Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура залікового кредиту
ВСТУП

ТЕРНОПІЛЬ 2011

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

“МАРКЕТИНГ”

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Для студентів заочної форми навчання

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів при вивченні дисципліни “Маркетинг”. Призначені для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» /Укл. І.Л.Піняк, С.В.Шпилик, Л. Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. – 34 с.

 

Методичні вказівки визначають зміст та структуру дисципліни „Маркетинг”, вимоги до підготовки студента з даного предмету, його місце та роль в структурі підготовки бакалавра, завдання для самостійної підготовки до захисту контрольних робіт, критерії оцінювання та питання для складання іспиту.

Рецензенти:

д.е.н., професор кафедри

промислового маркетингу

Бриндзя З. Ф.

 

 

д.т.н., професор, завідувач

кафедри економічної кібернетики

Рогатинський Р. М.

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри промислового маркетингу к.е.н., проф. Р. В. Федорович

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри промислового маркетингу. Протокол № 1 від 29 серпня 2010 р.

 

Схвалено й рекомендовано до друку методичною комісією факультету економіки і підприємницької діяльності. Протокол № від ______________2011 р.


ЗМІСТ

ВСТУП________________________________________________________4

Структура залікового кредиту_____________________________5

Зміст лекційного матеріалу відповідно

до структурування ___________________________________________6

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ______________9

Варіанти завдань для виконання

контрольної роботи_________________________________________11

Перелік питань для здачі

іспиту з дисципліни_______________________________________27

Рекомендована література_______________________________30


Метою дисципліни єформування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завдання вивчення дисципліни

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовища маркетингу;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;- сегментування ринку та-вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики;

стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу;

Предмет: загальні закономірності розвитку маркетингу в ринкових умовах, система маркетингу підприємства.

Міждисциплінарні зв'язки.Вивчення дисципліни «Маркетинг» базується на загальних знаннях дисциплін «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Статистика», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства» і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін.

№ п\п Змістовні модулі Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні заняття СРС Всього
МОДУЛЬ1.
1. ЗМ1 Сутність маркетингу та його сучасна концепція
2. Системи та характеристики сучасного маркетингу
3. ЗМ2 Якісний та кількісний аналіз ринку
4. Аналіз маркетингового середовища
5. Маркетингові дослідження
6. ЗМ3 Поведінка споживачів
7. Сегментація і позиціювання
  Всього
Форма модульного контролю - тестування
МОДУЛЬ 2.
8. ЗМ4 Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення
9. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів
10. ЗМ5 Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу
11. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій
  Всього
Форма модульного контролю - тестування
МОДУЛЬ 3.
12. ЗМ6 Дослідження конкурентів та завоювання переваг в конкурентній боротьбі
13. Міжнародний маркетинг
14. ЗМ7 Стратегічний маркетинг
15. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства
  Всього
Форма модульного контролю – тестування
  Всього:
  Форма модульного контролю - іспит

