаточне редагування тексту, чистове оформлення роботи, підготовка її до захисту.

Виконання дипломної роботи організується відповідно до графіка, затвердженого деканатом факультету товарознавства і торговельного підприємництва.

Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

• підготовчий;

• основний етап;

• заключний етап.

Підготовчий етап.Цей етап починається з вибору теми дипломної роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, закріплених за кафедрами товарознавства та експертизи товарів; товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки; товарознавства в митній справі та запропонованих керівником, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. Разом із керівником необхідно визначити межі розкриття теми та перелік установ, досвід роботи яких буде висвітлюватись у дослідженні.

Основний етап. Виконання завдань дослідження неможливо без ознайомлення з основними літературними (а можливо й архівними) джерелами з теми дипломної роботи.

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з’ясувати стан вивченості обраної теми сучасною наукою, щоб не повторювати в роботі загальновідомих істин, конкретніше точніше визначити напрями та основні розділи свого дослідження.

Бібліографічні виписки джерел краще робити на каталожних картках, щоб скласти з них робочу картотеку, яка, на відміну від записів у зошиті, зручна тим, що її завжди можна поповнювати новими матеріалами, контролювати повноту добору літератури з кожного розділу дипломної роботи, знаходити необхідні записи. Картки можна групувати у будь-якому порядку залежно від мети або періоду роботи над дослідженням.

У початковий період роботи над темою найзручнішою є розстановка карток в єдиному алфавіті прізвищ авторів та назв видань. Можна згрупувати картки в картотеці за основними питаннями, що розкривають зміст теми дипломної роботи. Тоді на каталожних роздільниках олівцем пишуть назви основних структурних частин роботи: Вступ, Розділ (його назва), Висновки та ін. Картотека наповнюється картками відповідно до теми розділів і підрозділів, щоб своєчасно звернути увагу на недостатню кількість матеріалу з того чи іншого питання. Доцільно використовувати дублювання карток у різних розділах та підрозділах, якщо в статті або монографії розкрито комплекс питань з теми дослідження.

Складену з теми роботи картотеку необхідно дати на перегляд науковому керівникові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в першу чергу, а також ті, які слід виключити з картотеки або включити до неї.

Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з’ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Треба переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому автором.

Читаючи видання треба уважно стежити за ходом авторської думки, вміти відрізняти основні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить. З’ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті.

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам’ятати тему дипломної роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат.

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його дослідження.

Правильна та логічна структура дипломної роботи – це запорука успіху розкриття теми.

Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням.

Готуючись до викладення тексту дипломної роботи, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів.

Щодо кожного розділу дипломної роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом основними методами дослідження: спостереженням, експериментом, анкетуванням, математичними методами обробки кількісних даних, методом порівняльного аналізу та ін. Найкращих результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що залежно від особливостей теми дослідження, специфіки предмета і конкретних умов окремі методи можуть набути переважного значення.

Накопичуючи та систематизуючи факти, треба вміти визначити їх достовірність і типовість, найсуттєвіші ознаки для наукової характеристики, аналізу, порівняння. Таким чином, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дає змогу виконання основного завдання дипломного дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.

Заключний етап.На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до дипломної роботи, оформлення списку літератури та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина дипломної роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість; розкривається структура роботи, її основний зміст. Якщо студент вирішив не торкатися деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.

Логічним завершенням дипломної роботи є висновки. Головна їх мета — підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного функціонування культурологічних і документних систем, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення. Основна вимога до висновків — не повторювати змісту вступу, основної частини роботи і висновків, зроблених у розділах.

Список використаної літератури складається на основі робочої картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості досліджуваної теми, є "візитною карткою" автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володіння навичками роботи з науковою літературою. «Список...» повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту.

Завершуючи написання дипломної роботи, необхідно систематизувати ілюстративний матеріал. Ілюстрації можна подавати у тексті або оформляти у вигляді додатків. Усі додатки повинні мати порядкову нумерацію та назви, що відповідають їхньому змісту.

Дипломну роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті. Це дозволяє вносити до тексту необхідні зміни і доповнення як з ініціативи самого автора, так і згідно з зауваженнями керівника.

Перш ніж представляти чернетку керівникові, треба ще раз переглянути, чи логічно викладено матеріал, чи є зв'язок між параграфами та главами, чи весь текст "працює" на головну ідею дипломної роботи. Такий уявний структурний аналіз роботи допоможе краще побачити нелогічність в її структурі та змісті.

У дипломній роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, не рекомендується вживати слова і вирази-штампи, вести виклад від першої особи: "Я спостерігав", "Я вважаю", "Мені здається", "На мою думку" тощо. Слід уникати в тексті частих повторень слів чи словосполучень.

