Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інтерв’ю та його види


Опитування, його види та їх специфіка.

Опитування — метод збору соціальної інформації про об'єкт вивчення в ході безпосереднього (інтерв'ю) або опосеред­кованого (анкетування) соціально-психологічного спілку­вання соціолога (інтерв'юера) й опитуваного (респонден­та) шляхом реєстрації відповідей респондента на запи­тання, що задаються соціологом і випливають з мети і завдань дослідження.

Опитування проходить такі основні фази:

а) адаптація (створюють у респондента мотивацію до відповіді на запитання і готують його до дослідження)

б) досягнення поставленої мети (збір основної інформації, необхідної для вирішення поставлених завдань)

в) зняття напруги (вміщують легкі запитання, які знімають напруження у респондента і дають змогу йому виявити свої почуття).

Опитування класифікують за різними критеріями.

За ха­рактером взаємозв'язків соціолога і респондента опитування поділяють на:

Ø заочні (анкетні)

Ø очні (інтерв'ю), кожен з яких має свої різновиди.

За ступенем формалізації на:

Ø стандар­тизованіі

Ø нестандартизовані (вільні).

За частотою прове­дення на:

Ø Одноразові

Ø багаторазові.

Бувають опитування суцільні і вибіркові. Специфічними видами є опитування ек­спертів, соціометрія.


Соціологічне інтерв'ю — метод збору соціологічної інформації, що ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між інтерв'юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять дослідника.

Порівняно з анкетуванням інтерв'ю має свої переваги і недоліки.

Головна відмінність між анкетуванням та інтер­в'ю — у формі контакту дослідника та опитуваного- За анке­тування їх спілкування опосередковується анкетою. Питан­ня, вміщені в анкеті, респондент інтерпретує самостійно, фор­мулюючи відповідь і фіксуючи її в анкеті.

Інтерв'ю найчастіше проводять за місцем роботи чи занять і за місцем проживання.

За технікою проведення розрізняють

Ø вільне,

Ø формалізоване (стандартизоване)

Ø напівстандартизоване інтерв'ю.

Вільне інтерв'ютривала бесіда за загальною програмою без чіткої деталізації питань.

Найпоши­ренішим є формалізоване, або стандартизоване, інтерв'ю, коли спілкування інтерв'юера і респондента регламентоваае і детально розробленим питальником й інструкцією інтерв'юера. Інтерв'юер зобов'язаний точно дотримуватись сформу- І льованих запитань і їх послідовності.

У стандартизованому інтерв'ю, як правило, переважають закриті запитання. На­півстандартизоване інтерв'ю поєднує в собі особливості двох попередніх.

Поділяються інтерв'ю і за процедурою проведення.Па­нельне інтерв'ю — багаторазове інтерв'ю одних і тих самих респондентів з одних і тих самих питань через певні про­міжки часу.

Групове інтерв'ю — запланована бесіда, у про­цесі якої дослідник прагне викликати дискусію в групі.

Клінічне інтерв'ю — довготривала, глибока бесіда, мета якої одержати інформацію про внутрішні спонуки, мотиви, схиль­ності респондентів.

Фокусоване інтерв"ю — короткочасна бесіда, мета якої в отриманні інформації про конкретну про­блему, процес чи явище, про реакції суб'єкта на задану дію.

За типом респондентів інтерв'ю бувають:

а) з відповідаль­ною особою;

б) з експертом',

в) з рядовим респондентом.

В останні роки більш інтенсивно використовують теле­фонне інтерв'ю, яке дає змогу оперативно зібрати інформа­цію про певний процес. Воно може бути тільки короткотри­валим і тільки щодо осіб, які мають телефон; воно не може бути репрезентативним.

Основні особливості інтерв'ю як методу одержання пер­винної соціологічної інформації:

1. Допомагає одержати глибинну інформацію про думки, погляди, мотиви, уявлення респондентів.

2. Дає змогу вести спостереження за психологічними ре­акціями респондентів.

3. Особистий контакт соціолога і респондента забезпечує більш серйозне ставлення респондента до опитування.

Специфічні труднощі, що виникають при використанні інтерв'ю як методу одержання первинної соціологічної інфор­мації:

1. Пошук психологічного контакту з кожним респон­дентом.

2. Значні матеріальні й часові затрати.

3. Трудомісткість підготовки інтерв'юерів.

4. Вирішення проблеми анонімності.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кожний вид (тип) спостереження має свої позитивні і негативні сторони | Стратегічний план дослідження та його види

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4029; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.