Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Котлер Ф. Маркетинг . Загальний курс / Ф.Котлер, Г. Армстронг. – 5-те видання. –М.–.Видавничий дім „Вільямс”, 2001. – 608 с
Варіант 25

Варіант 24

Варіант 23

Варіант 22

Варіант 21

Варіант 20

Варіант 19

Варіант 18

Варіант 17

Варіант 16

Варіант 15

Варіант 14

Варіант 13

Варіант 12

Варіант 11

Варіант 10

Варіант 9

Варіант 8

Варіант 7

Варіант 6

Варіант 5

Варіант 4

Варіант 3

Варіант 2

Варіант 1

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи

Студентами-заочниками виконується одна контрольна робота, яка є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студента.

У зміст роботи входять 3 теоретичних питання і задача.

Варіант студенту слід вибирати за останніми двома цифрами залікової книжки.Контрольна робота виконується на основі вивчення навчальної літератури. У рукописному виконанні робота повинна бути написана акуратно, без скорочення слів. Допускається оформляти роботу в учнівському зошиті. Наприкінці роботи слід навести перелік посилань.

Закінчена контрольна робота здається старшому лаборанту кафедри промислового маркетингу університету у термін, визначений відповідним графіком. Контрольна робота рецензується викладачем кафедри. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем. Консультації викладач проводить протягом семестру відповідно до розкладу кафедри.

Критерії оцінки контрольної роботи такі:

- оцінка “Зараховано” ставиться за умов, що зміст роботи відповідає заданому варіанту, відповіді на питання грамотні, чіткі, повні, добре і грамотно обгрунтовані, робота акуратно оформлена і студент при співбесіді за матеріалом роботи дав обгрунтовані відповіді;

- оцінка “Незараховано” ставиться за умов, що робота слово в слово переписана з підручника, відповіді не розкривають теми питання, допущені принципові помилки, робота не вичитана, неохайно оформлена або студент при співбесіді по матеріалу роботи не зміг дати обгрунтованої відповіді.

Якщо контрольна робота зарахована, то студент вважається допущеним до іспиту.

Таблиця закріплення варіантів контрольної роботи для студентів заочного відділення
№ варіанта Останні дві цифри у номері залікової книжки студента

Питання1. Концепції маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин.

2. Класифікація маркетингової інформації.

3. Методи маркетингових досліджень

Задача

ТОВ "Медприлад" готується до випуску нової моделі безпечного цифрового термометра. Менеджер з маркетингу оцінив конкурентоспроможність новинки стосовно товару основного конкурента як 2,13. Використовуючи модель ціноутворення, що базується на конкуренції визначіть можливу ціну, якщо ціна ртутного термометра основного конкурента становить 3,7 грн. Які ще фактори впливають на формування ціни новинки?

Питання

1. Сутність маркетингу та його основні категорії.

2. Поняття товару і класифікація товарів в теорії маркетингу.

3. Види маркетингу за попитом.

Задача

Туристична фірма хоче подати рекламне оголошення розміром 1/8 полоси в одній із регіональних газет про організацію зимового відпочинку- в Карпатах. Допоможіть менеджерові з питань реклами фірми вибрати оптимальний рекламоносій, беручи до уваги охоплення, даним виданням цільової аудиторії і показник питомих рекламних витрат. Характеристики газет наведено в таблиці:

 

Видання Загальна характеристика Тираж Вартість реклами 1/8 полоси, грн
Газета А Газета Б Газета С Газета для широкого загалу Молодіжна газета Для ділових людей 270000 85000 6200

Виконайте розрахунки, обгрунтуйте вибір оптимального рекламоносія.

Питання

1. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів.

2. Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку.

3. Асортиментна політика підприємства.

Задача

У таблиці 1 наведені витрати пов’язані з реалізацією товару у різних каналах.

Таблиця 1

Канали розподілення Витрати, у.г.о
постійні змінні, на од. товару
ТОВ «Кредо» 1 2,8
ТОВ «Олімп» 3,0
Власний канал 2,7

З використанням витратного підходу оберіть оптимальний варіант каналу збуту продукції підприємства у розмірі:

а) 25 партій; б) 80 партій.

Питання

1. Позиціонування товару на ринку.

2. Рівні розподілу.

3. Моделювання поведінки покупців.