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (Ю.М. Столяров, а не Столяров Ю.М., як це прийнято в списках літератури).

Завдання студента — якомога раніше подати чернетку керівникові. Вважається нормою, коли дипломна робота переробляється кілька разів. Навіть досвідчені автори неодноразово допрацьовують свої роботи.

 

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

До виконання дипломних робіт студент повинен себе готувати у процесі проходження навчального курсу, привчаючи себе до самостійної роботи.

Тема дипломної роботи повинна відповідати профілю майбутнього фаху студента, враховувати можливості виконання її практичної і експериментальної частини. Вона повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” тощо, в яких не відбито в достатній мірі суть проблеми.

За кафедрами факультету товарознавства і торговельного підприємництва закріплена наступна тематика дипломних робіт:

- кафедра товарознавства та експертизи товарів: харчові продукти; вторинна сировина; пакувальні матеріали; послуги;

- кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки: харчові продукти; організації та підприємства оптової й роздрібної торгівлі;

- кафедра товарознавства в митній справі: непродовольчі товари; квіти.

Студент може запропонувати свою тему дипломної роботи, обґрунтовуючи її актуальність, чи вибрати з числа вказаних у наведеній нижче тематиці дипломних робіт. Остаточне формулювання теми дипломної роботи здійснює керівник.

Тема дипломної роботи закріплюється за кожним студентом відповідно його особистої письмової заяви (додаток А).

Нижче наведено перелік приблизних тем дипломних робіт.

 

Теми дипломних робіт

 

1. Дослідження якості (назва товару), що виробляється на підприємстві (за матеріалами «…»)

2. Порівняльна оцінка якості пакувальних матеріалів для (назва товару)

3. Оцінка якості квітково-декоративної продукції, яка реалізується (назва підприємства)

4. Порівняльна оцінка якості (назва квітів) вітчизняного та іноземного вирощування

5. Порівняльна товарознавча характеристика (назва товару), що реалізується у супермаркеті «…»

6. Товарознавча оцінка якості (назва товару), що виробляється на підприємстві (за матеріалами «…»)

7. Дослідження споживних властивостей (назва товару), що реалізується (назва підприємства)

8. Дослідження асортименту і якості (назва товару), що реалізується у супермаркеті «…»

9. Структура асортименту та якість (назва товару), що реалізується у торговельній мережі м. Харкова

10. Товарознавча оцінка якості (назва товару) різних виробників під час їх реалізації

11. Товарознавча характеристика (назва товару) та організація торгівлі ним

12. Товарознавча оцінка (назва товару) вітчизняних виробників, що реалізуються у торговій мережі міста Харкова

13. Оцінка якості послуг закладу ресторанного господарства (назва закладу)

14. Порівняльна оцінка послуг закладів готельного господарства та контроль їх якості

15. Порівняльна характеристика послуг роздрібної торгівлі

16. Особливості оцінки якості послуг оптової торгівлі, які надаються у м. Харків

17. Дослідження стану ринків різного виду у торговій мережі міста Харкова

18. Особливості оцінки надання побутових послуг

19. Товарознавча оцінка якості послуг торговельної мережі щодо виробництва кулінарної продукції

20. Товарознавча характеристика вторинної сировини, отриманої під час виробництва (назва товару) (за матеріалами «..»)

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури.

Приклади оформлення змісту дипломної роботи наведено нижче.

Дослідження якості (назва товару), що виробляється на підприємстві (за матеріалами «…»)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Класифікація та асортимент (товару)

1.2. Хімічний склад та харчова цінність (товару)

1.3. Чинники формування якості (товару) під час виробництва

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз ринку (товару) в Україні та за кордоном

2.2. Аналіз вітчизняних та міжнародних вимог до якості досліджуваного товару

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Об’єкти та методи дослідження

3.2. Характеристика підприємства (установи, об’єднання): форма власності, організаційно-правова форма, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічна база, чисельність працюючих, схема організаційної структури, організація охорони праці)

3.3. Аналіз асортименту, якості та споживних властивостей товару

3.4. Визначення рівня конкурентоспроможності товару (або позиціонування товару на основі маркетингових досліджень)

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 


Порівняльна оцінка якості пакувальних матеріалів для масла вершкового

 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Стан та тенденції розвитку пакувальної індустрії в Україні та світі

1.2. Класифікація і види тари для пакування молочних продуктів

1.3. Споживні властивості пакувальних матеріалів для молочних продуктів

1.4. Тенденції удосконалення упаковки молочних продуктів

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз вимог до упаковки для молока та молочних продуктів в ЄС та Україні

2.2. Аналіз чинників, які враховують при виборі пакувальних матеріалів для масла вершкового

2.3. Аналіз споживних властивостей традиційних і нових видів пакувальних матеріалів для масла вершкового