Зміст лекційного матеріалу відповідно до структурування

Номер лекції Перелік змістових модулів, тем лекцій, їх анотації
Модуль 1
                7,8                   14, 15     Змістовий модуль 1. Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Системи та характеристики сучасного маркетингу 1.Поняття маркетингу. Термінологія маркетингу. 2.Управління маркетингом. 3.Критика маркетингу з боку суспільства. 4.Вплив маркетингу на суспільство. 5.Вплив маркетингу на інших підприємців. 6.Громадські рухи та дії окремих осіб, спрямовані на регулювання маркетингу. 7.Просвітницький маркетинг (цивілізований маркетинг). 8.Етика маркетингу. [7, 10,23,24,26,27,28] Тема 2. Системи та характеристики сучасного маркетингу 1.Поняття комплексу маркетингу. 2.Види маркетингу. 3.Функції маркетингу. [1,5,9,11,26,27,28,30,31,32,35,36] Змістовий модуль 2 Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ринку 1.Якісний аналіз ринку. 2.Кількісний аналіз ринку. [1,5,9,11,26,27,28,30,31,32,35,36] Тема 4. Аналіз маркетингового середовища 1. Мікромаркетингове середовище 2. Макромаркетингове середовище 3. Особливості контрольованих, відносно контрольованих та не контрольованих факторів маркетингового середовища. [1,5,9,11,26,27,28,30,31,32,35,36] Тема 5. Маркетингові дослідження 1. Суть і визначення системи маркетингової інформації, її підсистеми. 2. Маркетингові дослідження як інструментарій забезпечення функціонування концепції маркетингу. 3. Типи маркетингових досліджень. 4. Види маркетингової інформації. 5. Основні етапи маркетингових досліджень. [2,6,10,14,16,29,33] Змістовий модуль 3 Тема 6. Поведінка споживачів 1. Класифікація споживачів 2. Модель купівельної поведінки 3. Характеристики покупців, що впливають на їх поведінку при покупці 4. Особистісні та психологічні фактори 5.Напрями вивчення споживачів [2,6,10,14,16,29,33] Тема 7. Сегментаця і позиціювання 1. Поняття і сутність сегментації 2. Етапи сегментування 3. Види сегментації 4. Критерії сегментації ринку 5. Стратегія і можливості сегментації ринку 6. Поняття сегмента і ніші ринку 7. Множинна сегментація 8.Вибір цільових сегментів [2,6,10,14,16,29,33] Модуль 2 Змістовий модуль 4 Тема 8. Маркетингова цінова політика 1. Цілі цінової політики. 2. Фактори, що на неї впливають. 3. Цінові стратегії. 4. Методи ціноутворення. 5. Пристосування ціни. [1, 3, 5,6,8,26,27,28,34] Тема 9. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів 1. Класифікація товарів та асортиментна політика. 2. Життєвий цикл товару. 3. Якість і конкурентоспроможність товару. 4. Товарні знаки і упаковка 5. Інноваційна політика підприємства. 6. Етапи розробки нового товару. [1, 3, 5,6,8,26,27,28,34] Змістовий модуль 5 Тема 10. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу 1. Поняття розподілу. 2. Визначення каналу збуту та його функцій. 3. Структура ( конфігурація ) канала. 4. Види каналів. 5. Системи збуту та їх види. 6. Типи посередників. 7. Визначення стратегії розподілу. 8. Процес формування системи збуту. 9. Визначення стратегії розподілу. 10. Відбір партнерів по збуту. 11. Конфлікт цілей. 12. Конкуренція між партнерами по збуту. 13. Методи забезпечення ефективного функціонування розподільчої мережі. 14. Маркетингові системи та їх види. 15. Мотивація, контроль та оцінка діяльності партнерів по збуту. 16. Методи визначення ефективності функціонування системи розподілу. [23,24,26,27,28] Тема 11. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій 1. Формування системи маркетингових комунікацій. 2. Фактори, що визначають структуру маркетингових комунікацій. 3. Розробка плану маркетингових комунікацій. 4. Характеристика реклами як засобу комунікації. 5. Роль і особливості засобів стимулювання збуту. 6. Принципи організації особистого продажу як засобу комунікації. 7. Паблік рілейшенз в системі маркетингових комунікацій. [23,24,26,27,28] Модуль 3 Змістовий модуль 6 Тема 12. Дослідження конкурентів та завоювання переваг в конкурентній боротьбі 1. Привабливість галузі та конкурентна боротьба в галузі. 2. Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції. 3. Дослідження основних конкурентів. 4. Привабливість галузі та конкурентна боротьба в галузі. [11, 16,23,24,26,27,28] Тема 13. Міжнародний маркетинг 1. Поняття міжнародного маркетингу 2. Сутність і завдання міжнародного маркетингу 3. Концепції міжнародного маркетингу 4. Принципи, середовище міжнародного маркетингу 5. Експортна товарна політика [11, 16,23,24,26,27,28] Змістовий модуль 7 Тема 14. Стратегічний маркетинг 1. Поняття стратегії маркетингу. 2. Формування корпоративної моделі стратегічного планування. 3. Використання методик потфельного планування . 4. Стратегії підвищення конкурентоздатності підприємства. [15,17,18,19,20,21,22,26,27,28] Тема 15. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства 1. Створення системи маркетингу. 2. Сутність і підходи до організації маркетингової діяльності. 3. Типи організації маркетингової діяльності. 4. Принципи контролю маркетингової діяльності. [15,17,18,19,20,21,22,26,27,28]

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 77; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.3.207
Генерация страницы за: 0.007 сек.