Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 11

Завдання 10.

Прочитайте фрагмент тексту та дайте відповідь на запитання для роздумів.

Е.Гіденс.

Концепція культури, як і концепція суспільства, є основною в соціології. Культура містить цінності, створені окремими соціальними групами, норми, яких вони дотримуються в житті, та матеріальні речі, які виробляють люди. У якості цінностей виступають абстрактні ідеали, тоді як норми є певними принципами або правилами, які люди повинні виконувати упродовж свого життя. Норми відображають дозволене і недозволене в соціальному житті.

Вживаючи термін “культура”, ми говоримо про неї як про еквівалент “вищого продукту розуму”: про мистецтво та його види, літературу і т.п. Культура пронизує увесь життєвий шлях людини. Вона включає й те, як люди одягаються, працюють, релігійні церемоніали, відпочинок і ті речі, які виробляються людьми – заводи, машини, комп’ютери, книги, дорогоцінності і тощо.

Хоча поняття культури та суспільства відрізняються одне від одного, проте між ними є багато спільного. Культура характеризує спосіб життя членів якогось певного суспільства, їхні звичаї і традиції, поруч з тими речами, які вони виробляють. Суспільство є системою взаємовідносин, що об’єднує індивідів, які мають спільну культуру. Культура не існує поза суспільством, а суспільство немислиме без культури. Без внутрішньої культури не може бути й нічого людського в широкому значенні цього слова. Якби в суспільстві не було культури, ми не могли б спілкуватися один з одним, не мали б самосвідомості, а наші здібності до інтелектуальної діяльності були б обмеженими.

Е.Гіденс. Соціологія. – К., 1999. – С.34.

Запитання для роздумів

1. Як Ви розумієте вислів Е.Гіденса: «Якби в суспільстві не було культури, ми не могли б спілкуватись один з одним»?

2. У чому полягає зміст концепції культури Е.Гіденса?

3. Чи згодні Ви з думкою автора про те, що «культура концептуально відрізняється від суспільства». Поясніть свою позицію.

Прочитайте фрагмент тексту та дайте відповідь на запитання для роздумів.

С.Б.Кримський. Контури духовності: нові контексти ідентифікації

Духовність не тотожна духовному життю суспільства. Вона виступає як спосіб самопобудови особистості і пов’язана з індивідуальним вибором свого життєвого шляху, образно кажучи, з “зустріччю із самим собою”. А це завжди тривожна і повна несподіванок подія, що вимагає етичної рефлексії. Ось чому так часто зустрічаються спроби “відхреститися” від проблем духовності та її наслідків. Тим не менш, саме зустріч з самим собою і є цінною проблемою духовності у наш час, коли феномен особистості висувається на авансцену історії. Не ідея людини взагалі, не її рольові структури та людяність самі по собі, а їх відбиття через індивідуальні якості особистості визначає нині, активність гуманістичної свідомості. Загальнолюдськими цінності стають не тому, що вони декларують щось загальне, а через збагачення їх ідеєю особистості. Ось чому ООН декларує за сучасних обставин принцип пріоритету прав особистості у порівнянні з правами народів та націй.

Дедалі наполегливіше в суспільній свідомості стверджується думка про те, що особистість – не одиничне і навіть не особливе, а монадне утворення. Із зростанням щільності соціальних зв’язків у ХХ ст. ефект монадності став надбанням не тільки вождів і пророків (як це було в минулому), а й багатьох людей. Здатність репрезентувати свій час, свій народ, національну культуру, соціум притаманна всім, хоча реалізується не кожною людиною. Принцип плеяди (колективу) доповнюється принципом монади. Такі монадні особистості, як М.Ганді і М.Л.Кінг, Я.Корчак і мати Марія, А.Сахаров та О.Солженіцин означають набагато більше, ніж масові політичні партії. Сама особистість у її монадному здійсненні здобуває функцію авторитету людської спільності.

С.Б.Крымский. Контуры духовности: новые контексты идентификации

// Вопросы философии. – 1992. - № 12.

Запитання для роздумів

1. Проаналізуйте тезу С. Б.Кримського: «Духовність не тотожна духовному життю суспільства».

2. Який зміст вкладає автор тексту в поняття «ефект монадності»?

3.3.3. Завдання на семінар

Реферати про роль окремих компонентів культури: мови, релігії, соціокультурних норм, цінностей в життєдіяльності суспільства, його комунікативних процесів.


РОЗДІЛ 4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ДИСЦИПЛІНУ «СОЦІОЛОГІЯ»

 

Кожен студент, який вивчає дисципліну «Соціологія», повинен скласти заліковий модуль, який складається на основі контролю знань за темами курсу:

Контроль здійснюється викладачем у вигляді тестових завдань, індивідуальних завдань, або співбесіди на запропоновану тему.

Крім того, студент повинен написати науковий реферат, або виконати творчу роботу (роботи) з соціології.

У науковому рефераті студент може розкрити одну з запропонованих викладачем проблем з прикладної соціології, тобто студент повинен дати аналіз проблеми за результатами проведеного самостійно соціологічного дослідження; за результатами опублікованих у науковій літературі матеріалів соціологічних досліджень; за результатами аналізу соціологічних теорій. Реферат виконується на стандартних аркушах паперу розміром А-4, обсягом 15-20 сторінок друкованого чи рукописного тексту. Реферат складається з титульного листа, плану (змісту), вступу, основного тексту, висновків та переліку використаної літератури (тільки дійсно використаної літератури, електронні адреси). Студент висловлює свою думку відносно проблеми, що вивчається, акцентує увагу на самостійно проведеному дослідженні, самостійному пошуку наукових джерел тощо.

