Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Деякі терміни і поняття


Ефективна доза опромінення - розрахункова доза опромінення людини, яка враховує вклади ефектів опромінення різних органів і тканини людини на стан її здоров'я у цілому.

Основна дозова межа опромінення — максимально допустимий рівень індивідуальної ефективної дози опромінення людини (мЗв/рік), встановлений НРБУ-97, перевищення якого вимагає застосування заходів захисту людини.

Межа річного надходження (МРН) — припустимий рівень надходження радіонуклідів в організм для осіб категорії Б. МРН — таке надходження радіонуклідів в організм протягом року, яке за 70 наступних років створить у критичному органі максимальну еквівалентну дозу на рівні межі дози.

Межа дози (МД) — основна дозова межа для категорії Б. МД — таке найбільше середнє значення індивідуальної еквівалентної дози за календарний рік, при якому рівномірне опромінення протягом наступних 70 років не може призвести до небажаних змін у стані здоров'я, що можуть бути виявлені сучасними методами.

Гранично допустима доза (ГДД) — поняття аналогічне МД, але для категорії А. Згідно з НРБУ-97 гранична доза за рік для персоналу має бути такою, що при однаковій дії протягом 50 років не викличе змін, які могли б бути зафіксовані сучасними методами чи приладами.

Критичнипй орган — тканина, орган або частина тіла, опромінення якої в даних умовах нерівномірного опромінення організму може заподіяти найбільшої шкоди здоров'ю даної особи. Залежно від цього виділяють три групи критичних органів, а саме: перша — все тіло, червоний кістковий мозок; друга — м'язи, щитовидна залоза, жирові тканини, печінка, нирки, селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталики ока та інші органи, крім тих, що належать до першої і третьої груп; третя — шкіряний покрив, кісткова тканина, кістки передпліччя, гомілки, стопи. Для кожної категорії, що опромінюються встановлюються основні дозові межі і припустимі рівні, що відповідають основним дозовим межам.

Основні дозові межі (ліміт ефективної дози) для категорій осіб, які зазнають опромінювання, становлять:- Категорія А - 20 мЗв (2 бер) за рік;

- Категорія Б - 2,0 мЗв (0,2 бер) за рік;

- Категорія В - 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік;

Індивідуальний дозиметричний контроль, у конкретних у кожному випадку обсягах с обов'язковим для осіб, у яких річна ефективна доза опромінення може перевищувати 10 мЗв за рік.

Заходи щодо укриття людей застосовуються, якщо протягом перших десяти діб, очікувана сукупна ефективна доза опромінення може перевищити 5 мЗв (0,5 бер).

Тимчасова евакуація людей здійснюється у разі, якщо протягом не більш одного тижня ефективна доза опромінення може досягти рівня 50 мЗв (5 бер).

Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана поглинута доза опромінення щитовидної залози від накопиченого в ній радіоактивного йоду може перевищити 50 мГр (5 рад). Додаткові обмеження існують для жінок репродуктивного віку.

Дозу зовнішнього опромінення і попадання радіонуклідів в організм під час аварій на об'єктах атомної енергетики (ОАЕ) передбачити неможливо. Опромінення персоналу під час аварій вище дозових допускається лише тоді, коли немає можливості вжити заходів, що виключають їх перевищення і може бути виправдане лише врятуванням людей, необхідністю запобігти подальшому розвитку аварії та опроміненню більшої кількості людей.

Обмеження опромінення населення (категорія В) зумовлюється регламентацією та контролем радіоактивності навколишнього середовища. Цей порядок регламентується основними санітарними правилами. Опромінення категорії В не повинно бути вищим, ніж опромінення категорії Б.

При підрахунку наслідків аварії надзвичайно важливо визначити величину колективної дози опромінення, яку отримала популяція - всі ті, на кого безпосередньо чи опосередковано вплинуло опромінення. У випадку Чорнобильської катастрофи така доза сягає мільйонів людинобер.

При виконанні аварійних робіт максимальне накопичення дози не повинне перевищувати 25 рад (для персоналу) та 10 рад (для населення). Доза, отримана за рахунок існуючого фону випромінювання і від інших джерел випромінювання за 70 років життя, повинна складати біля 14-15 бер. При цьому рівні опромінення медиками не встановлено шкідливої дії на здоров'я дітей і дорослих.

Встановлено, що при дозах опромінення близько 10 рад не спостерігається змін в органах і тканинах організму людини. Короткочасні незначні зміни складу крові спостерігаються лише при одноразовому опроміненні дозою в 25-75 рад. Розвиток променевої хвороби спостерігається при опроміненні дозою більше 100 рад. Променева хвороба тяжкого ступеню може розвинутися після одноразового опромінення всього тіла дозою 400 рад і більше.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Норми радіаційної безпеки. Основні принципи дозових навантажень | Біологічна дія іонізуючих випромінювань

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.