Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Особливості українського правопису

Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови

Розділ 4. Нормативність та правильність фахового мовлення

Українська орфографія побудована на кількох прин­ципах: фонетичному, морфологічному, історичному (тра­диційному) та диференціюючому.

1. Якщо написання слова точно відображає його ви­мову, звучання та сприймання, то вважається, що це слово пишеться за фонетичним принципом. Так пишеться більшість слів і частин слів української мови: добрий, мудрий, чотири, сім, скинути, спитати, сказати.

2. Якщо написання слова розходиться з його звучан­ням і треба точно знати будову слова (морфеми), щоб правильно його передати, то це означає, що слово пи­шеться за морфологічним принципом. Так, щоб правильно написати слова возз'єднання, роззброєння, треба знати, що в них є збіг приголосних на межі префіксів воз-, роз- і коренів, що ці слова є іменниками середнього роду на -а (орф. -я) і в них перед закінченням приго­лосний подовжується, отже, пишеться подвоєння літер, як і в словах знання, читання, писання, буття, життя. Фактично це правопис морфем. Одні й ті ж самі морфеми пишуться однаково, незалежно від неоднакового звучан­ня їх у різних формах слова: безжурно [беиж:урно], смі­єшся [смійес':а], зустрічаються [зустрічайуц′:а].

За морфологічним принципом пишуться слова: з ненаголошеними е, и в коренях слів: сеило села, виешневий вишня, тиехесенький тихо; з суфіксами -еньк-, -есеньк-: гарненький, гарнесенький.

3. Якщо написання слова не можна пояснити ні ви­мовою, ні морфологічною будовою, то таке написання називають традиційним, воно не пояснюється певним правилом. За традицією використовуються лі­тери я, ю, є, ї для позначення двох звуків на початку слова й після голосних та для позначення м'якості приго­лосного й одного голосного звука після приголосних. За цим принципом передаємо звукосполучення шч однією літерою щ (читається шча), пишемо м'який знак для позначення м'якого приголосного звука. Традиційно ви­користовуємо невластиві українській мові звук і літеру ф

у запозичених словах: факт, формула тощо. Традиційним українським звукосполученням є хв: хворий, хвиля, хвилювати, а також написання більшості іншомовних слів — Гюго, бюро, Шіллер, тонна та ін.

4. Якщо написання слова залежить від того, що це слово означає, то вважають, що воно пишеться за смислорозрізнювальним, або семантичним чи диферен­ціюючим принципом. За цим принципом вжива­ються велика та мала літери: орел (птаха), Орел (місто); гончар, Гончар (прізвище); написання слів разом або ок­ремо: проте — сполучник, про те — прийменник із займенником; на зустріч — іменник з прийменником, назустріч — прислівник.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.