Задача

Фірма, що діє на ринку туристичних послуг пропонує десятиденний тур по Італії. Ціна однієї путівки 600 дол. Постійні витрати - 8900дол,. зміні виграти - 235дол. Якщо фірма вирішить знизити ціну на 50дол., то скільки путівок вона буде змушена продати щоб відшкодувати витрати на організацію поїздки.

Питання

1. Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів.

2. Основні фактори, що визначають процес прийняття рішення про купівлю

3. Методи ціноутворення.

Задача

Підприємство "Наталі", виробник солоних ласощів продало в 2010 р, продукції на О1=700 тис. грн. На ринку солоних ласощів за той самий період конкуренти продали товарів на суму Ок=5000 тис. гри. (обсяг продажу найпотужнішого з конкурентів О2=1050 тис. грн.).

Представники служби маркетингу після ринкових досліджень виявили, шо при використанні активної маркетингової програми місткість ринку в 2011 р. може збільшитися до М=8500 тис. грн.

Визначіть:

а) яку частку ринку солоних ласощів захопило підприємство в 2010 р.?

б) знайдіть відносну частку ринку стосовно основного конкурента в 2010 р.

в) на скільки вже використаний маркетинговий потенціал продажу солоних виробів?

Питання

1. Концепція життєвого циклу товару.

2. Фактори, що впливають на поведінку покупців

3. Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві.

Задача

АТ "'Надія" планує отримати цільовий прибуток у розмірі 250 тис. грн. Досвід роботи на даному ринку й аналіз діяльності за попередні роки дали можливість менеджерові товариства встановити оптимальну ціну, на товар 1,8 грн/од. Річні постійні витрати на виробництво і збут товару становлять 273тис. грн, а зміні 0,57 грн/од.

Розрахуйте точку беззбитковості даного товару та обсяг продажу, при якому товариство зможе отримати цільовий прибуток у запланованому обсязі. При розрахунках вважайте річні постійні виграти незалежні від обсягів продажу.

 

Питання

1. Процес персонального продажу.

2. Розроблення програми рекламної діяльності.

3. Розвиток вертикальних маркетингових систем розповсюдження.

Задача

Підприємство машинобудівної галузі виробляє верстати з ЧПУ. Визначіть місткість ринку, якщо задані такі дані по галузі:

- к-ть підприємств - користувачів верстатів з ЧПУ - 110;

- середньо статистичний річний прибуток такого виробництва становить – 57 тис.грн,

- частка прибутку, що її у середньому витрачає представництво галузі на технічне переоснащеннся, становить К1=18%;

- К2-32% - питома вага витрат на машини і обладнання у частці прибутку, що її визначає К1%;

- КЗ-8% - питома вага витрат на металообробне обладнання у сумі витрат, що іх визначає коефіцієнт К2%;

- К4=25% - прогнозована питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт К23%,

Який ви знаєте інший метод розрахунку місткості ринку і за яких умов його доцільно використовувати?

Питання

1. Маркетингові стратегії зростання.

2. Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження різних рівнів.

3. Сутність та роль маркетингових досліджень у маркетинговій діяльності підприємства.

Задача

Компанія "Алекс" - невелике приватне підприємство, що випускає особливий електродріт. Даний сектор промисловості, крім "Алекс", охоплює ще 30 підприємств конкурентів із сукупним річним оборотом 600 тис. грн. Річний оборот компанії "Алекс" становить 74 тис. грн.

Розрахуйте частину ринку, що її захопила компанія "Алекс". Які маркетингові заходи ви могли б порекомендувати компанії для збільшення своєї частини ринку?

Питання

1. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з громадськістю.

2. Структура ціни.

3. Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу.

Задача

Побудуйте матрицю БКГ для товару А і Б і визначте стратегію фірми відносно цих товарів.

 

Економічна характеристика СЗГ

Товар А А Б Б
Показники
Рост ринку, %
Відносна доля на ринку, %
Обсяг реалізації, тис. грн.

Питання

1. Функції каналів розповсюдження.

2. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.

3. Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства

Задача

Парфумерна фірма закупила і запустила в дію нові обладнання для виробництва рідкого крему для рук, івестувавши в це 410 тис. грн. Продуктивність нового обладнання - 20 тис, флаконів крему на рік. Змнні витрати V-1,35грн/од., постійні витрат F - 69600грн. в рік.

Використовуючи метод надбавок, визначіть ціну нового крему, якщо фірма хоче отримати 22% прибутку від ціни продажу товару.

Перевірте чи буде виконана при тому умова, висунута керівництвом фірми: отримувати щорічно не менше 15% прибутку на інвертований капітал.

