Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для чого потрібні загальні правила формування вибірки?


Місце цілеспрямованого підходу в соціологічному дослідженні

Визначальний вплив на становлення і розвиток сучасної соціологічної науки мають дослідження, які поглиб­люють знання людства про сутність явищ соціальної дійсності, допомагають у виробленні засобів наукового управління про­цесами розвитку суспільства.

Соціологічне дослідження це складний комплекс програмно упорядкованих науково-теоретичних, методичних та організаційно-технічних засобів, спрямованих на досягнення дослідницьких цілей і завдань.

Соціологічні дослідження суттєво відрізняються між со­бою залежно від обсягів та складності проблем, строків їх проведення. Однак будь-яке Із соціологічних досліджень проходить кілька взаємопов'язаних етапів: підготовка, реалі­зація, аналіз та впровадження результатів.

Предмет соціологічного дослідження — конкретизований проблемою цілісний фрагмент соціальної реальності, тобто окрема особа, сім'я, група, колектив чи їх сукупність, інститут або їх система, спільнота, суспільство в цілому чи сукупність суспільств.

Об'єкт соціологічного дослідження — будь-який аспект, рівень чи зріз соціального явища, спроможний науковими методами сприяти пізнанню досліджуваного предмета.

«Об'єктом може бути все те, що явно чи неявно містить соціальне протиріччя і породжує проблемну ситуацію. Об'єкт соц. дослідження – це те, на що спрямований процес пізнання.»


Вибірка це сукупність способів, прийомів, процедур відбору елементів об’єкта, одиниць спостереження та вивчення примасових соціологічних досліджень.

Основою вибірки є перелік елементів генеральної сукупності, якщо він задовольняє вимоги повноти, точності, зручності роботи з ним.

Генеральна сукупність – безліч елементів, які мають якусь загальновизнану х/ку і вказують належність до даної системи.

Генеральна сукупність об’єкт дослідження, на який розповсюджуються висновки соціологічного аналізу. Розрізняють кінцеву і без кінцеву, конкретну і гіпотетичну, однорідну та неоднорідну ген. сук-ті.

Вибіркова сук-ть певна к-ть ел-тів ген. сук-ті, які відібрані за певним правилом.Одиниця відбору ел-т ген. сук-ті, що підлягає аналізу.

У прикладі з екологічною проблемою міста це: окремі райони міста, а також конкретні ознаки досліджуваного об'єк­та — загазованість, запилення, забруднення, радіація та ін,, що будуть розглядатись як вихідні одиниці аналізу.

Одиниця спостереження — ознаки об'єкта, що підлягають аналізу.

Наприклад, шум, запилення тощо.

Репрезентативність — принцип тотожності сформованої моделі досліджуваного об'єкта параметрам (критеріям} генеральної сукупності.

Одним із важливих гарантів репрезентації є кваліфікацій­ний рівень фахівців. Так, за результатами опитувань всього 1800 осіб вчені Німеччини напередодні виборів до бундестагу прогнозують наслідки виборів з точністю до 1%. Основою формування репрезентативної вибірки є математико-статис-тичний апарат, принципи якого детально розроблені і пред­ставлені в спеціальній літературі.

Сфера використання вибіркових досліджень практично не має обмежень. Передусім це стосується так званих «вели­ких» об'єктів, пов'язаних з вирішенням проблем на глобаль­ному (соцієтальному), інституціональному (сім'я, група, ко­лектив, галузь, сфера діяльності тощо) рівнях. Якщо об'єкти незначні за своїм масштабом — від десятків до сотень оди­ниць — можливі також різноманітні суцільні опитування,

Залежно від критерію систематизації розрізняють вибірки прості і складні, суцільні та ймовірні, одно- та багатоступеневі, формальні та змістові, універсальні та цільові.

Наприклад, до простих схем формування вибіркової сукупності відносять;


а) простий випадковий відбір;

б) систематичний (механічний) відбір;

в) серійну вибірку;

г)гніздовулвибірку


До складних належать:


а) багатоступеневі;

б) комбіновані;

в) стратифіковані;

г) квотні вибірки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Що таке соціальний експеримент та які існують вимоги до його проведення? | Кожний вид (тип) спостереження має свої позитивні і негативні сторони

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 554; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.