Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІІ рівень


41. Вкажіть особливості розвитку промисловості у другій половині ХІХ ст. в українських землях, що входили до складу Російської імперії:

А) південь України - основна паливно-металургійна база Росії;

Б) швидкі темпи;

В) високий рівень концентрації виробництва;

Г) значний вплив іноземного капіталу;

Д) диспропорційність.

42. Вкажіть особливості розвитку економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.:

А) повільність;

Б) кустарно-ремісничий характер;

В) орієнтація на добування та первинну обробку сировини, деформована структура промислового потенціалу;

Г) залежність від іноземного капіталу;

Д) перетворення західноукраїнських земель на ринок збуту.

43. Вкажіть особливості громадянської війни в Україні у 1919-1920 роках:

А) значна кількість претендентів на владу;

Б) різновекторність політичних, економічних, національних орієнтацій воюючих сторін;

В) вплив зовнішніх чинників;

Г) переважання анархічних ідей;

Д) відсутність військово-політичної сили, яка б тривалий час домінувала в Україні.

44. Вкажіть особливості індустріалізації в Україні:

А) швидкий розвиток легкої промисловості;

Б) побудова та реконструкція великих промислових об’єктів, поява нових галузей;

В) нерівномірність модернізації промислового потенціалу;

Г) відставання модернізації легкої та харчової промисловості;

Д) інвестування в промисловість значної частини коштів.

45. Вкажіть основні тенденції, що свідчили про розвиток тоталітарної системи в Україні:

А) утвердження комуністичної ідеології;

Б) поява національних організацій;

В) монополізація влади більшовиками, зрощення партії з державним апаратом;

Г) активізація політичної опозиції;

Д) встановлення контролю держави над всіма сферами життя.

46. Риси фашистського окупаційного режиму України - це:

А) створення рейхскомісаріату «Україна» та призначення рейхскомісаром Еріха Коха, якого називали «другим Сталіним»;

Б) підтримання національних сил;

В) забезпечення німецької армії продовольчими, людськими, матеріальними ресурсами;Г) придушення опору місцевого населення;

Д) фізичне знищення, депортації, вивезення на роботу до Німеччини українського населення.

47. Переселення українців із Закерзоння (Лемківщина, Посяння, Підляшшя, Холмщина) на територію УРСР:

А) проходило у декілька етапів (вересень 1944 - серпень 1945 року, вересень 1945 - серпень 1946 року, квітень - липень 1947 року);

Б) було «добровільним переселенням»;

В) супроводжувалось вбивствами, пограбуваннями, мародерством;

Г) не відбувалось;

Д) проходило під назвою «Вісла».

48. Ідеологічною основою москвофільства було:

А) протиставлення польській мові «язичія» (суміші російської, української, старослов’янської та польської мов);

Б) обстоювання ідеї про єдиний «руський народ, що проживає від Карпат до Уралу»;

В) захист таких ознак руської ідентичності, як візантійська літургія, юліанський календар, кириличний алфавіт;

Г) захист ідеї революції;

Д) обстоювання ідеї необхідності еміграції в Росію.

49. Здобутками народовців були:

А) підйом народних мас на повстання;

Б) створення мережі періодичних видань;

В) заснування культурно-освітніх та наукових товариств;

Г) видання та популяризація творів українських письменників;

Д) революційна діяльність.

50. Програма Союзу визволення України включала такі положення:

А) утворення самостійної української держави;

Б) автономія України;

В) встановлення конституційної монархії;

Г) передача влади народу;

Д) демократичні свободи.

51. Четвертий Універсал Центральної ради проголошував:

А) незалежність, суверенність УНР;

Б) укладення миру з іншими державами;

В) передача землі селянам без викупу;

Г) скликання Українських Установчих зборів;

Д) автономія України.

52. Брест-Литовський мирний договір:

А) був підписаний 26 січня 1918 року;

Б) передбачав встановлення кордонів;

В) був підписаний між УНР та країнами німецького блоку;

Г) передбачав відмову від взаємних претензій, взаємний обмін полоненими;

Д) передбачав налагодження дипломатичних відносин, встановлення митних пільг.

53. Здобутками гетьманату П. Скоропадського були:

А) відновлення приватної власності, підтримка вільного підприємництва;

Б) створено понад 150 українських гімназій;

В) відкрито два державних університети;

Г) відкрито Українську Академію наук;

Д) встановлення дипломатичних зв’язків з Грузією, Доном, Кримом, Кубанню, Литвою, Фінляндією, Голландією, Іспанією, Данією та іншими державами.

