Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

СОЦИОГРАФИЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пачковский Ю. Программа выборочного магистерского курса "Социология малых групп"172.

Прибыткова И. Программа основного магистерского курса "Основи демографии". № 2, 183.

Прибыткова И. Демографическая ситуация в Украине в зеркале Всеукраинской переписи населення 2001 года. № З, 133.

Шатохин А. Украинское село: поселенческая сеть в региональном крезе. № 1, 180.

Головаха Е. Альтернативный морально-психологический словар. № 4, 234.

Головаха И. Миф о свободе и несвобода от мифа. № З, 159.

ЗоткинА. Некоторыее аспекты элитогенезиса в Украине и Крыму. № 1, 202.

Сохань Л., Каменева И. Жизненное пространство и жизненный мир личности. № 1, 190.

Тростановский Ж. Иностранцы в Германии: исторический парадокс или социально-экономическая реальность. № 3, 172.

Гилюн А. Об итогах Всеукраинского конкурса научных работ по социологии "Социологическое образование в Украине XXI века: лидерство для прогресса". № 1, 214.

Горбачик А. Создание архива социологических данних в России. № 1, 212.

Круглий стол "Личность в контексте глобализации". № 2, 5.

Постсоветская динамика украинского общества в европейском контексте: Общая дискуссия. № З, 186.

Степаненко В. О пользе конвенций в науке. № З, 199.

Попова И. "Ми оказываемся в мире, где никто не думает о словах, где слова льются из сердца..." Памяти Натальи Козловой. № 2, 195.

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: РАЗМЬІШЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИИ

Астахова В. Своевременное и добротное издание. № З, 202.

Владыко Е. Журнал НАУКМА "Дух і Літера". № З, 209.

Пилипенко В. Предпринимательство в зеркале социологической и психологической науки. № З, 204.

Пирен М. Реформаторские процессы в современном украинском обществе. № З, 207.

Рудницкая Т. Миграция в Украине как индикатор социальньых изменеиий. № 2, 205.

Сохань Л., Степаненко И.,Кириллов В.Homo Riscus? № 4, 239.

ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ, НАДРУКОВАНИХ У ЧАСОПИСІ "СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ" 2001 РОКУ

1

Бевзенко Л. Самоорганізаційна парадигма і проблемне поле соціології. № 1, 113.

Бова А. Соціологічна інтерпретація інфраправа. № 2, 17.

Бурлачук В. "Віднесення до цінності", зміст і соціальна зміна. № 3, 100.

Гавриленко І. Соціальні (історичні) рухи в контексті соціологічних підходів. № 2, 54.

Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. № 4, 5.

ГончарукО. Соціальні проблеми реформування аграрного сектора національної економіки. № 4, 133.

ГорбачикА. Сприйняття економічних змін і стратегії виживання домогосподарств. № 4, 23.

Грабовец О. (Чернігів), Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму. № З, 111.

Гугнін Е., Чепак В. Феномен соціального капіталу. № 1, 49.

Димерська Л. Сталінський антисемітизм у структурі ідеології російсько-імперського комуністичного месіанства (до історії формування). № 3, 79.

Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців. № 2, 144.

Казаков В. Модель "загасаючого" конфлікту. № 1, 42.

Каревіна О. Економічні чинники політичного успіху: аналіз на прикладі останніх президентських виборів в Україні. № 2, 90.

Королько В. Паблик рілейшнз і репутаційний менеджмент. № 2 108.

Костенко Н. Культурні ідентичності: перетворення і визнання. № 4, 69.

Куценко О. Діяльнісна перспектива у розумінні суспільства: спроба діяльнісно-структурного синтезу. № 1, 27.

Макеєв С. Класовий аналіз у сучасній соціологі. № 3, 5.

Мариніч І. Соціальна реальність у соціологічній традиції та сучасних теоріях: здобутки й проблеми. № 1, 74.

Мартинюк І., Соболева Н. Світська віра як феномен суб'єктивної реальності: сучасний стан і тенденції змін. № 2, 32.

Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу. № 4, 126.

Павленко Ю. Східнохристиянська цивілізаційна система та її місце у всесвітньо-історичному процесі. № 4, 46.

Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та морально-нсихологічний стан за умов тотальної аномії. № 1, 5.

Пачковський Ю. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти. № 1, 57.

Повещенко Г., Цеховий Ю. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил. № 3, 41.

Прибиткова І. У пошуках нових ідентичностей: Україна в етнорегіональному вимірі. № З, 60.

Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда. № 1, 90.

Рущенко І. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не тільки про це. № 2, 8.

Рязанова Л. Релігійний ренесанс: спроба соціологічної діагностики. № 4, 114.

Семенська Р. Жінки в академічній науці Польщі: переможці серед переможених. № 4, 103.

Семко Л. Проблеми формування та функціонування ринку праці в Україні. № 2, 117.

Суїменко Є. Суб'єкт промислової діяльності у соціально-особистісному вимірі. № З, 23.

Суковата В. Стереотипи підприємництва в масовій свідомості: гендерний аналіз. № 2, 131.

Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції. № 4, 89.

Указ Президента України "Про розвиток соціологічної науки в Україні". № 2, 5.

Шульга М., Паніна Н., Головаха Є.,Зісельс Й. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні. № 2, 64.

Шульга Р. Художня культура в Україні: життя після смерті старого міфу. № 1, 99.

Юренко О. Микита Шаіювал про сутність нації як соціального феномена. № 1, 64.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. Бевз Т. Социологическая концепция возникнования государства Никифора Григориева, № 3, 183 | НАША СПАДЩИНА

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 314; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.