Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Регуляція роботи серця

Читайте также:
 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Анатомічна будова серця. Серцевий цикл. Значення клапанного апарату.
 4. Анатомо-фізіологічна характеристика органів виділення. Нирки. Механізми сечоутворення, регуляція
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. З метою логічного впорядкування і систематизації всієї роботи щодо пошуку господарських резервів в економічному аналізі їх прийнято класифікувати за рядом ознак.

Кровопостачання серця.

Близько 10% крові, що проходить через аорту, надхо­дить коронарними артеріями в м'язи серця. Коронарні артерії розгалужуються до капі­лярів, утворюючи густу сітку. У міокарді їх удвічі більше, ніж у скелетних м'язах, що свідчить про інтенсивний об­мін речовин у серці. Венозна кров відтікає від серця серцевими венами (малими, середньою та вели­кою). Велика і середня серцеві вени впадають у вінцевий синус, а малі — в порожнину правого передсердя.

Серцю властивий досить досконалий механізм при­стосування до умов, в яких перебуває організм у певний проміжок

часу, що постійно змінюються.

Швидке і точне пристосування серця до змін навколишнього середовища зумовле­не наявністю в організмі досить складних механізмів нейрогуморальної регуляції.

Рефлекторна регуляція. Робота серця регулюється нервовими імпульсами, які надходять до нього з ЦНС по блукаючому і симпатичному нервах. Нервові центри блу­каючих нервів розміщені в довгастому мозку, а симпатичних — у бокових рогах сірої мозкової речовини перших п'яти сегментів грудного відділу спинного мозку. Блукаючі нерви доходять до синоатріального та атріовентрикулярного вузлів серця і гальмують його діяльність: уповільнюють і послаблю­ють частоту і силу скорочень, знижують збудливість і провідність серцевого м'яза.

Вплив симпатичних нервів на серце протилежний дії блукаючих нервів.

Центральна нервова система забезпечує рефлекторну регуляцію функцій серця че­рез центри, розміщені в корі великих півкуль, гіпоталамусі, довгастому й спинному моз­ку

Велике значення в регуляції серця мають рецептори, розміщені в дузі аорти, в ді­лянці розгалуження сонних артерій (каротидний синус), в усті порожнистих вен.

Подразнення рецепторів дуги аорти й каротидного синуса при підвищенні кров'я­ного тиску спричинюють рефлекторне послаблення і зменшення серцевих скорочень.

Схема іннервації серця:

а — кора великих півкуль; б — гіпоталамус; в — довгастий мозок; г — спинний мозок; д — серце; 1 — ядро серцевих волокон блукаю­чого нерва в довгастому мозку; 2 — блукаючий нерв; 3 — зірчастий ганглій і 4 — другий грудний симпатичний ганглій, до яких ідуть прегангліонарні волокна симпатичного нерва із спинного мозку; 5 — симпатичний нерв.

Суцільні лінії — прегангліонарні волокна, пере­ривчасті лінії — постгангліонарні волокна блукаючого і симпатичного нервів; стрілки — вплив кори великих півкуль через гіпоталамус на ядра блукаючого нерва і симпатичних серцевих нервових волокон Подразнення рецепторів в усті порожнистих вен призводить до посилення й приско­рення скорочень серця.

Рецептори судинних рефлексогенних зон подразнюються гуморально при зміни хі­мічного складу крові; надлишок СО2, нестача О2 та інших речовин. Рецептори є також у самому серці, в міокарді і ендокарді, їх подразнення змінюють роботу серця.Діяльність серця рефлекторно змінюється під час подразнення рецепторів скелет­них м'язів, больових подразненнях, різних емоціях {лють, страх тощо), змін температу­ри тіла.

Вплив кори великих півкуль на діяльність серця підтверджується численними дослі­дами з утворення умовних рефлексів. Наприклад, якщо звуковий подразник кілька ра­зів поєднувати з натискуванням на очне яблуко, що викликає сповільнення роботи сер­ця, то потім цей подразник і без натискування на очі буде спричинювати уповільнення серцебиття.

Гуморальна регуляція. На діяльність серця впливають також деякі гормони і елек­троліти. Гормони надниркових залоз адреналін і норадреналін зумовлюють прискорен­ня й посилення серцевих скорочень. При надлишку гормону щитоподібної залози ти­роксину в крові прискорюються скорочення серця. Електроліти мають значення для нормальної діяльності серця: калій і кальцій впливають на автономію серця та його ско­рочення. При надлишку іонів калію серце скорочується повільніше і слабкіше, навіть може зупинитися в діастолі. Іони кальцію, навпаки, прискорюють і посилюють скоро­чення серця.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Біопотенціали серця, їх виникнення | Законигідродинаміки. Фактори, що впливають на рух крові

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1366; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аварійні й авральні роботи
 2. АЛГОРИТМИ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ
 3. Анатомічна будова серця. Серцевий цикл. Значення клапанного апарату.
 4. Анатомо-фізіологічна характеристика органів виділення. Нирки. Механізми сечоутворення, регуляція
 5. Вибір електродвигуна в залежності від умов його роботи
 6. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
 7. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СКЛАДАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 9. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 10. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 11. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 12. З метою логічного впорядкування і систематизації всієї роботи щодо пошуку господарських резервів в економічному аналізі їх прийнято класифікувати за рядом ознак.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.