54. Основними причинами падіння гетьманату П. Скоропадського були:

А) широка соціальна база;

Б) залежність стабільності держави від австро-німецьких збройних формувань, відсутність численної регулярної української армії;

В) реставрація старих порядків, вплив на державну лінію гетьмана російських консервативних сил;

Г) вузька соціальна база;

Д) підкорення соціально-економічної політики інтересам панівних верств та окупаційної влади.

55. Основними причинами падіння влади Директорії були:

А) суперечлива внутрішня політика;

Б) вирішення аграрного питання;

В) протистояння політичних лідерів;

Г) слабка армія;

Д) міжнародна ізоляція.

56. Акт злуки УНР та ЗУНР:

А) проголошений 22 січня 1919 року в Києві;

Б) мав символічний характер;

В) був реалізований;

Г) ЗУНР мала бути перейменована у ЗОУНР;

Д) проголошений 19 січня 1920 року.

57. Наслідками політики «воєнного комунізму» були:

А) руйнація системи ринкових відносин;

Б) розрив економічних зв’язків між містом і селом;

В) посилення інфляції;

Г) активне формування однопартійної системи;

Д) ліквідація станів, посилення соціального напруження.

58. Українсько-польські договори, укладені в квітні 1920 року, були:

А) політичною, торгово-економічною та військовою конвенціями;

Б) завершили радянсько-польську війну;

В) поклали початок радянсько-польській війні;

Г) УНР та Польща об’єднувалась у єдину державу;

Д) за ними Польща визнавала незалежність УНР та Директорію УНР на чолі з С. Петлюрою як верховну владу.59. Внутрішнє становище УРСР на початку 1920-х років характеризувалось:

А) економічною розрухою;

Б) політичною нестабільністю;

В) стабільністю;

Г) економічним підйомом;

Д) голодом 1921-1923 років.

60. Запровадження нової економічної політики було обумовлене:

А) економічним підйомом;

Б) закінченням бойових дій;

В) кризовим станом економіки;

Г) невдоволенням селянства продрозкладкою;

Д) спадом світового революційного руху.

61. Процес поступового об’єднання радянських республік включає:

А) перший етап - червень 1919 - грудень 1920 року - утворення «воєнно-політичного» союзу республік, збереження за Україною формального статусу незалежної держави;

Б) другий етап - грудень 1920 - грудень 1922 року - формування договірної федерації, обмеження суверенітету України;

В) третій етап - грудень 1922 - травень 1925 року - утворення СРСР, втрата Україною незалежності;

Г) червень 1919 - грудень 1922 року;

Д) створення СРСР.

62. Трагедія колективізації - це:

А) створення колгоспів;

Б) депортація «куркулів»;

В) запровадження «внутрішніх паспортів» для селян, що не давало можливості без дозволу місцевої влади переїхати до міста;

Г) підтримка державою селян;

Д) голодомор 1932-33 років.

63. Наслідки колективізації:

А) індустріальний стрибок;

Б) жертви розкуркулення і голодомору;

В) втрата селянами відчуття хазяїна;

Г) дезорганізація аграрного сектору;

Д) аграрний стрибок.

64. «Великий терор» був:

А) засобом боротьби із злочинцями;

Б) формою утвердження особистої влади Сталіна;

В) формою усунення політичних опонентів, інакодумців;

Г) пов'язаний із розвінчанням культу особи Сталіна;

Д) блокуванням процесів національного відродження.

65. Договір від 23 серпня 1939 року був:

А) радянсько-німецьким;

Б) договором про ненапад;

В) містив таємний протокол про розділ українських земель по лінії Нарев-Вісла-Сян;

Г) радянсько-польським;

Д) був формою розмежування сфер інтересів.

66. Інкорпорація західноукраїнських земель до складу СРСР відбувалась:

А) після рішення ХХ з’їзду КПРС;

Б) в результаті радянсько-німецького договору про дружбу і кордони від 28 вересня 1939 року (СРСР отримав частину західноукраїнських земель);

В) у результаті тиску Німеччини на румунський уряд Румунія 28 червня 1940 року погодилась віддати СРСР Бессарабію та Північну Буковину;

Г) після рішення Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини і Південної Бессарабії до складу УРСР та створення Молдавської РСР;

Д) у 1941 року.

67. Оборона Києва:

А) розцінена Гітлером як «найбільша битва у світовій історії»;

Б) стала великою трагедією, бо Сталін не дозволив відступ військ в умовах загрози оточення;

В) завершилось загибеллю десяток тисяч командирів, в тому числі, командуючого фронтом М. Кирпоноса;

Г) завершилась перемогою радянських військ;

Д) тривала більше 2 тижнів.