Питання

1. Характеристика інтенсивного, селективного та ексклюзивного розповсюдження.

2. Види та функції упаковки.

3. Види та особливості посередників.

Задача

Проводячи аналіз конкурентоспроможності нової сокодавки фірми "Гала", фахівці фірми визначили, що, індекс її технічних параметрів стосовно базового виробу основного ринкового конкурента становить Іт.п=0,92. Допоможіть фахівцям фірми завершити аналіз і визначіть інтегральний показник конкурентоспроможності сокодавки "Гала", якщо:

Ц "Гала"=76 грн; Цконкур=98грн.

Врахуйте також споживання сокодавками електроенергії:

W"Гала'' =1080 кВт*год; Wконкур=970 кВт* год.

Тариф за електроенергію Тw=11 коп/кВт*год.

Питання

1. Методи розрахунку комунікаційного бюджету.

2. Види маркетингової інформації.

3. Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки ринку (матриця БКГ), конкурентоспроможності та привабливості ринку.

Задача

Для визначення ціни на новий товар порфумерна фірма "Ліна" вирішила використати модель ціноутворення, що базується на попиті. Було проведене ринкове тестування нових парфумів при різних рівнях цін у діапазоні від Ц1 =8.6 грн, до Цп=4,1 грн. Обсяг збуту при тому зріс від N1=3280 одиниць до Nn=6976 одиниць.

Кореляційно-регресійний аналіз показав ,що взаємозв’язок між ціною і попитом визначає рівняння регресії

N=9454-810*Ц

Постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції Р=7450 грн., змінні витрати на одиницю V=3,7 грн,

Визначіть:

1) оптимальну ціну на товар методом максимізації поточного прибутку;

2) рівень збуту, якицй відповідає оптимальній ціні;

3) собівартість продукції при даному рівні в-ва і збуту;

4) рівень критичного збуту при даній ціні, нижче якого фірма не отримуватиме прибутків.

Питання

1. Види та особливості посередників.

2. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

3. Стратегії ціноутворення.

Задача

Електротехнічна фірма "Темп" виробляє обігрівачі для офісів та побутових споживачів. Для встановлення ціни на нову модель обігрівача фірма вирішила застосовувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за основу продукцію свого основного конкурента. При тому вона хоче отримати прибуток у розмірі не меншому 25% від собівартості (собівартість становить 62,2 грн/од.) Аналіз конкурентоспроможпості показав, що індекс техн. параметрів Іт.п =0,86, а індекс ек. параметрів

І е.п=0,94. Ціна базового виробу товару конкурента - 86грн. Визначіть ціну нового обігргвача і перевірте граничний рівень прибутковосгі, встановлений фірмою.

Питання

1. Поняття маркетингової інформаційної системи.

2. Види маркетингу.

3. Три рівні товару.

Задача

АТ "Норд" розглядає можливість виходу на ринок даної країни, з холодильнтками марки ''Фріз" і "Сіріус" Параметри якості холодильників наведено в табл.1, а їх вартісні характеристики - в табл.2. Основний конкурент - "Лехел".

Табл.1.

Параметр Розміри "Фріз" "Сіріус" "Лехел" Коеф.знач.%%
1. 2. 3. 4. 5. Надійність Температура Ємкість Дизайн Об'єм тис.год. С дм3 бал л -15 6 -12 -12

Табл.2.

Вартісні х-ки "Фріз" "Сіріус" "Лехел"
Ціна, грн Сумарні витрати споживачів за весь термін експлуатації, грн. 1700 5000

Визначіть інтегральні показники конкурентоспроможності двох марок холодильників "Норд" стосовно холодильника '"Лехел" і прийміть рішення щодо доцільності виходу на досліджуваний ринок.

Питання

1. Фактори мікро та макросередовища.

2. Якісний і кількісний аналіз ринку.

3. Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення

Задача

Львiвська кондитерська фiрма ,,Свiточ” плануе вийти з новою маркою карамелi на певний географiчний регiон.

Необхiдно визначити мiсткiсть ринку для товару в цьому географiчному регiонi, якщо вiдомi такi данi:

- чисельнiсть населения даного рейону n=28700 осіб;

- середньомiсячний дохiд на душу населення Д=285 грн./ особу;

- питома вага коштiв, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчуваня, К1=32%;

- питома вага коштiв, що їх витрачають на кондитерськi вироби, К2=5%, iз суми, яку описує коефiцiєнт К1;

- питома вага коштiв, що їх витрачають на цукерки, К3 =47%, iз суми, яка визначаеться коефiцiентом К2;

- питома вага коштiв, що їх витрачають на карамельнi цукерки,

- К4 =25%, iз суми, яку визначає коефiцiєнт К3 .

