Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність та різновиди політики


Функциональные обязанности механика

 

Старший механик (механик) технического расчета (группы), старший механик (механик) ВС:

отвечает за:

полноту и качество выполняемых им работ на АТ;

исправность и сохранность закрепленных за ним СТО;

обязан:

своевременно выполнять все виды работ на закрепленной за ним АТ;

знать сорта применяемых на ВС топлива, масел, специальных жидкостей и газов и правильно осуществлять заправку (зарядку) систем ВС;

знать правила использования СТО АТ;

уметь выявлять и устранять неисправности АТ, о всех обнаруженных неисправностях докладывать технику ВС и своему непосредственному начальнику.

 

Разработал: преподаватель кафедры РЭО и АВ

подполковник В.М. Сигай

«____»_______________20 г.

 

 

Об'єктом дослідження політології є політика — явище надзвичайно складне. За демокра­тизації, гуманізації та індивідуалізації суспільного життя основним завданням політики має стати підвищення її ефективності й відповідальності.

Походження поняття «політика» здебільшого пов'я­зують із назвою однойменної праці давньогрецького мислителя Аристотеля, в якій він розглядав основи організації та діяльності держави, політичної влади.

Як відносно самостійна сфера суспільного життя, політика виникла водночас із соціальною, етнічною та релі­гійною диференціацією суспільства. Покликали її до жит­тя ускладнення механізмів матеріального виробництва, культурний прогрес, зростання соціальної мобільності суспільства. Внаслідок цих об'єктивних процесів виокре­милися групи людей з підвищеною конфліктністю, непри­миренністю. Постала нагальна потреба в соціальній силі, здатній забезпечити реалізацію особистих, групових, суспільних інтересів, регулювання відносин між людьми для збереження цілісності суспільства. Тому політика заявила про себе як мис­тецтво суспільного існування, необхідний чинник збере­ження цілісності диференційованого суспільства.

Вислів У.Черчіля: “Навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами”.Дуже поширеною на Заході є думка про те, що політика, держава та уряд – це механізм за допомогою якого вільні громадяни прагнуть задовольнити власні цілі та інтереси.

«Політика» є одним з найбільш неоднозначних тер­мінів. Це виявляється насамперед у повсякденному жит­ті, коли політикою називають будь-яку цілеспрямовану діяльність: мистецтво управління суспільством, громадську активність, сферу задоволення амбіційних і корис­толюбних прагнень людей тощо.

Узагалі існують два основні підходи до тлумачення терміна "політика": з одного боку, це заняття малодостойне й цинічне, з іншого – високоморальне й творче, притаманне "справжнім аристократам духу", як говорили древні.

Сучасні традиції вживання терміна "політика" започатковані античним (давньогрецьким) розумінням політики як вельми благородної справи – мистецтва державного управління, покликаного об'єднати суспільство навколо вищої його мети.

Неоднозначність побутових уявлень про політику по­в'язана зі складністю й багатогранністю її виявів. Саме тому побутують різні наукові тлумачення, в яких політи­ка постає як:

одна зі сфер життєдіяльності суспільства;

сфера виявлення інтересів соціальних груп, їх зіткнення і протиборства;

спосіб певної субординації цих інтересів, підпорядкування їх найвищому началу, більш значущому і обов’язковому;

рух соціальних груп, спільнот, які прагнуть здійснити свої інтереси через загальний інтерес, що набуває примусової форми для решти суспільства;

чинник становлення людини як вільної, унікальної і неповторної.

система певних суспільних відносин, взаємодія класів, націй, держав між собою і з владою;

сукупність дій, за­ходів, установ, за допомогою яких узгоджуються ін­тереси різних верств населення;

прагнення здобуття і ви­користання державної влади, цілеспрямованого впливу на неї;

участь у справах держави, у визначенні форм, за­вдань, змісту її діяльності;

наміри, мета і способи дій правлячої еліти та її оточення;

прояви хитрощів, обере­жності, таємничості, ухилянь, обачності.

Розглядаючи політику як сферу людської діяльності, можна тлумачити її трьома способами:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Организационная структура службы вооружения АБ, место ИАС в этой структуре | Структура і функції політики

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 345; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. I. Соціально – економічна сутність заробітної плати. Принципи та складові елементи її організації
 2. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 3. Види бідності та їх сутність
 4. Власний капітал, його суть та різновиди
 5. Головні фактори в обґрунтуванні облікової політики.
 6. Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?
 7. Дайте визначення поняття «економічна соціологія» та розкрийте сутність її предмету, завдання та функції.
 8. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?
 9. Диверсифікація товарної політики.
 10. Дихотомічне уявлення про сутність наукового знання : інтерналізм та екстерналізм.
 11. Економічна сутність і класифікація інновацій
 12. Економічна сутність інвестиції. Основні поняття та суб’єкти інвестиційної діяльності

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.