Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Київ 2010

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Контрольні питання

 

1 Що таке банкрутство підприємства?

2 Хто визнається банкрутом?

3 Симптоми банкрутства.

4 Етапи порушення справи про банкрутство.

 

 

Список літератури

 

1 Бойчик І.М. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.:Антіка, 2002. – 480 с.

2 Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

3 Бондар Н.М. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.: «А.С.К.», 2004. – 400 с .

4 Економіка підприємства. Структурно - логічний навчальний посібник / за ред. д - ра екон.наук, проф.. С.Ф.Покропивного. – К.,: КНЕУ, 2001. – 457 с.

5 Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба М.Г. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 335 с.

6 Куліков В.В. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. –К.: Ніка-Центр, 2002. – 219 с.

7 Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

8 Примак Т.О. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2002. – 176 с.

9 Протопопова В.О., Полинський Л.Н. Економіка підприємства. – Підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 345 с.

10 Салига С.А., Желябін В.О., Бойко О.В., Дідовець О.В., Салига К.С. Економіка та підприємництво. Практикум. – Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 752 с.

11 Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М. Організація і планування на підприємстві. – Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

12 Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 486 с.

 

 

дисципліни

“КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

для студентів напряму підготовки“Психологія”

(денна, заочна)

 

 

Підготовленомагістром психології, старшим викладачем кафедри психології та педагогіки Тарасенко Л.Г.

Рецензент:доктор психологічних наук, професор Власова О.І. 

Затверджено на засіданні кафедри психології та педагогіки

Протокол № 3 від 26.10.2010.

 

 

Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань

 

 

Тарасенко Л.Г. Навчальна програма дисципліни “Клінічна психологія” (для бакалаврів). — К.: УСЗ, 2010 — 19с.

 

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Клінічна психологія”, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, вказівки до виконання контрольних робіт, теми контрольних робіт, список літератури.

 

Університет сучасних знань УСЗ, 2010

Клінічна психологія є однією з провідних областей сучасної психології. Вона характеризується тісним зв'язком розвитку своїх фундаментальних теоретичних основ з їх активним практичним використанням у вирішенні широкого кола завдань охорони і зміцнення здоров'я населення. Серед інших областей психології клінічна психологія є найбільш впровадженою у вирішення різноманітних завдань охорони здоров'я, що відбивається в різних аспектах розвитку цієї області – науково-теоретичному, прикладному, методичному, організаційному, кадровому.

Сучасна клінічна психологія має в своєму розпорядженні солідний методологічний і методичний апарат, що дозволяє отримувати надійні рекомендації, необхідні для ефективної діагностики і лікування різних захворювань, а також для етично і соціально виправданої дії на людину з метою його адаптації до змінних умов життя.

Теоретичні і експериментальні дослідження в області клінічної психології живлять своїми результатами психологічну науку, медицину, педагогіку, а використання її прикладних досягнень допомагає в професійній діяльності психологів, лікарів, соціальних працівників, вихователів, вчителів і багатьох інших фахівців, що мають справу з людьми.

Метаданого курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів із структурою сучасної клінічної психології, її основними розділами і категоріями, змістом дослідницької і практичної діяльності клінічних психологів.

Виходячи з цього, курс клінічної психології покликаний вирішити декілька взаємозв'язаних завдань:

· розкрити структуру сучасної клінічної психології;

· викласти базисні теоретичні дослідження клінічних психологів як основу, фундамент практичної діяльності;

· показати плідність взаємозв'язку розвитку теорії і практики вітчизняної клінічної психології;

· особливу увагу приділити ознайомленню студентів з прикладними аспектами діяльності клінічних психологів: діагностика, експертиза, психологічна корекція, психотерапія, реабілітація хворих людей.

Практичні завдання, що стоять перед клінічним психологічним дослідженням, різноманітні. Клінічне психологічне дослідження дає можливість шляхом застосування спеціальних експериментально-психологічних методик виявити внутрішню структуру пізнавальних і емоційно-вольових процесів, знайти і кваліфікувати їх порушення, виявити функції, які збереглися, установити індивідуальні характерологічні і патохарактерологічні особливості особистості. Дані психологічного експерименту можна використовувати для диференціально-діагностичних цілей. Перед психологічним експериментом може бути поставлено завдання аналізу структури дефекту, встановлення ступеню і виразності психічних порушень у пацієнта, його інтелектуального зниження, дослідження змін патопсихологічної структури при проведенні терапії, дослідження прогнозу і особливостей патоморфозу психічних захворювань.

Дуже важливе значення мають дані експериментальної клінічної психології для рішення експертних питань у судовій, військовій і соціальній (трудовій) сферах.

Тому вивчення дисципліни потрібне для здійснення індивідуального підходу до людини і дасть практичну користь для майбутніх психологів в їх навчальній та професійній діяльності, при спілкуванні, психологічній корекції поведінки та психічних розладів.

