Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Контрольні питання та завдання


Теми рефератів

Питання до семінарського заняття

Підсумкисоціологічного дослідження викладаються у звіті. Він включає пояснювальну записку йдодатки до неї. В пояснювальній записці викладається послідовність виконання програми соціологічного дослідження, дається звід матеріалів, розрахунків, висновків.В додатках до записки подаються цифрові, графічні та інші показники й документи.В них же додаються всі форми, анкети, бланки, тести тощо.

Після аналізу основних взаємодій, взаємозалежностей між характеристиками об'єкта дослідження переходять до формулювання основних висновків і розробки практичних рекомендацій.

Обов'язковим компонентом звіту є підготовка рекомендацій, що являють собою перелік основних пропозицій, що витікають з аналізу звітних даних.

 

1.Організаційна структура соціологічної роботи в Україні.

2. Типи й види емпіричних досліджень.

3. Організація й етапи проведення соціологічного дослідження.

4. Аналіз документів як один із видів соціологічних методів збору первинної соціологічної інформації.

5. Спостереження як один із видів соціологічних методів збору первинної соціологічної інформації.

6. Опитування як один із видів соціологічних методів збору первинної соціологічної інформації.

7. Соціальний експеримент як один із видів соціологічних методів збору первинної соціологічної інформації.

1. Технології проведення соціологічного дослідження: проблеми організації вибірки, вимірювання в емпіричному дослідженні.

2. Технології проведення соціологічного дослідження: підготовка практичних рекомендацій.

3. Технології проведення соціологічного дослідження: упровадження результатів соціологічного дослідження.

4. Документальний метод збирання первинної соціологічної інформації.

5. Планування й підготовка досліджень.

 

1. З чого починається соціологічне дослідження?

2. Схарактеризуйте поняття «програма соціологічного дослідження».

3. Що таке організаційно – технічний план дослідження?

4. Що таке предмет та об`єкт соціологічного дослідження?5. З яких блоків складається анкета?

6. Які запитання анкети називають відкритими?

7. Які запитання анкети називають закритими?

8. Що таке «питання-пастка»?

9. Поясніть документальний метод збору первинної інформації.

10. Які два види спостережень розрізняють?

11. В якому вигляді викладаються підсумки соціологічного дослідження?

12. За соціологічним словником дайте визначення поняттю: „соціальний престиж”.

 

Тематика самостійних завдань (рефератів)

1. Соціологія про основоположні закони розвитку суспільства. Формаційний, соціокультурний та цивілізаційний підходи до пояснення законів розвитку суспільства.

2. Сфери суспільної життєдіяльності. Сутність соціальної сфери та її відмінність від економічної та інших сфер життя суспільства.

3. Основні етапи становлення та розвитку соціологічної науки.

4. Основні соціологічні центри та служби в Україні.

5. Соціально-етнічна структура суспільства, поняття "етносу" та "нації".

6. Соціально-класова структура сучасного українського суспільства, основні тенденції та зміни.

7. Національна політика в Україні.

8. Соціально-демографічні та професійні групи в суспільстві, соціальні проблеми міста та села.

9. Поняття демографічної політики. Специфіка демографічної політики в Україні.

10. Соціальний контроль та соціальні норми як найважливіші елементи соціальних інститутів.

11. Громадська думка як соціальний інститут.

12. Система освіти як соціальний інститут суспільства.

13. Причини та суб'єкти соціальних конфліктів, стадії їх розвитку, шляхи регулювання.

14. Суть та види соціальних змін.

15. Процеси співпраці та трудова згуртованість.

16. Процеси суперництва та їх різновиди (конкуренція, змагання, соціальний конфлікт, соціальна боротьба).

17. Вивчення проблем мотивації праці в індустріальній соціології в XX сторіччі.

18. Мотиваційно - гігієнічна теорія Ф. Херцберга.

19. Методи матеріального стимулювання мотивації праці.

20. Досвід використання різноманітних методів стимулювання трудової мотивації на Заході ("гуртки якості", методи партисипативності, методи збагачення праці та ін.).

21. Експеримент у соціологічному дослідженні.

22. Аналіз документів у соціологічному дослідженні.

23. Включене та невключене спостереження як методи збирання інформації.

24. Проблеми організації вибірки в соціологічному дослідженні.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Презентація результатів соціологічного дослідження | Перелік питань для підсумкового контролю

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.