Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бюджетний процес як предмет бюджетного менеджменту

Бюджетний регламент – документ, в якому визначається порядок, терміни складання, розгляду, затвердження бюджету, організація його виконання, організація системи контролю.

Бюджетний регламент визначає:

· розмежування функцій між органами державної влади та державного управління;

· форми документів, які застосовуються в бюджетному процесі;

· відповідальність органів (учасників бюджетного процесу) за порушення бюджетного регламенту: органи виконавчої влади несуть відповідальність за неякісно підготовлені документи, законодавчої – за несвоєчасне прийняття закону «Про Державний Бюджет України», Міністерство фінансів України – за неправильне використання бюджетних ресурсів, учасники бюджетного процесу – за нецільове використання коштів, перевищення меж використання;

· особливий порядок виконання бюджету в разі його несвоєчасного затвердження.

Норми Бюджетного регламенту відображені в Регламенті Верховної Ради України.

Бюджетний процес — регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (ст.2 БКУ).

Розуміння бюджетного процесу полягає в тому, що вся діяльність, яка базується на владних повноваженнях тих чи інших органів, має бути підпорядкована чітким процедурним формам, які забезпечують законність, доцільність і обгрунтованість їх діяльності. Характерними рисами бюджетного процесу є:

 • визначення складу учасників тієї чи іншої дії,
 • перелік видів необхідних дій та їх обовязкову послідовність,
 • передбачення організаційної форми кожної дії,
 • визначення обовязкового порядку прийняття рішень.

Завданнями бюджетного процесу є :

 • максимальне виявлення всіх матеріальних та фінансових резервів якими володіє держава (зведений баланс фінансових ресурсів),
 • визначення доходів бюджету за окремими податками, обовязковими надходженнями, а також загального обсягу відповідно до Прогнозу основних макропоказників соціально-економічного розвитку,
 • узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації, спрямованої на подолання інфляційних тенденцій в економіці та забезпечення стабілізації національної грошової одиниці;
 • здійснення бюджетного регулювання з метою збалансування бюджетів різного рівня шляхом перерозподілу джерел доходів держави між ними та сферою господарства, економічними регіонами,
 • скорочення і ліквідація бюджетного дефіциту за рахунок економічно виправданих джерел,
 • складання прогнозу Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що має на меті забезпечити пропорційність та збалансованість намічених на перспективу програм соціально-економічного розвитку,
 • посилення контролю фінансової діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Стадіями бюджетного процесу визнаються (ст.19 БКУ):1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України,(рішень про місцеві бюджети);

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцеві бюджети);

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит, оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.

Стадії бюджетного процесу відбуваються послідовно, і цей порядок не змінюється. На кожній стадії вирішуються питання, які не можуть бути вирішені в інший час. На всіх стадіях бюджетного процесу задіяні відповідні учасники бюджетного процесу.

Перші дві стадії бюджетного процесу повязані з бюджетним плануванням. Третя та четверта стадії бюджетного процеса повязані з управлінням бюджетними коштами.

Управління бюджетними коштами – це процес, який розпочинається з формування й використання бюджетних коштів та закінчується контролем дотримання бюджетного законодавства. По закінченню бюджетного періоду проводится оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Субєктом управління бюджетними коштами є їх головний розпорядник. Фактично кожен учасник бюджетного процесу наділений правом управління бюджетними коштами. При цьому увага зосереджується на забезпеченні ефективного, результативного і цільвого використання бюджетних коштів їх розпорядниками..

Управлінська діяльність у бюджетній системі включає наступну сукупність дійучасників бюджетного процесу: бюджетний аналіз; бюджетне прогнозування; бюджетне планування; організація виконання бюджету; облік виконання бюджету (повноваження казначейства); звітування про виконання бюджетів; фінансовий контроль за виконанням державного та місцевих бюджетів.

Здійснюючи управлінські функції, органи управління бюджетом та учасники бюджетного процесу застосовують наступні методи:

1) методи економічного аналізу:

- за рівнем аналізу - загальнотеоретичний на макроекономічному рівні; аналіз бюджетних показників на регіональному рівні; аналіз кошторисного фінансування бюджетних установ на мікроекономічному рівні;

- за ознакою часу - попередній, поточний, наступний;

- за об’єктами управління - економіко-інвестиційний, економіко-статистичний, соціально-економічний, фінансово-економічний, аудиторський, бухгалтерський;

- за методикою аналізу - порівняльний, факторний, допоміжний, економіко-математичний, функціонально-вартісний, експертний;

- за повнотою охоплення об’єктів аналізу - вибірковий, суцільний;

- за змістом програм - тематичний, комплексний;

2) методи бюджетного планування – постатейний, програмно-цільовий, балансовий, нормативний метод планування видатків, аналітичний, метод екстраполяції;

3) методи фінансового контролю (перевірка, ревізія, оцінка, аудит, експертиза, обстеження);

4) методи фінансування видатків бюджету (фінансування з Єдиного казначейського рахунка, кошторисне фінансування, трансфертне фінансування, самофінансування);5) форми касового виконання бюджету (казначейська, банківська, банківсько-казначейська або змішана).

Якість управління залежить від повноти та досконалості інформації як про керовану систему – бюджетну систему, так і про керуючу систему – органи управління; станусистеми інформаційного забезпечення,тобто процесу безперервного цілеспрямованого отримання інформації, різних показників, без яких неможливо проаналізувати бюджетну систему, розробити плани бюджетних надходжень та бюджетних видатків, прийняти управлінське рішення щодо бюджетних ресурсів та їх використання.

Інформаційна база має відповідати певним вимогам:

· корисність - яким чином отримана інформація впливає на прийняття відповідних рішень щодо бюджетної політики,

· достовірність - методологія підрахунку не повинна впливати на якість прийняття відповідних бюджетних рішень,

· достатність - обсяг інформаційних масивів має в сповна характеризувати стан бюджетних відносин, зв’язок бюджетної сфери та економіки держави в цілому,

· фактичність - інформація має відображати реальний стан формування та використання бюджетних ресурсів,

· динамізм - характер інформаційних потоків має враховувати фактор часу, від оперативності отримання інформації залежить ефективність бюджетних рішень,

· ефективність - отримання інформації необхідної для прийняття відповідних рішень не повинно бути дорожче ніж користь від неї.

Інформаційна база бюджетного менеджменту формується різними елементами та показниками, які отримуються із різни джерел.

 

 

       
   
 
Система документів, показників інформаційної бази бюджетного менеджменту
 

 

 


Рис.2. Елементи інформаційної бази прийняття управлінських рішень щодо бюджету.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 546; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.