Програма курсу базується на знаннях, які попередньо студенти отримують з загальної психології, фізіології нервової системи і вищої нервової діяльності. В програмі курсу визначені основні питання психопатології розладів особистості, зокрема залежної особистості, суб’єктивної картини хвороби, психосоматичних розладів, розумової відсталості тощо. Прикладні аспекти клінічної психології представлено розглядом процесу експериментально-психологічного дослідження при органічних ураженнях головного мозку, психічних хворобах і психосоматичних розладах, при інволюційних процесах, а також при психічних розладах дитячого віку.

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Одним із завдань курсу "Клінічна психологія" є вивчення основних психологічних властивостей людини, системогенезу розвитку психопатологічних станів організму задля можливості здійснення психологічного корекції і психологічної реабілітації людини.

Курс «Клінічної психології» тісно пов’язаний з такими фундаментальними і галузевими дисциплінами як "Психологія", "Фізіологія", "Патопсихологія".

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Засвоївши зміст основних тем курсу

Студенти повинні знати:

· сучасний стан психологічної служби;

· теоретичні основи клінічної психології;

· сучасні методи діагностики функціональних станів, особливо найбільш інформативних щодо раннього виявлення порушень і патології;

· сучасні методи психологічного корекції та психологічної реабілітації.

Студенти повинні вміти:

· провести огляд людини;

· провести аналіз його психоемоційного стану;

· визначати його психологічні особливості;

· зробити професіограму людини;

· проаналізувати і зробити висновки по результатам психологічного дослідження;

· провести диференційну діагностику психічного стану людини;

· скласти і науково обґрунтувати рекомендації при психологічній корекції;

· скласти і науково обґрунтувати рекомендації для направлення людини с психопатологією до спеціаліста-психіатра;

· зібрати і проаналізувати первинний матеріал для створення рефератів за обраною темою.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Курс розрахований на 108 годин, у тому числі – 22 годин лекцій і 14 годин семінарських занять, 6 годин – індивідуальні заняття, 66 годин самостійної роботи. За підсумками вивчення дисципліни студенти складають екзамен.

Особливостями та сутністю системи контролю та оцінювання знань є здатність самостійного мислення, володіння деякими психотерапевтичними методами та техніками, вміння самостійно проводити діагностику стану клієнту та підбір необхідного метода лікування.

В основу оцінки знань студента на семестровому заліку з курсу Клінічна психологія покладені такі якісні характеристики:

· Широта й глибина знань в обсязі навчальної програми;

· Творче опанування теоретичного змісту курсу;

· Обґрунтованість і аргументованість відповідей, точність визначень;

· Самостійність і конструктивізм мислення;

· вирішення конкретних психотерапевтичних ситуацій.

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

“Відмінно” виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв'язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

“Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв'язання задачі обов'язкове.

“Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв'язанні практичного завдання.

“Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.

 

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 «5» («відмінно»)
В 80-89 «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
C 71 – 79 «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
D 60 – 70 «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
E 50-59 «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
F X 30 – 49 «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання
F 0 - 29 «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовий модуль 1. Клінічна психологія предмет і задачі, значення для медицини. Феноменологія клінічних проявів
Тема1. Фундаментальні поняття клінічної психології. Клінічне опитування пацієнта, принципи, етапи
Тема2 Клінічні прояви психічної норми та патології
Змістовий модуль 2. Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери
Тема 3 Основні симптоми та синдроми розладів психіки: порушення сприйняття та мислення, емоцій, волі, потягів
Тема 4 Основні симптоми та синдроми розладів психіки: порушення пам’яті, інтелекту, свідомості, ознаки дефіцитарності психічних функцій. Особистість, розлади особистості
Змістовий модуль 3. Психосоматичні та соматопсихічні розлади. Психогігієна та психопрофілактика
Тема 5 Психосоматична медицина. Психологічні особливості та порушення психіки у осіб з захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту
Тема 6 Психологічні особливості та порушення психіки у осіб з хворобами ендокринної системи, гінекологічними та функціональними сексуальними розладами
Тема 7 Психологічні особливості та порушення психіки у осіб з больовим синдромом, розладами харчової поведінки, психовегетативним синдромом, розладами сну
Тема 8 Психологічні особливості хірургічного, терапевтичного, травматологічного пацієнта. «Внутрішня картина хвороби»
Тема 9 Медико-психологічні аспекти соматичних хвороб
Тема 10 Вікова клінічна психологія
Тема 11 Психогігієна. Психопрофілактика. Види психопрофілактики. Психопрофілактика психічних захворювань
Разом годин - 108

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

«Клінічна психологія»

Змістовий модуль 1. Клінічна психологія предмет і задачі, значення для медицини. Феноменологія клінічних проявів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.05 сек.