Студент має право виконати замість реферату творчу роботу, есей, тобто викласти власні міркування з будь-якої актуальної соціальної проблеми.

 

4.1. ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ, ТВОРЧИХ РОБІТ, ЕСЕЇВ

1. Вища освіта: студентський погляд.

2. Інноваційна поведінка студентів в сучасному суспільстві.

3. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття, морально-психологічний стан.

4. Студент в позанавчальний час.

5. Зайнятість молоді на ринку праці.

6. Викладачі вузу очами студентів.

7. Міжособистісні стосунки студентів.

8. Чи готові сьогодні студенти до підприємницького ризику.

9. Проблеми студентської сім’ї.

10. В чому сенс життєвого успіху.

11. Чи складно сьогодні бути лідером.

12. Реклама в сучасному житті студента.

13. Молодь та релігія.

14. Соціальні конфлікти в Україні.

15. Міграційні настрої молоді.

16. Особливості національної культури.

17. Соціальний портрет сучасного студента.

18. Неформальні прояви молодіжної субкультури.

19. Проблеми війни та миру в сучасному суспільстві.

20. Національні та мовні проблеми в Україні.

21. Наркоманія як проблема сучасної молоді.

22. Проблема самотності.

23. Чи можливо сьогодні зупинити тероризм?

24. В чому сенс життєвого успіху?

25. Україна майбутнього (соціальний прогноз).

26. Ціннісні орієнтації студентів: гендерний аспект.

27. Освіта майбутнього – якій їй бути?

28. Батьки та діти. Чи потрібні приятельські відносини?

29. Що ми знаємо сьогодні про соціальні проблеми СНІДу?

30. Чому агресивні підлітки?

31. Жіноча злочинність та її наслідки.

32. Девіантна поведінка молоді.

33. Правова культура в молодіжному середовищі.

34. Право на освіту: український стандарт, європейський стандарт, американський стандарт.

35. Правопорушення в студентському середовищі.

36. Неформальна лексика як засіб спілкування.

37. Політичні настрої студентського електорату.

38. Життя як головна цінність.

39. Культура мовного спілкування в сучасній Україні.

40. Національна самосвідомість та шляхи її реформування.

41. Маргінальні прошарки населення України.

42. Фемінізм як соціальне явище.

43. Субкультура молодих злочинців.

44. Проблема сучасних війн очами студентів.

45. Підприємці як соціально-професійна група. Ставлення до підприємництва та підприємців у сучасному суспільстві.

46. Глобалізація та розвиток суспільства.

4.2. ЛІТЕРАТУРА

4.2.1. Загальна література (підручники)

1. Бабосов Е.М. Практикум по социологии: Учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – 416 с.

2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.

3. Гідденс Е. Соціологія. Пер. з англ., - К., 1999. 340 c.

4. Дюркгейм Е. Социология, ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 246 с.

5. Жоль К.К. Соціологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.

6. Комаров В. Ведение в социологию: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 1994.

7. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие. – М.,

1995. – 248 с.

8. Кравченко А.И. Основы социологии: Учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: Академический Проект,

2002. – 384 с.

9. Кравченко А.И. Социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Екатеринбург, 1998. – 322 с.

10. Кравченко А.И. Социология: Учебник для студентов вузов. – М.: Академический Проект», Издательская корпорация «Логос», 1999. – 382 с.

11. Лапина С.В. Социология: Учебное пособие и практикум. 2-е издание, дополненное / Под общей ред. С.В.Лапиной. – Мн: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2001. – 35 с.

12. Некрасов А.И. Основы социологии: Конспект лекций. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 256 с.

13. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 256 с.

14. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. – К., «Каравела»,

2000. – 248 с.

15. Полторак В.А. Социология: Конспект курса лекций. – Днепропетровск, 1997. – 120 с.

16. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996. – 196 с.

17. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К. ВД «Професіонал», 2004. – 592 с.

18. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. – М.,

1995. – 222 с.

19. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб. – К.: Атака, 2004. – 480 с.

20. Смелзер Н. Социология. Пер.с англ.. – М., 1994. – 436 с.

21. Соколов В.А. Социология для студентов вузов. Серия «Шпаргалки». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 192 с.

22. Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. М.,1990. – 476 с.

23. Соціологія: посібник для вузів / За ред. В.Г.Городяненка. – К., 2004. – 346 с.

24. Социология: наука об обществе. Учебное пособие / Под общ. Ред. В.В.Андрущенко, Н.П.Горлача. – Х., 1996. – 684 с.

25. Сурмин Ю.П., Полторак И.С., Липовская Н.А. Проблемы социологической науки, общества, человека. Ч. 1 -3. Социологическая наука. – Днепропетровск, 2002.

26. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. – 454 с.

27. Харчева В. Основы социологии: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: «Логос»; «Высшая школа», 1999. -312 с.

28. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів, 2003. – 348 с.

29. Якуба О.О. Социология. Учебное пособие для студентов, Харьков: Издательство «Константа», 1996. – 192 с.

4.2.2. Рекомендована література до кожної з наведених тем

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 9 | Приклад анкети

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 714; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.