Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Що являє собою наукова гіпотеза в соціологічному дослідженні? Розкрийте сутність видів гіпотез

Поняття соціологічного дослідження, його об’єкт та предмет.

Визначальний вплив на становлення і розвиток сучасної соціологічної науки мають дослідження, які поглиб­люють знання людства про сутність явищ соціальної дійсності, допомагають у виробленні засобів наукового управління про­цесами розвитку суспільства.

Соціологічне дослідження це складний комплекс програмно упорядкованих науково-теоретичних, методичних та організаційно-технічних засобів, спрямованих на досягнення дослідницьких цілей і завдань.

Соціологічні дослідження суттєво відрізняються між со­бою залежно від обсягів та складності проблем, строків їх проведення. Однак будь-яке Із соціологічних досліджень проходить кілька взаємопов'язаних етапів: підготовка, реалі­зація, аналіз та впровадження результатів.

Предмет соціологічного дослідження — конкретизований проблемою цілісний фрагмент соціальної реальності, тобто окрема особа, сім'я, група, колектив чи їх сукупність, інститут або їх система, спільнота, суспільство в цілому чи сукупність суспільств.

Об'єкт соціологічного дослідження — будь-який аспект, рівень чи зріз соціального явища, спроможний науковими методами сприяти пізнанню досліджуваного предмета.

«Об'єктом може бути все те, що явно чи неявно містить соціальне протиріччя і породжує проблемну ситуацію. Об'єкт соц. дослідження – це те, на що спрямований процес пізнання.»

 

 


Гіпотеза в соціологічному дослідженні— це науково обгрунтована уява про структуру соціальних об 'єктів, характер елементів і зв 'язків, які утворюють ці об'єкти, про механізм їх функціонування і розвитку. У ході дослідження гіпотеза має бути або підтвердженою або спростованою. Вона повинна:

· По-перше,узгоджуватися з новими теоріями, істинність яких підтверджена соціальною практикою.

· По-друге, важливою вимогою є відповідність гіпотези існуючим і перевіреним фактам. Іноді останні вступають у суперечність з висунутою гіпотезою, що є сигналом щодо її переосмислення і висунення нової гіпотези.

· По-третє,гіпотезу треба формулювати так, щоб її можна було легко перевірити у процесі соціологічного дослідження. Перевірити її можна за допомогою спеціально розробленої методики, якою соціолог повинен вміло користуватися. Гіпотези відображують досліджуваний об 'єкт у цілому, його структуру і механізм функціонування, які недоступні прямому спостереженню. Таку загальну гіпотезу отримують при попередньому аналізі досліджуваного об 'єкта.· По-четверте,гіпотеза повинна піддаватися логічному аналізу, який встановлює її несуперечливість. До операцій, що встановлюють несуперечливість гіпотези, належать не тільки логічні правила, а й операційні визначення. Останні дають змогу соціологу позбутися довільного тлумачення термінів висунутої ним гіпотези.

В окремих випадках одна й та ж наукова гіпотеза підтверджується одними фактами і заперечується іншими. Тому факти потрібно правильно й однозначно пояснювати. Лише за цієї умови вони можуть бути засобом перевірки гіпотези. Використання фактів з метою перевірки адекватності гіпотези передбачає активну розумову діяльність і не зводиться до пасивного спостереження, простого сприйняття чуттєво даного. Якщо виведені з гіпотези висновки підтвер­джуються результатами дослідження і самою соціальною практикою, це свідчить про істинність запропонованої гіпотези, в іншому випадку гіпотезу відхиляють. Для підвищення підтверджуваності гіпотези рекомендується керуватися таким правилом: висувати кілька взаємопов'язаних гіпотез. Хоча таким шляхом не розв'язати проблему істинності гіпотези, однак підвищується ймовірність її обгрунтування.

За ступенем спільності поділяють гіпотези на основні і гіпотези настроїв.

З точки зору завдань дослідження:

а) основні;

б) неосновні.

За змістом припущення про предметні образи проблем:

а) описові;

б) пояснюючі.

За ступенем розробленості та обґрунтованості:

а) первинні;

б) повторні.

Розрізняють описові та пояснювальні гіпотези. Описові гіпотези - це уявлення про структурні і функціональні зв'язки досліджуваного об'єкта. Вони можуть стосуватися і класифікації характеристик соціального об'єкта. Пояснювальні гіпотезиявляють собою уявлення про причинно-наслідкові зв'язки, що існують у досліджуваному об'єкті і потребують експериментальної перевірка.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Яке значення має соціальний контроль у сфері праці та які його функції, види, типи? | Основні тенденції розвитку сучасної сімї

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 604; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.