Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правове забезпечення бюджетних процедур

Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту

Список джерел

 

1. Податковий Кодекс України // Сайт Верховної Ради України: http://www.zakon.rada.gov.ua .

2. Кизилова Л.О. Оподаткування підприємств. Ч.1. Теоретичні та організаційні основи оподаткування. Навчальний посібник. 2-е вид /
Л.О. Кизилова, Г.І Кизилов. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 145 с.

 


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

КИЗИЛОВА Людмила Олександрівна

КИЗИЛОВ Геннадій Іванович

 

 

Конспект лекцій

з дисципліни

 

"ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ"

(для студентів денної і заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)

 

 

Відповідальний за випуск Т. В. Момот

За авторською редакцією

 

Комп'ютерний набір Г. І. Кизилов

Комп’ютерне верстання

 

 

План 2012 , поз. 129 Л

Підп. до друку 17.10.2012   Формат 60х84/16
Друк на різографі.   Ум. друк. арк. 9,4
Тираж 50 пр.   Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

4. Бюджетні правовідносини та учасники бюджетного процесу

5. Теоретичні підходи до прийняття бюджетних рішень

1. Основи організації бюджетного менеджменту.

Бюджетний менеджмент – сукупність взаємопов’язаних дій, управлінських рішень, прийомів, методів, інструментів, що направлені на управління бюджетними ресурсами й бюджетними відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Об’єктом бюджетного менеджменту є бюджетна система, її можна розглядати:

за формою прояву - це державний та місцеві бюджети, побудовані з урахуванням державного, адміністративно-територіального устроїв та врегульовані нормами права;

за економічним змістом – це модель міжбюджетних правовідносин, інструмент регулювання соціальних і економічних процесів в масштабах держави та окремих адміністративно-територіальних одиниць;за фінансовим змістом – це система фінансових фондів (централізованих та децентралізованих), що формуються при перерозподілі ВВП та використовуються для забезпечення фінансових потреб держави (виконання функцій та зобов’язань) й матеріального добробуту населення;

за характером зв’язків - це система стійких впорядкованих зв’язків (міжбюджетні відносини) між ланками (державним та місцевими бюджетами), юридично пов’язаними між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам;

за характером складових систем - це сукупність керуючої системи (органи управління бюджетною системою) та керованої системи (окремі елементи бюджетної системи);

Предметом бюджетного менеджменту є бюджетний процес (регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України) та управління ним .

Метою бюджетного менеджменту є – забезпечення оптимальних обсягів бюджетних ресурсів, необхідних і достатніх для виконання державою (в особі органів державної влади, управління та органів місцевої влади й самоврядування) своїх функцій та зобов’язань, а також ефективного управління рухом бюджетних ресурсів і бюджетних відносин, що виникають при цьому.

У процесі реалізації головної мети бюджетний менеджмент вирішує такі основні завдання:

· визначення загальної бюджетної стратегії держави;

· формування бюджетної політики держави;

· формування бюджетної політики органів місцевого самоврядування;

· розроблення та збалансування Державного бюджету;

· розроблення та збалансування місцевих бюджетів;

· розроблення бюджетного розпису й погодження бюджетного календаря;

· визначення та оцінка ефективності реалізації бюджетної політики;

· управління формуванням надходжень до бюджетної системи;

· управління використанням бюджетних коштів;

· організація касового виконання державного бюджету;

· організація касового виконання місцевих бюджетів;

· управління міжбюджетними відносинами;

· фінансове вирівнювання (бюджетне регулювання);

· управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом;

· управління місцевим боргом;

· звітування про виконання бюджетів;

· звітування розпорядників коштів бюджетів;

· контроль за виконанням бюджетів;

· аналіз та оцінка виконання бюджетів.

Бюджетний менеджмент повинен відповідати особливим вимогам, які є обов’язковими при його організації та проведенні. На практиці вони мають форму принципів, від яких залежить ефективність бюджетного менеджменту :

- державність бюджетних рішень;

- системність управлінських дій;

- єдність та взаємодія з іншими системами в загальнодержавному управлінні;

- багатоваріантність підходів при прийнятті управлінських рішень;

- комплексність управлінських рішень;

- науковість управлінських рішень;

- об’єктивність управлінських рішень;

- плановість управлінських рішень;

- обґрунтованість управлінських рішень;

- оперативність управлінських рішень;

- ефективність управлінських рішень.

Суб’єктами бюджетного менеджменту є органи влади та управління, що безпосередньо або опосередковано беруть участь в управлінні бюджетним процесом.

                     
   
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
По лінії формування доходів (вхідні потоки): · митний комітет та його підрозділи, · органи Міністерства внутрішніх справ, · органи юстиції та нотаріальні контори, · природоохоронні органи та інспекції, · органи державної інспекції з контролю над цінами, тощо
 
   
 
     
По лінії фінансування видатків (вихідні потоки): · галузеві міністерства та відомства (головні розпорядники бюджетних коштів), · підприємства, організації, установи (розпорядники бюджетних коштів)  
 
  

 


Рис.1. Органи управління бюджетом.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 204; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики та митної справи
 2. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки
 3. Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва
 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення обороноздатності країни та національної безпеки
 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері культури та туризму
 6. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері транспорту і комунікацій
 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів
 10. Адміністративно-правове регулювання у сфері юстиції
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Алгоритмічне забезпечення ІС

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.