Питання

1. Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень.

2. Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних об'єктів.

3. Методи ціноутворення.

Задача

Фірма, що діє на ринку туристичних послуг ,пропонує десятиденний тур до Італії.

Досвід туристичних фірм підказує ,що може бути реалізовано 25 путівок за початковою ціною 600 дол. Зниження ціни на тури цього класу на 10% збільшує попит у 1,5 рази. Визначіть цінову еластичність і зробіть висновки.

Питання

1. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства.

2. Позиціонування товару на ринку.

3. Особливості договірних вертикальних маркетингових систем розповсюдження.

Задача

За даними останнiх мiсяцiв пiдприємство, що виробляє електричнi млинки для кави, зауважує значне скорочення обсягiв збуту. Їх продавали за цiною Ц1=25грн./один. Оскiльки конкуренти за цей перiод цiни не змiнювали, менеджер iз маркетингу розмiрковує, чи варто змiнювати цiну.

Вiддiл маркетингових дослiджень, аналiзуючи вплив цiни на динамiку попиту, визначив еластичнiсть попиту на електричнi млинки для кави вiд цiни на рiвнi Е= -2,7%.

Чи порадили б Ви менеджеру прийняти рiшення про зниження цiни на 3 грн./один., якщо дотепер щомiсяця у середньому продавалось N1=670 одиниць товару, змiннi витрати на виробництво i продаж одного млинка для кави становлять V=17 грн./один., а постiйнi витрати F=1275 грн. у мiсяць? Треба, щоб балансовий прибуток досягав не менше, нiж 18% вiд обсягiв продажу.

 

Питання

1. Внутрішнє середовище підприємства.

2. Поняття конкурентоспроможності продукту.

3. Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу.

Задача

Необхiдно дослiдити доцiльнiстъ збiльшення обсягiв продажу товарiв на певному сегментi, виходячи з таких умов:

- мiсткiсть даного сегмента становить М= 193 тис грн.;

- фактичний обсяг збуту товарiв у звiтному роцi О1=47,05 тис.грн.;

- запланований обсяг збуту в наступному роцi О2 =52,96 тис.грн.;

- цiна продажу товару у звiтному i наступному роцi не змiнюсться i становить Ц=9,7 грн./один.;

- собiвартiсть виробництва i продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звiтному й наступному роках не змiнюється і становить С=6,3 грн./один.;

- для досягнення запланованих обсягiв збуту в наступному роцi необхiдно витратити на маркетинговi заходи В2 =12 тис.грн., тодi як у звiтному роцi витрачалось на маркетинг лише В1=7 тис.грн.

Визначiть:

1) частку ринку, що її захопило пiдприємство у звiтному роцi Ч1, та частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч2;

2) фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очiкуваний прибуток у наступному роцi П2;

3) зробiть висновок щодо доцiльностi збiльшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою даного пiдприємства є максимiзацiя поточних прикбуткiв.

Питання

1. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

2. Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів.

3. Види цінових стратегій

Задача

Проведіть вибір цільового ринку за даними таблиці.


 

Фактори вибору Вага фактора Оцінка фактора (1-10 балів)
Рівень прибутку в сегменті 0,2
Перспективи росту в сегменті 0,3
Сила конкуренції 0,3
Обсяг сегменту 0,1
Перспективи росту конкуренції 0,1

Проведіть аналіз розрахунків.

Питання

1. Сутність та завдання організації маркетингу.

2. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

3. Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства.

Задача

Електротехнiчна фiрма ,,Темп” виробляє обiгрiвачi для офiсiв та побутових споживачiв i успiшно конкурує на українському ринку з вiтчизняними та закордонними виробниками.

Для встановлення цiни на нову модель обiгрiвача фiрма вирiшила застосувати конкурентну модель цiноутворення, беручи за основу продукцiю свого основного конкурента. При тому вона хоче отримувати прибуток у розмiрi не меншому 25% вiд собiвартостi продукцiї (вона становить 62,2 грн./один.).