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Моніторинг застосування пакувальних матеріалів для вершкового масла в роздрібній мережі

3.2. Об’єкти та методи

3.3. Порівняльна оцінка якості упаковки масла вершкового в поліамідну упаковку, фольгу, крейдований пергамент з одностороннім покриттям, металізований папір

3.4. Дослідження залежності між термінами придатності масла вершкового і пакувальними матеріалами, які використовуються

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Товарознавча характеристика зерна, вирощеного на агрофірмі «…»

 

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Формування споживних властивостей нових сортів зерна

1.2. Класифікація зернових культур

1.3. Забезпечення контролю якості та безпеки зерна

1.4. Оцінка біологічної різноякісності пшениці

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз ринку зерна в Україні

2.2. Аналіз вітчизняних та міжнародних вимог до якості зерна

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Об’єкти та методи дослідження

3.2. Характеристика підприємства (установи, об’єднання): форма власності, організаційно-правова форма, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічна база, чисельність працюючих, схема організаційної структури, організація охорони праці)

3.3. Аналіз асортименту, якості та споживних властивостей зерна

3.4. Визначення рівня конкурентоспроможності зерна на основі маркетингових досліджень

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 


Споживні властивості квітково-декоративної продукції, яка реалізується (назва підприємства)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Асортимент і класифікація квітково-декоративної продукції

1.2. Споживні властивості та умови вирощування квіткової продукції

1.3. Упакування та транспортування квіткової продукції

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз ринку квітів в Україні та за кордоном

2.2. Аналіз вітчизняних та міжнародних вимог до якості квітів

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Об’єкти та методи

3.2. Характеристика підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічна база, чисельність працюючих, схема організаційної структури, організація охорони праці) що реалізує квіти

3.3. Товарознавча характеристика квітково-декоративної продукції

3.4. Удосконалення системи збуту квітів

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Аналіз діяльності роздрібного торговельного підприємства «…»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Оцінка стану роздрібної торговельної мережі України

1.2. Сутність, функції та принципи розвитку роздрібної торговельної мережі

1.3. Теоретичні аспекти дослідження відношення споживачів до торговельного підприємства

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз окремих форм і методів роздрібного продажу товарів

2.2. Соціально-економічні умови розвитку роздрібної торговельної мережі

2.3. Аналіз купівельної поведінки споживачів цільового сегменту

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Об’єкти та методи досліджень

3.2. Характеристика роздрібного торговельного підприємства «…»

3.3. Методи і технології продажу товарів в роздрібному торговельному підприємстві

3.4. Дослідження і аналіз відношення споживачів до роздрібного підприємства «…»

3.5. Додаткові послуги, що можуть бути задіяні на підприємствах соціально-орієнтованої роздрібної мережі (опис пропозицій, оцінка передбачуваного ефекту від реалізації пропозицій)

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 


Оцінка якості послуг закладу ресторанного господарства (назва закладу)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства

1.2. Класифікація послуг ресторанного господарства

1.3. Основні вимоги до якості та безпеки послуг закладів ресторанного господарства

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Аналіз нормативної документації, що регламентує послуги закладів ресторанного господарства

2.2. Характеристика методів обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1. Об’єкти та методи досліджень

3.2. Характеристика виробничо-торговельної структури закладу ресторанного господарства (форма власності, організаційно-правова форма, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічна база, чисельність працюючих, схема організаційної структури, організація охорони праці)

3.3. Номенклатура та асортимент обладнання, що застосовується у торговельних приміщеннях

3.4. Загальна характеристика меню та прейскуранта

3.5. Оцінка елементів обслуговування споживачів: зустріч та розміщення гостей, приймання та оформлення замовлення, передача замовлень на виробництво, отримання та подання буфетної продукції, подання замовлених страв та напоїв, розрахунок із споживачами.

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Дослідження споживних властивостей блузкових виробів, що випускає підприємство «…»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Стан виробництва і перспективи розвитку швейної промисловості

1.2 Класифікація і характеристика жіночого швейного одягу

1.3 Матеріали, що застосовуються у виробництві

1.4 Особливості моделювання і виробництва жіночого одягу

Висновки

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту жіночого одягу

2.2 Аналіз вимог до якості швейних виробів

Висновки

3. ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА

3.1 Об’єкти та методи досліджень

3.2 Характеристика підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, основні економічні показники діяльності, матеріально-технічна база, чисельність працюючих, схема організаційної структури, організація охорони праці) що виробляє швейні вироби

3.3 Дослідження асортименту блузкових виробів, що випускає підприємство

3.4 Визначення лінійних розмірів блузкових виробів

3.5 Оцінка художньо-естетичних показників якості бузкових виробів

3.6 Економічна оцінка ефективності підприємства

Висновки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Загальні вимоги та структура дипломної роботи

Оскільки дипломна робота є кваліфікаційною працею студента, її оцінюють не лише за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми і отриманими результатами, а й за рівнем виконання тих вимог, які ставляться до змісту, структури роботи та її оформлення.