68. УПА:

А) виникла навесні 1943 року, спочатку називаючись Українською визвольною армією;

Б) очолював Роман Шухевич;

В) за зонами дії вона поділялась на три групи: УПА-Північ, УПА-Захід, УПА-Південь;

Г) вела партизанську війну проти німців, радянських партизанів, Червоної Армії;

Д) продовжувала діяти до середини 1950-х років.

69. Індустріалізація в західноукраїнських землях після Другої світової війни мала такі особливості:

А) повільні темпи промислового розвитку;

Б) швидкі темпи промислового розвитку;

В) зміни у структурі промисловості;

Г) поява нових галузей промисловості;

Д) відкриття нових родовищ корисних копалин.

70. Особливості економічного розвитку України у період застою:

А) деформована структура розміщення продуктивних сил;

Б) пришвидшення темпів розвитку економіки;

В) катастрофічна екологічна ситуація;

Г) значна зношеність основних виробничих фондів;

Д) хронічне відставання за головними економічними показниками.

71. Ознаки реалізації курсу на стабілізацію:

А) підміна справжнього народовладдя формальним представництвом трудівників у радах, обмеження їх реальної влади;

Б) зростання бюрократичного апарату, узурпація законодавчої влади виконавчими органами;

В) фактичне одержавлення громадських організацій;

Г) згортання гласності;

Д) зосередження в руках КПРС усієї повноти влади.

72. Течії дисидентського руху:

А) літературна;

Б) демократична;

В) правозахисна;

Г) релігійна;

Д) національно орієнтована.

73. Перші важливі кроки на шляху державотворення України:

А) фіксація кордонів;

Б) визнання національної символіки як державної;

В) визначення громадянства;

Г) розпад СРСР;

Д) запровадження власної грошової одиниці.

74. Наслідки помаранчевої революції:

А) набуття Україною іміджу правової демократичної держави;

Б) посилення євроінтеграційних тенденцій у зовнішній політиці;

В) започаткування нового етапу модернізації державно-політичної системи;

Г) формування системи двоблоковості в Україні;

Д) розширення меж свободи слова.

75. Ознаки розвитку релігійної сфери у сучасній Україні:

А) посилення релігійності населення;

Б) поліконфесійність;

В) активізація діяльності церков національних меншин;

Г) зменшення уваги суспільства до релігії;

Д) поява нетрадиційних культів.

76. Чинники, що зумовлюють особливості української ментальності:

А) геополітичне становище між Заходом та Сходом;

Б) вплив двох історичних пластів традиційно-побутової культури: землеробського та козацького;

В) багатовікова відсутність власної держави;

Г) тривала роз’єднаність українських земель;

Д) нашарування радянської ментальності.

77. Чинники, що перешкоджають активізації українських інтеграційних процесів:

А) відмінності у нормативно-правовій базі України та ЄС;

Б) зношеність основних виробничих фондів української економіки;

В) низький рівень конкурентоспроможності українських підприємств;

Г) недостатня розвиненість української економіки;

Д) прагнення західних держав зберегти стабільність ЄС.

78. Негативні тенденції в сфері освіти в Україні у сучасних умовах:

А) залишковий принцип фінансування;

Б) невідповідність матеріальної бази освіти оптимальним нормативам і потребам суспільства;

В) падіння соціального престижу педагогічної діяльності;

Г) збільшення фінансування;

Д) кадрова проблема.

79. Формування багатопартійності в Україні:

А) відбувалось з 2000 року;

Б) включає перший етап - зародження (середина 1988 - березень 1990 року);

В) включає другий етап - вихід багатопартійності на державний рівень (травень 1990 - серпень 1991 року);

Г) включає третій етап - становлення (з серпня 1991 року);

Д) це ознака політичної стабільності.

80. На початковому етапі державотворення в Україні на цей процес впливали такі чинники:

А) непідготовленість українського суспільства до державотворчих дій;

Б) деформована структура економіки;

В) незбалансований природно-ресурсний потенціал;

Г) незавершеність розподілу функцій між законодавчою, виконавчою, судовою гілками влади;

Д) необхідність радикальних реформ.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
І рівень | История возникновения коррупции в России

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 458; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. В крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно обумовлює це явище?
 2. Валютний курс та фактори, що впливають на його рівень
 3. Взаємозв’язок і взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний об’єм національного виробництва .
 4. Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом
 5. Епідемія — масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
 6. І рівень
 7. Клітинний рівень регуляції
 8. Метаболічний рівень регуляції
 9. Поняття про сервер та клієнтів. Концепція «клієнт-сервер» Перший рівень. Другий та третій рівень. Багаторівнева архітектура.
 10. Рівень зайнятості населення професійною працею.
 11. Рівень рентабельності – важливий якісний показник ефективності діяльності підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.