Маркетологи фiрми провели аналiз конкурентоспроможностi нового товару вiдносно базового виробу конкурента. Аналiз показав, що за технiчними параметрами новий вирiб поступається базовому (iндекс технiчних параметрiв І т.п.= 0,86), але за економiчними параметрами має кращi позиції (І е.п.=0,94). Цiна базового виробу конкурентiв — 86 грн.

Питання

1. Концепції маркетингової діяльності підприємства на ринку.

2. Три рівні товару.

3. Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства.

Задача

Фірма "М.Фітнес" є виробником тренажерів. Початкова ціна "Ідеального тренажера" становила 100 дол. Фірма вирішила знизити ціну на 25%. Визначте рівень беззбиткового виробництва у вартісному вираженні, використовуючи як стару, так і нову ціну, якщо:

Постійні витрати, дол.:

-виробничі витрати 1600000

-маркетингові витрати 200000

-адміністративні та ін 600000 Змінні витрати, дол.:

-виробничі 30

-маркетингові 10

-адміністративні та ін 10

Питання

1. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.

2. Стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

3. Характеристика етапів життєвого циклу.

Задача

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури виробничого

призначення включає п'ять стратегічних бізнес-одиниць (СБО); дані про продажі цих СБО і їх конкурентів приведені нижче:

 

СБО Продажі в млн. шт. К-сть конкурентів Продажі трьох осн. конкурентів   Темпи зростання ринку, %
A 1,0 1,4/1,4/1,0
B 3,2 3,2/3,2/2,0
C 3,8 3,8/3,0/2,5
D 6,5 6,5/1,6/1,4
E 0,7 3,0/2,5/2,0

Проаналізуйте портфель фірми методом ВСG і дайте свій діагноз ії стану. Що ви можете порекомендувати для кожної СБО?

Питання

1. Історичні передумови виникнення маркетингу.

2. Показники кількісного аналізу ринку.

3. Етапи процесу маркетингового дослідження.

Задача

Фірма "Альфа" продає товар, попит на який характеризується високою ціновою еластичністю. Об'єм продаж 30000 виробів у рік. Структура ціни така:

- прямі витрати на один виріб 9,9 грн.

- постійні витрати та один виріб 3,3грн.

Всього 33,2грн.

Ціна продажу 19,8 грн.

Прибуток на один виріб 6,6 грн.

Фірма поставила собі завдання збільшити об’єм продаж на 3000 од. і виділила для цієї мети рекламний бюджет 39 тис.грн. в рік. Яке мінімальне підвищення ціни, при якому прибуток не зміниться?

Питання

1. Макро- та мікросередовище підприємства.

2. Особисті фактори, що впливають на купівельну поведінку споживачів.

3. Поняття, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба, попит, обмін, угода, ринок, сегмент ринку, комплекс складових маркетингу.

Задача

Порівнюються чотири марки мікрокомп'ютерів по чотирьох атрибутах зі степенню значимості відповідно: 0,40/0,30/0,20/0,10. З використанням десятибальної шкали отримані наступніоцінки по характеристиках:

А=10/8/6/4; Б=8/9/8/3; В=6/8/10/5; Г=4/3/7/8.

Зробіть якісний аналіз, послідовно використовуючи оцінку значимості і оцінку характерності. Порівняйте отримані результати і дайте їх інтерпретацію.

Питання

1. Внутрішнє середовище підприємства.

2. Фактори, що впливають на поведінку покупців

3. Концепції маркетингової діяльності підприємства на ринку.

Задача

Фірма виробляє натуральні соки в упаковці Тетра-пак і реалізує продукцію в районі міста, де проживають 10 тис. сімей, з них:

40% - сімей з низьким достатком;10% - з високим;решта — з середнім достатком.

За даними маркетингових досліджень, сім'ї з високим достатком купують за місяць 20 шт. товару, з середнім достатком — 10, з низьким достатком - 10 шт. за 4 місяці.

Визначить потенційну річну місткість ринку.


Перелік питань для здачі іспиту з дисципліни

1. Суть та причини розвитку маркетингу.

2. Основні категорії маркетингу.

3. Основні принципи маркетингу.

4. Основні функції маркетингу.

5. Сучасні тенденції розвитку маркетингу.

6. Управління маркетингом. Концепції управління маркетингом та види маркетингу.

7. Класифікація видів маркетингу.

8. Етапи процесу управління.

9. Поняття маркетингового середовища фірми.

10. Характеристика мікросередовища фірми і його вплив на здатність фірми обслуговувати своїх клієнтів.