Дипломна робота має строго визначену структуру. Вона повинна містити такі основні елементи, розміщені в певній послідовності.

Дипломна робота складається із:

· титульного аркуша;

· завдання на дипломну роботу;

· змісту;

· вступу;

· основної частини;

· висновків та пропозицій;

· списку використаних джерел;

· додатків.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і оформлюється відповідно до вимог, установлених вищим навчальним закладом (Додаток Б).

Верхня частина титульного аркуша дипломної роботи містить найменування вищого навчального закладу та його відомчої підпорядкованості. Нижче у правому кутку пишеться позначка допуску до захисту завідувача кафедрою. Далі вказують вид роботи (дипломна робота) та її назву. Нижче зліва зазначають факультет і групу студента, а справа – прізвище, ім'я, по батькові студента (у родовому відмінку), у центрі залишають місце для підпису. Нижче зліва наводять відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада). Внизу по центру зазначають місто і рік написання дипломної роботи (без слова «рік»).

Завдання на дипломну роботу складається студентом разом з науковим керівником, науковим консультантом, підписується ними і затверджується завідувачем кафедри (Додаток В).

 

5.2. Зміст

Зміст дипломної роботи відображається в плані, розробленому за участі наукового керівника.

У змісті випускної роботи повинні бути передбачені (умовно) теоретичний і дослідницький блоки. Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст (план) розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

Заголовки змісту мають точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати їх за іншою редакцією, послідовністю і підпорядкованістю порівняно із заголовками в тексті не можна.

Заголовки необхідно розмістити один під одним. Заголовок кожного наступного ступеня зміщують на три — п'ять знаків вправо відносно заголовка попереднього.

5.3. Основні частини дипломної роботи

 

У вступізазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень. Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перебільшувати 2,5-3 сторінки.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є товаром, послугою, підприємством.

У дипломній роботі об’єктами дослідження можуть бути:

Харчові продукти:зернові культури, крупа, борошно, хліб, хлібобулочні, сухарні, бубличні, макаронні вироби; свіжі, сушені, консервовані, ферментовані, заморожені фрукти, овочі, гриби продукти їхнього перероблення; крохмаль і крохмалепродукти, цукор та його замінники, мед, продукти бджолярства, цукристі, борошняні та національні кондитерські вироби, жувальні гумки; какао та продукти з нього; питна вода; чай, кава; чайні, кавові, безалкогольні, слабоалкогольні та алкогольні напої; спирт; виноградні та плодово-ягідні вина; прянощі і приправи; тютюн та тютюнові вироби; рослинні олії; жири тваринні, топлені, гідрогенізовані, переетерифіковані, фракціоновані, кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості; маргарин, мінарин, спред, майонез та соуси на його основі; воски тваринного та рослинного походження; молоко та вершки; кисломолочні, сухі та згущені молочні продукти; морозиво, харчовий лід, масло вершкове, сири та сирні продукти; яйця та яєчні товари; м'ясо свіже, охолоджене, заморожене, сублімоване; м'ясні субпродукти, ковбасні вироби, м'ясні копченості, консерви, напівфабрикати, кулінарні вироби, швидкозаморожені готові страви, водні нерибні об'єкти харчового використання, риба жива, охолоджена, заморожена; солоні, мариновані, сушені, в'ялені та копчені гідробіонти; консерви, пресерви, напівфабрикати і кулінарні вироби гідробіонтів; ікорні товари; харчові концентрати; функціоналі спеціальні, дієтичні та аналогові харчові продукти; інші продукти сільського господарства, мисливства та рибальства.

Непродовольчі товари:товари господарського призначення із пластмас, хімічні, силікатні побутові, метало господарські, побутові електричні; машини і прилади для роботи на присадибній ділянці; хімічні джерела енергії; меблеві та будівельні товари; текстильні, швейні, трикотажні товари та одяг; шкіряне, гумове, полімерне та валяне взуття; хутряні товари; товари культурно-побутового призначення: папір, картон та вироби з них, шкільно-письмові, канцелярські, музичні, спортивні та книжкові товари, іграшки, радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку та зображення, фототовари і відеокамери; ювелірні товари та побутові годинники; повітряні, водні, залізничні, автомобільні транспортні засоби та космічні апарати; галантерейні товари: текстильна, шкіряна та металева галантерея, щіткові вироби, дзеркала, галантерея із пластичних мас і виробних матеріалів, сувеніри і товари народних художніх промислів; нафта та нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали; аптечні товари; зброя.

Інші товари: вторинна сировина, відходи.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 135; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.180.248
Генерация страницы за: 0.044 сек.