Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Об'єкт і предмет соціології


План

Тема 1. Вступ до соціології. Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні

 

1. Об'єкт і предмет соціології.

2. Структура сучасної соціології.

2.1. Загальна соціологічна теорія

2.2. Спеціальні соціологічні теорії

2.3. Емпіричні соціологічні дослідження

3. Функції соціології.

4. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки

4.1. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи та США

4.2. Періоди розвитку соціології в Україні

Література

Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990.- 808с.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер.с фр.- М.: Наука, 1990.-575с.

Короткий словник по соціології.-К.,1999.

Краткий словарь по социологии / Сост. З.М. Коржева, Н.Ф. Наумова.-М.: Политиздат, 1988.-479с.

Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000.- С.6-33.

Подольская Е.А. Социология: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004.-4-16.

Полторак В.А. Социология: Конспект курса лекций. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. – С.8-18.

Социологический справочник. - К., 1990.

Соціологія: Підручник / За заг.ред. В.П.Андрющенка, М.І.Горлача. – Київ – Харків, 1998. – С.9-27, 178-200.

Соціологія: Посібник для вузів / За ред. В.Г.Городяненка . – К.: Академія ,1999.- С.5-15, 66-79.

Ядов В. Стратегия социологического исследования. – М., 1998.

Якуба Е.А. Социология: Учебное пособие для студентов. -Харьков: Издательство "Константа", 1995, С.6-21.

 

Об'єктом соціологічного пізнання є суспільство. Термін «соціологія» походить від латинського «societas» - суспільство й грецького «logos» - учення, означаючи в буквальному перекладі «вчення про суспільство». Людське суспільство - це унікальне явище. Воно прямо чи опосередковано є об'єктом багатьох наук (історії, філософії, економіки, психології, юриспруденції та ін.), кожна з яких має свій ракурс вивчення суспільства, тобто свій предмет.Предмет соціології - це соціальне життя суспільства, тобто комплекс соціальних явищ, що випливають із взаємодії людей і спільнот. Поняття «соціальне» розшифровується стосовно життя людей у процесі їхніх взаємин. Життєдіяльність людей реалізується в суспільстві в трьох традиційних сферах (економічної, політичної, духовної) і однієї нетрадиційної - соціальної. Три перші дають горизонтальний перетин суспільства, четверта - вертикальний, що припускає розподіл по суб'єктах суспільних відносин (етносам, родинам тощо). Ці елементи соціального устрою в процесі їхньої взаємодії в традиційних сферах і складають основу соціального життя, що у всьому своєму різноманітті існує, відтворюється і змінюється лише в діяльності людей.

Люди взаємодіють, об’єднуючись в різні спільноти, соціальні групи. Їхня діяльність носить переважно організований характер. Суспільство можна представити як систему взаємодіючих і взаємозалежних спільнот і інститутів, форм і методів соціального контролю. Особистість виявляє себе через сукупність соціальних ролей і статусів, що вона грає чи займає в цих соціальних спільнотах та інститутах. При цьому під статусом розуміється місце людини в суспільстві, що визначає доступ до освіти, багатства, влади тощо. Роль можна визначити як очікувану від людини поведінку, обумовлену її статусом. Таким чином, соціологія вивчає соціальне життя, тобто взаємодію соціальних суб'єктів з проблем, що пов'язані з їх соціальним статусом.

З позначення об'єкта і предмета формується визначення соціології як науки. Його численні варіанти при різних формулюваннях мають змістовну тотожність чи близькість. Соціологія визначається в різноманітних варіантах:

як наукове вивчення суспільства і суспільних відносин (Нейл Смелзер, США), як наука, що вивчає практично всі соціальні процеси і явища (Ентоні Гідденс, США), як вивчення явищ взаємодії людей і явищ, що випливають із цієї взаємодії (Питирим Сорокін, Росія - США), як наука про соціальні спільноти, механізми їхнього становлення, функціонування і розвитку тощо. Розмаїтість визначень соціології відображає складність і багатогранність її об'єкта і предмета.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА | Загальна соціологічна теорія

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 387; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.