11. Характеристика макросередовища фірми.

12. Значення маркетингової інформації для фірми.

13. Концепція системи маркетингової інформації.

14. Процес маркетингового дослідження.

15. Класифікація методів маркетингового дослідження.

16. Класифікація ринків та видів ринкового попиту.

17. Оцінка поточного попиту.

18. Загальна характеристика методів прогнозування, що використовуються в маркетингових дослідженнях.

19. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживача.

20. Модель прийняття рішення про покупку.

21. Ринки організованих споживачів і поведінка компаній-споживачів.

22. Привабливість галузі та конкурентна боротьба в галузі.

23. Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції.

24. Дослідження основних конкурентів.

25. Суть та поняття сегментації. Рівні сегментування.

26. Принципи, методи та критерії сегментації ринку.

27. Критерії вибору сегмента.

28. Оцінка і вибір цільових ринків.

29. Позиціонування з ціллю досягнення конкурентних переваг.

30. Процес стратегічного маркетингового планування.

31. Моделі прийняття стратегічних рішень.

32. Види маркетингових стратегій.

33. Суть товарної політики та фактори що впливають на її формування.

34. Поняття товару. Рівні товару.

35. Основні види класифікації товару.

36. Використання товарних марок.

37. Упаковка та її використання.

38. Товарний асортимент і товарна номенклатура.

39. Розробка нового товару.

40. Процес планування нової продукції.

41. Етапи життєвого циклу товару.

42. Суть ціноутворення.

43. Ціноутворення на різних типах ринків.

44. Методика розрахунку ціни.

45. Методи ціноутворення.

46. Основні стратегічні підходи до проблеми ціноутворення.

47. Державна політика регулювання цін.

48. Суть та поняття збутової політики.

49. Основні методи і системи збуту.

50. Суть та значення каналів розподілу.

51. Маркетингові системи.

52. Організація товароруху.

53. Гуртова торгівля.

54. Роздрібна торгівля.

55. Суть комунікаційної політики.

56. Реклама та її види.

57. Планування рекламної компанії.

58. Стимулювання збуту.

59. Розробка комплексного бюджету стимулювання.

60. Пропаганда.

61. Особистий продаж.

62. Організація служби маркетингу.

63. Планування маркетингу, його складові.

64. Розробка бюджету маркетингу.

65. Маркетинговий контроль і його типи.

66. План ревізії маркетингу.


Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; Под ред. Л. И. Евенко; Пер.с англ.– М.: Экономика, 1989.–519 с.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, X. Анн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2001. – 718 с.

3. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Балабанова Л.В., Холод В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 448 с.

4. Балабанова Л. В. Комплексна система управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингу / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко // Схід. – 2003. – №3.– С. 29.

5. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник / Л.В. Балабанова. –2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Знання-Прес, 2004.–645с.

6. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2004. – 400 с: іл.

7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2002. – 268 с.

8. Войчак А.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А.В.Войчак, Р.В.Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005.– березень-квітень (№2).– С.50-54.

9. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 480 с.

10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник / В.Г. Герасимчук. – К.:Вища школа, 2002.–327 с.

11. Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности / Дж.Гэбэй; [пер. с англ. К. Ткаченко]. – М.; ФАИР- ПРЕСС, 2002. – 368 с.

12. Гінгстон Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг / Пітер Гінгстон. – Львів: Сейбр-Світло, 1995. – 206 с.

13. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков.–М.: Дело, 1995.– 192 с.

14. Голубков Е.П. Маркетинговьіе исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с.

15. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с.[1]

17. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие / И.И. Кретов.– М.: Финстатинформ, 2004. – 181 с.

18. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: (Монографія) / Н.В. Куденко. – К: КНЕУ, 2002.– 245 с.

19. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник / Н.В. Куденко. – К: КНЕУ, 1998. – 152 с.

20. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейські перспективи / Жан-Жак Ламбен: [пер. з фр.]. - К.: СПб Наука,1996. –589 с.

21. Маркетинг/ Під ред.А. І. Кредисова.– Київ: Україна, 1994.–399с.

22. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.–М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.–560с.

23. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрнашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрнашвили. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с.

24. Мороз Л.А. Маркетинг / Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай.– Львів: Державний університет „Львівська політехніка” (ІВЦ “Інтелект+” ІПК), 1999.– 244с.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 201; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.167.250.64
Генерация страницы за: 0.059 сек.